24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 23
ރާއްޖެ ޖަލުތަކުގައި އަދިވެސް މައްސަލަ ގިނަ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި މީހުން ބަންދުކުރާ އެހެން ބައެއް ތަންތަނުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް، ލާއިންސާނީ އަނިޔާ އާއި އިންސާނީ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަދަބާއި އިންސާނީ ކަރާމަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބަލަން އދ. އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއާ ނިޒް މެލްޒާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 9
ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ވާނުވާގައި ތިބެންޖެހުމުން

ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުން ނޫން ކަމަށާއި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ވާނުވާ ނޭނގި ގިނަ ދުވަހު ޖަލުގައި ގައިދީން މަޑުކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށް ކޮމިޝަަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 8
ކަރެކްޝަން އޮފިސަރުން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރަންޖެހޭ: ކޮމިޝަނާ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2019 16
15 މިނިޓް ތެރޭ ގައިދީނަށް ފަރުވާދިނިން: ކޮމިޝަނާ

މާފުށީ ޖަލުގެ ދެ ގޮޅިއަކުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައިދީން ނެރެ އެ މީހުންގެ ގައިގައި ތެޅުމުން އަނިޔާ ލިބުނުތާ 15 ވަރަކަށް މިނިޓު ތެރޭ ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި އަނިޔާކުރި ވަކިވަކި...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 10
މުނާޒު ހާޒިރުކޮށް ދެއްކީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަަބްދުﷲ މުނާޒު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް އިއްޔެ ހާޒިރުކުރީ، ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 5
ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރު އެޗްއާރުސީއެމަށް ހާޒިރުކުރުވަނީ

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 5
ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރާއި ވެމްކޯގެ އެމްޑީ އައްޔަންކޮށްފި

މަރުތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަބްދުﷲ މުނާޒް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 15
ކަރެކްޝަންސްގެ އިސްވެރިންގެ ޝަރުތަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކު ކަމަށް ނުވިޔަސް، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 3
ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.