25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 2
އަނިޔާއާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ބީއެމްއެލުން ފައިސާގެ އެހީ

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލުން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް (އެފްއެލްސީ) އަށް 50،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 2
ބީއެމްއެލުން އިލެކްޓްރިކް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހިނގާބިގާވެ އުޅުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 65 މީހަކަށް ބީއެމްއެލްއިން އިލެކްޓްރިކް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބީއެމްއެލްގެ އެހީ އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބީއެމްްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުުން އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ އަށް ގިނަ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ދިރާގުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކޮމްޕިއުޓާ ލެބަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަސީލަތްތަކެއް ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 7
ބީއެމްއެލުން ކެންސަ ސޮސައިޓީއަށް 150،000ރ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކެންސަ ސޮސައިޓީ އަށް 150،000ރ. މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް، ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ތިން ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 5
ހޮޅުދޫގައި މަސް ކަނޑާ ތަނެއް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގެ ދަށުން، ނ. ހޮޅުދޫގައި މަސް ކަނޑާ ތަނެއް ހަދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ އިތުރު 5 ރަށަކަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކު" ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 3
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލަށް ޕާކެއް

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހއ. ކެލާ ސްކޫލުގައި "ފިނި" ޕާކެއް ހަދައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 3
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 3
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ވިލުފުށީގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އެހީއާ އެކު ތ. ވިލުފުށި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހަދައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކުމުންދޫގައި ސޯލާ ބައްތި ހަރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގެ ދަށުން ހދ. ކުމުންދޫގެ މަގުތަކުގައި ސޯލާ ބައްތި ހަރުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ކޮމިއުނީޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް" އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
ބީއެމްއެލުން 10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާހަށް އެހީވެއްޖެ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ބީއެމްއެލުން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ބީއެމްއެލްގެ ފަންޑުން އިތުރު ރަށްރަށަށް އެހީވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 2
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 3
މަގުމަތީގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދުމުން ކުނި ކަހުވައިފި

އާންމުންނަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޔޫއޭއީގެ ޝާރްޖާގެ މަގެއްގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދި ތިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސްގެ ތެރެއިން އެ ތިން މީހުން ލައްވައި ބައެއް މަގުމަތަކާއި ބައެއް ޕާކްތަކުގައި ކުނި ކަހުވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 2
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން މާއެނބޫދޫ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި

ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓި ފަންޑު" ގެ އެހީގައި ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ތަރައްގީ ކޮށްފި އެވެ.