12 ޖުލައި

July 12, 2020
ޔޫކޭ ނެޓްވޯކްތަކުން ވާވޭ ބޭރުކުރަން 7 އަހަރު ނަގާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުން، ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެޖްނޮލޮޖީޒް"އާ ގުުޅުމެއް އޮތް ނަމަ، އެ ގުޅުން ކަނޑާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ވާވޭ އިން އުފައްދާ މުއާސަލާތީ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނަމަ ކުރަންވީ އެވެ. މި ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 8
ސެޓެލައިޓްތަކަށް ހަމަލާދީފާނެތީ ޕެންޓަގަން ބިރުން

އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގަ އެވެ. އެއީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ކަމަށް ވި ނަމަވެސް އެވެ. އެހެން ގައުމެއްގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ބިރުވެރިކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ އެއީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 30
"ދަ ސާކަލް" ލޮކްޑައުންގައި ތިބި ކުދިންނަށް އެހީއެއް

ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ހިންގަވާ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން "ދަ ސާކަލް ބައި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން"ގެ ނަމުގައި ވާޗުއަލްކޮށްް ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 10, 2020 37
އިންޓަނެޓް އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މަލީހް

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ވަގުތު އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ ދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 40
ސިގްނަލް ވަރުގަދަ ކުރަން ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އެދެފި

މޮބައިލް ފޯނުގެ ސިގްނަލް ރަނގަޅު ކުރަން އަމިއްލަ އަށް ބޫސްޓަރާއި ރިޕީޓަރު ހަރު ނުކުރަން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން އަންގައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 30
ދިރާގުން 50-140 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދީފައިވާ ޑޭޓާގެ މިންވަރު 50-140 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ދެ މަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 19
މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅަނީ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވިޔަސް، ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 79
"އިންޓަނެޓު އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް"

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަގުބަލްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ނެތިމޮށުން ހުއްޓުވަން ފިލިޕިންސްގައި ގާނޫނެއް

ނެތިމޮށުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި ފިތުނަ އުފެދޭތީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ފިލިޕީންސްގެ އަވަށެއްގައި ގާނޫނެއް ހަދައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 6
ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019
ޒީޓީއީ އަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

ޗައިނާގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތަކަށް މިއީ ބިރު ބޮޑު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ތަހަންމަލުކޮށްފައި ވަނީ ޒީޓީއީ އަދި ވާވޭ އެވެ. ޒީޓީއީ ބުނާ ގޮތުގައި، 2018 ގައި އެ ކުންފުންޏަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލުން ވަނީ ވެފަ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 9
ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަނީ

ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 2
ދިރާގު އެޕާއި މައި އެކައުންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ކެނޑިފައި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 1
އެންމެން އެކުގައި ކެއުމުން ގުޅުން ބަދަހިވޭ

އާއިލާ އެންމެން އެކީގައި ކެއުންތަކަށް އިންސާފު ކުރާ ނަމަ ގުޅުން ބަދަހިވާ ކަމަށާއި ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކާން ވެސް މިކަމުން ބާރުއަޅާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 17
ދިރާގު: މިއީ ދިވެހިންގެ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ދިރާގުގެ އުމުރުން މިއަދު 30 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. މިދިއަ 30 އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ މުވާސަލާތީ ދާއިރާ އިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ދިރާގުގެ 99 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ހުލާސާ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 1
އުރީދު އަށް 125 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

އުރީދު އަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 125 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
އެޑް އޮން ސްޓޯރުން ހުޅުމާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހިމްގެ ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ޝޯއަކާ އެކު، އެޕަލްގެ އުފެއްފުންތައް ވިއްކާ ޚާއްސަ ފިހާރައެއް އެޑް އޮން ސްޓޯރުން ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ފޯނާއެކު

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް 33 ޕަސެންޓް މީހުން ބޮޑެތިވަނީ ޑިޖިޓަލް ދުނިޔެއެއްގަ އެވެ. މި މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެހެން ބަޔަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ވުރެ ސްމާޓްފޯނަށް ގެއްލިފައި އިނުން މާ ބޭނުންތެރި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 10
ނަމްބަރެއްގެ ޚިދުމަތް ކެނޑުމުން ބަދަލަށް ބައި ލައްކަ

ނަމްބަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދާއިމީކޮށް މެދުކަނޑާލާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޕްރީޕެއިޑް ނަމްބަރެއްގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމުން، އެ ނަމްބަރު ގެންގުޅުނު މީހާއަށް ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ދިރާގުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 23
ކޭބަލް ނުލައި އުރީދޫގެ ބްރޯޑްބޭންޑް މުޅި ރާއްޖެއަށް

ކޭބަލް ބޭނުން ނުކޮށް "ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫގެ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 6
ވިކްރަމް: އުރީދޫ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔަ މޭސްތިރިޔާ

އުރީދޫން ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޭދަކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަދި އާ ހިދުމަތްތަކެއް ވެސް ތައާރަފްކޮށްފަ...