20 މެއި

May 20, 2020
ވޮލްމާޓްގެ "އޯން ޓެބްލެޓް" ގެ އާ ދެ ވާޝަނެއް ނެރެފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިޓެއިލް ކުންފުނި ވޮލްމާޓުން "އޮން ޓެބްލެޓް" ގެ ދެ ވާޝަނެއް ނެރެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 3
ދެ ޖުމްލަ ދޭތެރެއަށް ދެ ސްޕޭސް ނުދޭތި: މައިކްރޮސޮފްޓް

މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީހަކީ ލިޔެކުޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ އާންމުކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއް ވަސީލަތެވެ. ނަމަވެސް މިއަށް މިހާރު ވަނީ ހާއްސަ ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެ ބަދަލަކީ މައިކްރޮފްޓް ވޯޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަނުގައި އިބާރާތްތަކުގެ ޖުމްލަތަކުގެ ދޭތެރެ އަށް ދޫކޮށްލާ ސްޕޭސް ނުވަތަ ހުސް ތަން ދެ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރުން...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
އަބަދު ހެޑްފޯން އަޅައިގެން ނޫޅޭތި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހެޑްފޯނު ޖަހައިގެން އުޅޭތީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 1.1 ބިލިއަން މީހުންގެ ކަންފަތަށް އެކި ކަހަލަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
"ރާސްބެރީ ޕައި" ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގައި

އަދި ތިޔަ ހީކުރީ މުޅިން ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ. "ރާސްބެރީ ޕައި" އަކީ "އެޕަލް ޕައި" ކަހަލަ، ކާއެއްޗެއް ނޫނެވެ. ރާސްބެރީ ޕައި އަކީ ވަރަށް އަގު ހެޔޮ އަދި ވަރަށް ކުޑަ ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. މި މަރުކާގައި ތަފާތު މޮޑެލްތައް ހިމެނެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ވިންޑޯޒް "ލައިވް ޓައިލްސް": ބޭނުމެއް ނެތް ފީޗާއެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރާ ފީޗާތަކެއް ވިންޑޯޒްގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ފީޗާތައް ވިންޑޯޒް އިން ބޭރުނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއާ ނުލައި ވިންޑޯޒް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަ ގައިވު ވެސް، އެއީ އާދައިގެ މީހަކަށް ކުރެވެން ނެތް ކަމެކެވެ. ވިންޑޯޒް "ލައިވް ޓައިލްސް" އަކީ މި ބުނި ކަހަލަ ފީޗާއެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 1
ކަޓް، ކޮޕީ އަދި ޕޭސްޓް އީޖާދުކުރި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮމްޕިއުޓަރުން އެންމެ ފަސޭހަކޮށްދޭ އެއް ކަމަކީ ކަޓް، ކޮޕީ އަދި ޕޭސްޓްކުރުމެވެ. މިއީ އެތައް ބައެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ލުއިކަން ގެނެސްދިން ވަރަށް ފަސޭހަ އުކުޅެކެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި މީހާ އަށް ހައްގުވާ ޝުކުރާ އެކު، އޮތީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެކެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 2
އެޕަލް އިން އިންޓެލް ޗިޕްތައް ދޫކޮށްލަނީ

އެޕަލް މެކް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ އިންޓެލް ޗިޕްތަކެވެ. ނަމަވެސް، އިންޓެލް ޗިޕްތައް ދޫކޮށް އެޕަލް އިން އޭއެމްޑީ ޗިޕްތަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ނިޝާންތަކެއް އެބަ ފެނެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 33
މެމްބަރުންގެ ކުރީގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ހިތަދޫ ސްކޫލަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކުރިން ބޭނުންކުރެއްވި ކޮމްޕިއުޓަރުތަކެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން އައްޑޫ ހިތަދޫ ސްކޫލަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ޗައިނާގެ އޮފީސްތަކުން ބިދޭސީ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ނެރެނީ

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކާއި ސޮފްޓްވެއާތައް ބޭނުންކުރުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާލަން އަންގައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
އަލީބާބާ އިން އަމިއްލަ "އޭއައި" ޗިޕެއް ދައްކާލައިފި

އަމިއްލަ ޓެކްނޮލޮޖީގައި "އޭއައި" ޗިޕެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކީ ވާވޭ އެވެ. ނަމަވެސް، ޗައިނާގައި "އޭއައި" ޗިޕް އަމިއްލަ އަށް އުފައްދަން ދަންނަ ހަމަ އެކަނި ކުންފުންޏަކީ ވާވޭއެއް ނޫނެވެ. މި ލިސްޓްގައި އަލީބާބާ ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
ކޮމްޕިއުޓަރުން ގިނައިރު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް

މިހާރަކަށް އައިސް ވަަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ކޮމްޕިއުޓަރެއްގެ ކައިރީގައި އިށީނދެގެން ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ. އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ނުދެވޭ ކަމަކީ މީގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ޓައިޕްކުރާ އަޑުން ވެސް ހެކަރުން ޕާސްވޯޑް ދެނެގެންފާނެ

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓާއި ލެޕްޓޮފް ފަދަ ޑިވައިސްތައް ބޭނުން ކުރާ އިރު، އޭގައި ޓައިޕްކުރާ އަޑުން ވެސް ހެކަރުން ޕާސްވޯޑް ދެނެގެންފާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ސަދަން މެތަޑިސްޓް ޔުނިވަސިޓީ (އެސްއެމްޔޫ) އިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާވޭ ލެޕްޓޮޕް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ ޖައްސާލައި، ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ. މި ފަހަރު މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 3
"ސޭފްލީ ރިމޫވް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް" ބޭނުންކެނޑެނީ

ޔޫއެސްބީ ޕެންޑްރައިވް، ތަމްބް ޑްރައިވް އަދި ތަންޑާބޯލްޓް ޑްރައިވްތައް ކޮމްޕިއުޓަރުން ނައްޓުވާލުމުގެ ކުރިން، "ސިސްޓަމް ޓްރޭ" އަށް ގޮސް "ސޭފްލީ ރިމޫވް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް" އަށް ފިތާލަން ޖެހެ އެވެ. މިއީ މުސްކުޅި ގަދީމީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް، ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް ދަމައިގަތުމުން، އޭގައި ހުންނަ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
ވާވޭ ލެޕްޓޮޕްތަކުން ވެސް ޖާސޫސްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނިން އުފައްދާ މޭޓްބުކް ލެޕްޓޮޕްތަކުން މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ރިސާޗަރުންނަށް ފެނުނު، އެ ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލެވޭ ގޮތަށް ހުރި "ބާގަނޑު" އެއީ ގަސްތުގައި ހިމަނާފައިވާ "ބެކްޑޯ" އަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
ގޫގުލް އިންބޮކްސް ހުއްޓާލަނީ

"އިންބޮކްސް ބައި ޖީމެއިލް" އަކީ މުޅި ޖީމެއިލް ހުއްޓުވާލާނެ ވަކި އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. ޖީމެއިލް އަދި "އިންބޮކްސް" ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އެއް އަސާސަކަށް ނަމަވެސް، "އިންބޮކްސް" އަށް ލިބިދީފައި ހުރި ފީޗާތަކާ ހެދި، ޖީމެއިލް ދެކެ ފޫހިވާ ގޮތް ވެސް ވި އެވެ. ނަމަވެސް، "އިންބޮކްސް" ގައި ހުރި ނަމަ ހުރި ފަސޭހަކަމެއް،...

17 މާޗް

March 17, 2019 3
އެންޑްރޮއިޑް އަދި ވިންޑޯޒް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު: ވާވޭ

އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ، ވާވޭ އަށް ދަތިކުރަންކުރާތީ، ވާވޭ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެންޑްރޮއިޑް އަދި ވިންޑޯޒް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 1
ލެޕްޓޮޕެއް، ހަމައެކަނި ލިޔުމަށް

ބައެއް ލިޔުންތެރިންނަކީ އެ މީހުން ދާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ލިޔުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ. އެކަމަކު އަޑުތަކާއި އެހެން ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ތިމާގެ ޚިޔާލު ދާނަމަ ލިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. މިކަމަށް އޮތް އެއް ހައްލަކީ ފްރީރައިޓް ޓްރެވެލާއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 5
ޓީވީ އަށް އިތުރު "އެޗްޑީއެމްއައި" ޕޯޓެއް

ކޮމްޕިއުޓަރު މޮނީޓަރުތަކާއި ޓީވީ ސްކްރީންތަކުގެ ފަރަގު ވަރަށް ކުޑަވެއްޖެ އެވެ. ޓީވީތަކަށް އޯލެޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައުމުން، ކޮމްޕިއުޓަރު މޮނީޓަރެއް ގޮތުގައި ޓީވީ ބޭނުންކުރުން ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
ކަށި ހިނގާ ގަޑި ކިޔަން ނޭނގޭ ކުދިން ގިނަވަނީ

ކޮންމެ ދިމާލަކުން މިހާރު ފެންނާނީ ޑިޖިޓަލްވެފައިވާ ވަރާއި ދިރިއުޅުން ސްމާޓްވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އެއްގޮތުން މިއީ ރަނގަޅު އަދި ފަސޭހަ ބަދަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ޑިޖިޓަލްވެގެން ގޮސް ލިޔަން ކިޔަން ނޭނގޭ ހިސާބަށް ގޮސްފި ނަމަ ކިހާ ދެރަ ހެއްޔެވެ؟