11 ޖުލައި

July 11, 2019 6
ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ހަވާލުވުމަށް ސޯނިއާ ގާނދީ ދެކޮޅު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 11) - ރާހުލް ގާނދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ހުސްވެފައިވާ ކޮންގްރެސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ސޯނިއާ ގާނދީ ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 8
ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރުކަމުން ރާހުލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުން ރާހުލް ގާނދީ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ރާހުލް ގާންދީ ފުރަތަމަ އުރާލި ނަރުހާ ދިމާވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ގާންދީ އުފަންވި ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އުރާލި ނަރުހާ 48 އަހަރު ފަހުން ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 4
ލޯކް ސަބާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އަންހެނުން

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގެ ލޯކް ސަބާ އަށް މެމްބަރުން ހޮވަން ބޭއްވި އާންމު އިންތިހާބުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުން ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 7
މިއީ ރާހުލްގެ ނިމުންތަ؟

ބީޖޭޕީން 300 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރި އިރު ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް އެންމެ 50 ގޮނޑި ލިބުމަކީ، ރާހުލް ގާންދީގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުންތޯ އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ގެންދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 2
އުރްމިލާ އަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

މި މަހުގެ 19 ގައި ނިންމައިލި އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރެއިން ބަތަލާ އުރުމިލާ މަޓޯންޑްކަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 7
އުރުމިލާގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިއާގައި ފެށި އާންމު އިންތިހާބުގައި، އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި މުމްބާއީ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް ވާދަކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރުމިލާ މަޓޯންޑްކަރްގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
އުރުމިލާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޮންގްރެސްއާ ދާދި ފަހުން ގުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރުމިލާ މަޓޯންޑްކަރު ހިންދޫ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ބަތަލާ އުރުމިލާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރަނީ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި، ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރު އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ލޯކް ސަބާ އަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 43
ޔާމީނާ މެދު އަމަލުކުރަނީ އިހާނެތިކޮށް: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މެދު ޖަލުގައި އަމަލުކުރަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވީ އެންމެ އަވަހަށް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސްގެ ވަގުތީ ލީޑަރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 22
ޔާމީނަށް ކުރި ދައުވާ ނެގުމަށް އެދި މަޖިލިހަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 16
އައިޖީއެމްއެޗަށް އެއްވުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

މަނީލޯންޑަރިގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިއުމާ އެކު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ހޮސްޕިޓަލް ތެރެއަށް ވަދެ އަޑުގަދަ ކުރި މައްސަލަ ބަލަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 2
ކަޕިލްގެ ޝޯ އިން ސިދޫ ބޭރުކޮށްލައިފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާގައި ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުން މަރައިލި ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން، ސޮނީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގައި ބައިވެރިވާ ނަވްޖޯތު ސިންގް ސިދޫ މީޑިއާތަކުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އެ ޝޯއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 16
ފުލުފުލުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް!

ފުރަތަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އެވެ. އެ ދެ ޕާޓީއާ ޖެހިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އެވެ. ޑީއާރުޕީގައި ތިބި ބަޔަކު ނުކުމެ ފަހުން، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ނަމުގައި އާ ޕާޓީއެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) ވެސް...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
މި ފަހަރު ރާހުލް ގާންދީއާ ބެހޭ ފިލްމެއް

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ފަހުން އިންޑިއާގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް އަނޫޕަމް ކޭރާ އެކު "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ގެ ނަމުގައި މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވައިގައި ހިފި ފިލްމެއް ނޫނެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ޝިލްޕާ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ އެކު ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 11 ކާމިޔާބު ކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑާ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޮންގްރެސް އަށް ސޮއިކޮށް، ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނާކަށް ނޫޅެން: ކަރީނާ

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ލޯކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ވެސް އޭނާ ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ކަރީނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ގާނދީ ސިޔާސީ މައިދާނަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 23) - ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީގެ ކޮއްކޮ ޕްރިޔަންކާ ގާނދީ ރަސްމީކޮށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
އަނޫޕަމްގެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އަނޫމަޕް ކޭރް އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަންމޯހަން ސިންގްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދި އެކްސިޑެންޓަން ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ބިހާރު ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 3
މޯދީ އަށް ރާހުލް ދިން ހަގު: އެތައް ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 21) - ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގެ ކުރިން ހިނގައި ދިޔަ 12 ގަޑިއިރުގެ ވަރުގަދަ ބަހުސްގައި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ ފެނުނީ ސަރުކާރަށް ވަރުގަދަ އަށް ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވި މަންޒަރެވެ. ރާހުލްގެ ތަގްރީރު ނިންމާލެވީ އޭނާ ބީޖޭޕީ ދެކެ ރުޅި ނާންނަ...