19 މެއި

May 19, 2018 12
މުދާ ނެރުން ލަހެއް ނުވާނެ: އެމްޕީއެލް

މި ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް މުދާ ގެންނަ މިންވަރު އިތުރުވި ނަމަވެސް، މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ބޭރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗަކާ ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 18
ބާރު ބޮޑު، އަގު ބޮޑު، ބާޒާރެއް!

މުލަ ރޯދަ ދުވަހާއެކު ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018 21
އަގުތައް މައްޗަށް، ބައެއް އެއްޗެހި ލިބުން ދަތި!

ކަރާ، މިރުސް އަދި ދޮންކެޔޮ ލިބުން ދަތިވެ، ރޯދަ މަހު ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 42
މިސްރުގެ ސްޓްރޯބެރީން ދިވެހި ބާޒާރު ރަތްވެއްޖެ

ސްޓްރޯބެރީ އާއި ކާބޯތަކެތީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މިސްރުން ގެންނަން ފެށުމުން، އެ ވައްތަރުތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ތިޔާގިވެ، ވަރަށް ބޮޑަށް އަގު ހެޔޮވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 16
"އެއް އަގެއްގައި ކާޑު ވިއްކަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ"

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވިއްކުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 54
"އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުން މުސާރަތައް ބޮޑުވާނެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

October 11, 2016 38
"މިއީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ނޫން، އިގުތިސާދީ ނިންމުމެއް"

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިގްތިސާދީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 19
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާކަށް މެމްބަރުން ނޫޅޭ: ސައުދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް ބައެއް މެމްބަރުންނަކީ ދުރަށް ވިސްނަވާ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން އެ މެމްބަރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 27
ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަށް މަޖިލިސް ވެގެން ނުވާނެ: ވައްޑެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މެމްބަރުން ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ދަންނަ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 7
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮމެޓީ އަށް

ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭން ނިންމައި، ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެ މިނިސްޓަރަކާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 28
ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް އެކަނި ހާއްސަކޮށް، ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 41
ކާޑު މައްސަލާގައި ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާނަން:އަސްމާ

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމެއް ކަމަށާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެންނަން ހުއްޓާނުލައްވާ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަސްމާ ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 46
ކާޑު އަގު ހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 03, 2016 11
"ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުވުން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ"

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދޮކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 101
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމް ބައެއް މެމްބަރުން ރަތަށް!

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާފަށަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން މިއަދު ރުޅިގަދަވެއްޖެ...

October 01, 2016 32
"ކާޑު އަގު ބޮޑުވުމުން ސަލާން ޖެހުން އާންމުވާނެ"

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި އާންމު މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް އުފުލުމަކީ ސަރުކާރަށް ސަލާން ޖެހުމުގެ ސަގާފަތް އިއާދަވެގެން ދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

02 ޖުލައި

July 02, 2016 6
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: އަންނަ ރޯދަމަސް ތަފާތުކޮށްލެވިދާނެތަ؟

ރޯދަ މަހު މި އަރަނީ ކޮން ކަހަލަ ފޯރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ އަޅުކަން ގިނަކުރުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ކަމެއް މި މަހު ބަދަލުވާން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

07 ޖޫން

June 07, 2016
އަގުތައް މައްޗަށް، މަސްހުންޏާއި ސަޓަންޏާ ނުލާ ރޯދަ!

ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުން މުޅިންހެން ހުސްވެ، ކެއުމުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

June 07, 2016 4
ކަރާގެ އަގު ރަނަށް، ތިޔާގި ވާން 10 ވަރަކަށް ދުވަސް

"ދިވެހި ކަރާ ކިލޯއެއް 75ރ. އަށް. ބޭރު ކަރާ ވިއްޔާ 45ރ.، 55ރ. އަށް ދެވިދާނެ."