08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 21
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ކުއްލިއަކަށް މި އައީ ކޮން ރޯޅިއެއް؟

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވީމާ އެކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ދެ ބައިވެފައި އޮތް ޕާޓީގެ، ސަރުކާރު ފަޅީގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެ ދަތި ހާލާ ދޭތެރޭ ހަމްދަރުދީވެ ކަންބޮޑުވެގެން ނުދައްކާ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 44
މިހާ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނުދެކެން!

މާލެ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިން މުޅިން އާ ކުރިއެއް ފަޅައިފި އެވެ. "ޑެލީ"، "ބިސްޓްރޯ" އަދި "ޕްރެސެރީ" ކަހަލަ ނަންތައް އުފަންވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 28
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހިނގާ މީހުން ދުވާރު ހޯދަނީ!

މަޝްހޫރު މީހަކު ހިންގަން އުޅޭ ކެމްޕެއިނެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިފި އެވެ. އޭތި ރަނގަޅުވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެކަމާ ނުރުހޭ މީހުން މާ ގިނަވީ އެވެ. ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކު އެ ކެމްޕެއިންގެ ޕޯސްޓަރެއް ފޭސްބުކަށް ލީ ތަނާ އެތައް ބަޔަކު ޚިޔާލުތަފާތު ވެގެން އެ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ. ޕޯސްޓަރުގައި ލިޔެފައި އޮންނަނީ "ދުވާރު މަތިން ހިނގަން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 16
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ކުޑޫހެން އުޅެބަލަ!

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ އިރު ފަހަރެއްގައި އޭނާއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ގޯސް އެއްޗެހި ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރީމަ އެވެ. ކުޑޫ ނިކަން އަނގަގަދަވާނެ އެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނީ ވެސް ރުޅި ގަދަވެފައި ހުރެގެން ވަރަށް ބާރަށެވެ. މަޖާ އެއްޗެހި ވެސް ކިޔާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން ބޮލަށް އުނދަގޫވެގެން ގޮސް، "މީނަ ދެން ހުއްޓާލާނެ ނަމަ"އޭ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 19
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހެދި ނުބައި ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ!

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވީ ދެން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނޫސްވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި، ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ރޯނު އެދުރުން ވެސް މިހާރު ނޫސްވެރިންނަށް އެބަވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ގާނޫނާ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 8
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ފޭސްބުކްގައި ދައްކާ މޫނު

ރައްޓެއްސަކު ދާދި ފަހުން ސްޓޭޓަސްއެއް ޖަހާލި އެވެ. "ފޭސްބުކް – ސޭމް ޝޓ، ޑިފަރެންޓް ޑޭ". (ފޭސްބުކްގައި ހަމަ އެކައްޗެކެވެ. ތަފާތީ ދުވަހެވެ.) ގާތް މީހަކަށް ވާތީ، "ނުފެންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ" ކަމަށް ކޮމެންޓް ކޮށްލީމެވެ. ޖަވާބު އައީ ހަމަ ހީކުރި ގޮތަށެވެ. އޭނާ ގަސްދުގައި ފޭސްބުކާ ދުރަށް ދިޔައީ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 48
ވަގަށް ގޮވުން ހުއްޓުވާލަނީ!

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމްގެ ދެވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރު މިހާތަނަށް އައި އިރު ކަންކަން މި އޮތީ ހައްދުން ނެއްޓިފަ އެވެ. ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ވަރުގަދަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށާއި ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި އެތަކެއް ބަދަލުތަކަކީ، ދިފާއުގައި ކިތަންމެ ހުއްޖަތްތަކެއް ދެއްކިޔަސް، އެކަންކަން ކުރި ހާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ސުލޫކީ ބޮޑެތި...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 9
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހާދަ ފަލައޭ! މައްސަލައަކީ ކޮބާ؟

ދަންނަ މީހަކާ މަގުމަތިން ދިމާވާ އިރަށް "ހާދަ ފަލައޭ" ނުވަތަ "ހާދަ ހިއްކޭ" ބުނުން ވަރަށް އާއްމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ބަރުދަނާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެނުލާ ދޫކޮށެއް ނުލާނެ އެވެ. ސުވާލަކީ އެއީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ފަހަކަށް އައިސް ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއް މައުލޫއަކީ މި...

09 ޖުލައި

July 09, 2016 20
ނަމެއްގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތް!

އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މުހިއްމު ހައްގެކެވެ. "ހަވީރު" ނޫޙުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި އޮތީ އެމީހުންގެ ކިބައިން އެ ހައްގު ނިގުޅައިގެންފަ އެވެ. އެކަމަކު ހައިރާންވާން ޖެހުނީ ދެ އަހަރު...

02 ޖުލައި

July 02, 2016 6
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: އަންނަ ރޯދަމަސް ތަފާތުކޮށްލެވިދާނެތަ؟

ރޯދަ މަހު މި އަރަނީ ކޮން ކަހަލަ ފޯރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ އަޅުކަން ގިނަކުރުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ކަމެއް މި މަހު ބަދަލުވާން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

25 ޖޫން

June 25, 2016 34
އުމަރުގެ އާދަޔާޚިލާފު ސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ފިލްމު

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ. ހިނގާފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ފިލްމެއްގެ ސިފައިގައި އެ ހާދިސާ ގެނެސްދޭން އުޅުނީމާ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވާލީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރަން އެބަ...

18 ޖޫން

June 18, 2016 33
ކޭމްޕަކަށް ގެންގޮސް ލީމާ ވަޅި ހެރުން ހުއްޓޭނެތަ؟

މާރާމާރީގެ "މޫސުމެއް" އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުއްލި ފިޔަވަޅެއް އާދެ އެވެ. "ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކު"ގައި ފުލުހުން ނުކުމެ އެއްފަހަރާ އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ތަންތަން ފާސްކޮށް ގޭންގުތަކުގެ "ޖަގަހަތައް" ރޫޅާލަ އެވެ. ސިފައިން މަގުމައްޗަށް ނެރެ އެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި 14 އަހަރުގެ ދެ ކުއްޖަކު މަރާލީމާ މިހާރު މި އުޅެނީ...

04 ޖޫން

June 04, 2016 10
ބޯހިޔާވަހިިކަން: މި ވާހަކަ ހުއްޓާލައިގެނެއް ނުވާނެ!

ދިރިއުޅުމައިގެން ހޭބޯނާރާ އުޅޭ އިރު އެންމެ ބޮޑު ހާސް ކަމަކީ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ އެވެ. އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމެވެ. ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ބޮޑުވަމުން ދިޔުމެވެ. މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ވިސްނާލެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ގޮތަށް ގަނަތެޅެން ނުޖެހޭނެކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟