07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 40
ސިގްނަލް ވަރުގަދަ ކުރަން ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އެދެފި

މޮބައިލް ފޯނުގެ ސިގްނަލް ރަނގަޅު ކުރަން އަމިއްލަ އަށް ބޫސްޓަރާއި ރިޕީޓަރު ހަރު ނުކުރަން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން އަންގައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 78
"އަގު ހެޔޮކުރަން އާ ކުންފުނިތަކަށް ޖާގަ ދޭންޖެހިދާނެ"

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 79
"އިންޓަނެޓު އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް"

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަގުބަލްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
އެޕްނިކުން އިންޓަނެޓާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ނެޓްވޯކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރު (އެޕްނިކް) އިން ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ މީހުންނަށް ވޯކުޝޮޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 65
ޑީޑޮސްއާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ނެޓްވޯކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެމުން އަންނަ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.