03 ޖުލައި

July 03, 2020 65
ރިޒް އަށް ވަނީ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައި: ސީލް

ބ.އަތޮޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕަރު ފައިސާ ނުދޭތީ ކަމަށް ބުނެ ރިޒް ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ނެރުނު ބަޔާނަށް ޑިވެލޮޕަރު ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ވަކީލުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 39
ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދިނުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު މިއަދު ކުރިމަތިލުން ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 25
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ލޭބަރުންނަށް ދެނީ އިނާމު:ސައުދު

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވެނީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންނަށް "އިނާމް" ދޭތީ ކަމަށް ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ...

June 10, 2020 23
މަހާޖައްރާފުގައި 4 މަސް ފަހުން އުޅޭނީ ހުސް ދިވެހިން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، މަހާޖައްރާފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ވެސް ދިވެހި...

29 މެއި

May 29, 2020 8
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަން ހުއްދަދެނީ

މާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ދީފައިވާ ލުއި ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 8
އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، އެ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުން އަލުން ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ހަ ގަޑި އިރަކުން ލޭބަރުންގެ ހުން ބަލަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ގައިޑްލައިންނަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން...

08 މެއި

May 08, 2020 23
މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 48
ފޮނުވާލަން ޖެހޭ 20،000 ބިދޭސީން އެބަތިބި: މަސީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 20،000އެއްހާ ބިދޭސީންނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ފޮނުވާލަން ޖެހޭ މީހުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)...

April 28, 2020 6
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ގެއްލުން ބޮޑު ތިން މަސް!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހުއްޓިފައި ވާއިރު، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތައް ހިންގަން މަހަކު 205 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 44
ފެސިލިޓީ ހަދަން ޗައިނާ މަސައްކަތު މީހުންނާއި ތަކެތި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހަދާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ މަސައްކަތައް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި ސާމާނު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު ޖާން ލިޖޯން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 4
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (އެމްއެންސީއައި) އިން ސާވޭއެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 5
ގެއެއްގެ 7 ވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ގެއެއްގެ ހަތް ވަނަ ބުރިން ވައި ގޮޅި ތެރެއަށް މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 15
ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ދެ ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ދެ ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 9
ރެނަޕްލާސްޓް: ހަރަދު ކުޑަކޮށް ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ހައްލު

ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކޮށްލެވެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކާ އެއް ފެންވަރަކަށް ރާއްޖެ ވެސް މި ދާއިރާގައި އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެސްޓީއޯއިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 7
ޖިއާންގެ މަރު:އެމްޑީގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރި ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 2
އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ބިދޭސީ އަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 6
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އުންމީދު އާވެއްޖެ: ޖަނާ

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ އުއްމީދުތައް އާވެއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

November 06, 2019
މަސީގެ ތިން ވަނަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) އިން ކޮންފަރެންސެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 4
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ހުޅުވަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދެކުނު...

October 28, 2019
ގިޓައެއްގެ ބައްޓަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި ހޮޓާ ހުޅުވައިފި

ގިޓައެއްގެ ބައްޓަށް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ބިނާކުރި 36 ބުރީގެ "ދަ ގިޓާ ހޮޓެލް" ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ 29 ޕަސެންޓް މައްޗަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ 29 ޕަސެންޓް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

October 27, 2019 1
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި ގާނޫނުތަކެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ނެތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 16
ޖިއާންގެ މަރު:ދެ މީހަކު ޖަލަށް، ތިން މީހަކު ޖޫރިމަނާ

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު، މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި އެކަކު ހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، އިތުރު މީހަކު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ތިން މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 9
ރާއްޖެ އަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައި "ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ރެކެޓް" އެއް އިންޑިއާ ފުލުހުން ހޯދައި އެކަމުގައި ބޮޑަކަށް ހުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 12
އިމާރާތެއްގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ

ފަރީދީ މަގުގައި ހަދަމުން ދާ އިމާރާތެއްގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު މިއަދު ވެއްޓި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.