24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 2
އަމީތާބްގެ "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރިމެކެއް

މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަމީތާބް ބައްޗަނާއި ޝަޝީ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރައިޓްސް ޕްރޮޑިއުސަރު މުރާދި ކެތާނީ ހޯދައި، އޭގެ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އާއި ވާނީ ކަޕޫރް ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ޗަންދީގަޅް ކަރޭ އާޝިގީ" ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫރާގް ބާސޫ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެންތޮލޮޖީ ޑާކް ކޮމެޑީ "ލޫޑޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ ނުވައެއްގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގެ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 20, 2020
ރޯހިތުގެ "ސާކަސް" އަކީ ރަންވީރު

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ކޮމެޑީ ފިލްމު "އަންގޫރް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ހަދާ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ރަންވީރާ އެކު "އަންގޫރް" ގައި ޖެކްލިން އާއި ޕޫޖާ

ރަންވީރު ސިންގާއި ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ "އަންގޫރް" ގެ ރިމެކްގެ ބަތަލާއިންނަކީ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި ޕޫޖާ ހެގްޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ރަންވީރާ އެކު ރޯހިތު ދެން ހަދާނީ "އަންގޫރް"ގެ ރިމޭކް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ، ރަންވީރު ސިންގާ އެކު ގެނެސްދިން "ސިމްބާ" އަށް ފަހު އޭނާއާ އެކު ގެނެސްދޭން އުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމަކީ ކުރީގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އަންގޫރް" ގެ ރިމޭކް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަސައްކަތް ނިމި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުސްވެފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތުކޭ ސިތާރޭ" މި މަހުގެ 18 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ސުނިލްގެ ކޮމެޑީ ޝޯ ފެށިތަނާ ޝިލްޕާ ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު ސްޓާ ބާރަތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފެށި ކޮމެޑީ ޝޯ "ގޭންގްސް އޮފް ފިލްމިސްތާން" ފެށުމާ އެކު ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ ޝޯ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ރަޔަން ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއް ލިޔެ، ކުޅެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއްގެ ސްރީންޕްލޭގައި ހިއްސާވެ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
އިމްރާން ހާޝިމީ އަށް އަލަށް ކޮމެޑީއެއް

އެކްޓަރު އިމްރާން ހާޝިމީ "ސަބް ފަސްޓް ކްލާސް" ކިޔާ ކޮމެޑީ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ވިލް ސުމިތާއި ކެވިން ހާޓަށް ރިމޭކެއް

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއްގެ ރިމޭކަކުން ވިލް ސުމިތާއި ކެވިން ހާޓް އެކީގައި ސްކްރީނަށް އަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ؟

ދެހާސް ސަތާރައިގެ މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ލިބުނު މަނޫޝީ އަކީ އަކްޝޭގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ ބަތަލާއެއް

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ސުނިލްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯ މި މަހުގެ 31 ގައި

ކުރިން ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އިން ފެނުނު މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާގެ އާ ޝޯ ގެނެސްދޭން ފަށާ ތާރީހާ އެކު އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 15, 2020
ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމް އެއް ކުޅެނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމްއަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 6
ސަލްމާނާ ގުޅުވައި ކަޕިލްގެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސޮނީ ޓީވީގެ ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާ އެކު، އެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ބައެއް މީހުން ޓްވިޓާގައި ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ސޯނޫއާ އެކު ކަޕިލް ޝޯ މިރޭ އަލުން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް ސޮނީ ޓީވީގެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 1
"ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައި ސޮނީ ޓީވީގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ރައިޓްސް އެކްތާގެ ބާލާޖީ އަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި މެއި މަހު ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވުނު ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ އާ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ކެޓްރީނާގެ "ފޯންބޫތު" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެ

"ފޯންބޫތު" ކިޔާ ހޮރޯ-ކޮމެޑީއަކަށް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ފިލްމު ކާސްޓް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަންނަ އަހަރު ފިލްމު ގެނެސްދޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
ފަރާ ބުނަނީ އޭނާއަށް ޖެމީ ލީވާ ޖެހި ޖޯކް މަޖާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ކޮޕީކޮށްފައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ޖެމީ ލީވާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯ ފަރާ އަށް ވެސް މަޖާވެއްޖެ އެވެ.