25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 88
އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ޝައިނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން، ވާދަކުރެއްވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ....

September 25, 2016 57
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ވިސްނުމެއް ނޫން: ޝައިނީ

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ އަށް މި ހަފުތާގައި އަނެއްކާވެސް ގޮވާލާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ....

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 96
މިއީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާންވީ ވަގުތު: ރިޔާޒް

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2016 93
ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނީ ރައްޔިތުންނަށް: އިބޫ

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެން އަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫން...

September 24, 2016 31
އިސްލާހުވާން ރާއްޖެއަށް އޮތީ ހަނި ފުުރުސަތެއް: ޖަމީލް

ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް(ސީމެގް) އިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވަނީ ހަނި ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި އިސްލާހު ނުވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 111
ސީމެގް އެޖެންޑާގައި ހިމަނައި ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިންޒާރު

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)ގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި ދެން އިސްލާހު ނުވެއްޖެ ނަމަ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ވިސްނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިއަދު ދީފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 40
"ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަނީ ބަޔަކު އަންގައިގެނެއް ނޫން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން އިސްލާހުކުރަނީ ވަކި ގައުމަކުން ނުވަތަ ވަކި ޖަމާއަތަކުން އަންގައިގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 15
"ސީމެގުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު"

ދިވެހިން އުއްމީދުކުރަނީ ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) އިން ރާއްޖެއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ހަލާތާއި ހަގީގަތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 77
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 7
ޖަލުގައި ހުންނެވި މަހްލޫފާ މުޓުންގާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ، ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 7
މުޓުންގާ އަނެއްކާ ރާއްޖެ އަށް، ލަންކާ އަށް ވެސް ދާނެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ އަނެއްކާ ވެސް އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 8
އޭޖީ އޮފީހަށް ވެސް ކޮމަންވެލްތުން މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަނީ

އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ)ގެ އޮފީހަަށް ލަފާ ދޭނެ މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަން ވެސް ކޮމަންވެލްތުން ނިންމައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ...

August 25, 2016 7
ޖޭއެސްސީ އަށް ކޮމަންވެލްތުން މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭނެ މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަން ކޮމަންވެލްތުން ނިންމައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 39
ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ މޮޓޯކޭޑާ އެކު މުޓުންގާ ހޫނު ފެނަށް!

ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި، ރިޔާސީ މޮޓޯކޭޑު ފެނިވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ދެ އުޅަނދު ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ ވިދާޅުވުމާ އެކު އޭނާ އަށް...

August 18, 2016 28
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ސީމެގަށް ދާއިރު ބޮޑުންނަށް ބިރު ބޮޑު

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ސަރުކާރުން ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަަށް އަބަދު ވެސް ބުނެ އެވެ. ބޭރު ދުނިޔޭން ފާޑުކިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އެހެން...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 4
ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އިވިއްޖެ: މުޓުންގާ

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެނގިއްޖެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް، ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
"ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބާ އެކު ދައުވާތައް ހުއްޓިދާނެ"

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކުރެވޭ ދައުވާތައް ނިމުމަކަށް އައިސްފާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 14
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބެއް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށް، ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބަކު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.