09 މާޗް

March 09, 2020 41
އަހަނ... ބަލަބަލާ ހުއްޓާ އެ ޖަހާލީ ކުޅެއް!

ހޮޓަލުން ނުކުމެ މަގުމައްޗަށް އެ ޖަހާލަނީ މާސިންގާ ރަތްކުޅެކެވެ. ހައްޕުޑުތައް ބުރައިގެން އެ ދިޔައީ އެތަނުގައި ހުރި ސައިކަލްތަކަށެވެ. ފާރު ވެސް ރަތުން ޖަރީވެއްޖެ އެވެ. މަޑުމަޑުން ހިނގަމުން ގޮސް އަނެއްކާ ވެސް ބަލަައިލުމެއް ނެތި، ޗުސް ކިޔާފައި އެ ޖަހާލީ ވެސް ކުޅެކެވެ. އަރިދަފުސް ވެސް ފޮޅާލީ އެވެ. އަތުގައި ހުރި އަރިދަފުސް ސާފުކޮށްލަން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 11
ބަލިތަކާ މެދު ސަމާލުވާން އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހައްޖު މޫސުމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަލިތައް ފެތުރޭތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 2
ރޯގާ އިތުރުވެ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް

ރޯގާ ޖެހިގެން މި ދުވަސްވަރު އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

July 02, 2019 21
އިންފްލުއެންޒާ އިތުރުވެއްޖެ، އަވަހަށް ވެކްސިން ޖަހާ!

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އިންފްލުއެންޒާ ބީ ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން އަވަހަށް ޖެހުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިންފްލުއެންޒާ ރޯގާ ފެތުރުން އާއްމުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީވެ، އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
މި ދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރު

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ މި ދުވަސްވަރު އިތުރުކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 9
އެޗް1އެން1 އޮތީ އާދައިގެ ހާލަތެއްގައި: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރުނު ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގައި ނުތިބެ، ބަލީގެ ކަންކަން އާދައިގެ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 11
ސްވައިން ފްލޫއަށް މާ ބޮޑު ހައްލެއް ނާދޭ: މެމްބަރުން

ރާއްޖޭގައި ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ބޮޑަށް ފެތުރުނީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރުން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 21
އަމިއްލައަށް ވެކްސިން ޖަހާތީ ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަމިއްލައަށް އެތެރެކޮށްގެން ޖަހާތީ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 9
ހުމާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރާކަށް އަދި ނުނިންމާ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަލުއިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާތަކާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް ސްކޫލެއް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 29
މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރި އެޑްމިޓްކުރާނެ ޖާގަ ނެތިފައި

ރ. މީދޫގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުން ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރިއްޖެ އެވެ.

March 11, 2017 20
ހުމަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި "ފްލޫ ކްނިކް"އެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.