23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 6
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނޫން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްދަނީ ކުރިއަރަމުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 28
ނައިފަރު ފްލެޓްތައް، ރަށްރަށަށް މުޅިން އާ ގޮތަކަށް

ސަރުކާރުން އެކި ރަށްރަށުގައި މިހާތަނަށް ގެދޮރު އަޅަމުން އައި ޑިޒައިންތަކާ މުޅިން ތަފާތު އަދި ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ޅ. ނައިފަރުގައި ހިންގާ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާ ލެވޭނެ ކަމަށް އާރްސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 4
އެންމެ އުސް ޕްރިފެބް އިމާރާތް ސިންގަޕޫރުގައި

އިމާރާތްކުރަން މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރިޓާ ނުލައި މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރާ އެންމެ އުސް ޕްރިފެބްރިކޭޓެޑް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރްގައި ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 4
އެމްޓީސީސީން ބަހާނީ ހިއްސާއަކަށް 2ރ.

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 2ރ. ބަހަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

September 27, 2020 4
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 55 ޕަސެންޓް އިތުރު

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ 55.57 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 15
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ބޯޑެއްގެ ލަފަޔާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 19
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްލަނީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައި އެއްބަސް އުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 10
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ މީހުން ފުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅާ ފްްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ތައިލެންޑްގެ ކުންފުނި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވި މީހުން ފުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 30
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޕީވީސީ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެނީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ގުޅިފަޅުގައި ހިންގާ ހޮޅި ފެކްޓަރީން އުފައްދާ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 8
ބިދޭސީންގެ ވަކީލުންނަށް ގޯސްވީ ފުލުހުންނާއި ސީލް

ބ.އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިޒް ކުންފުނިން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސަައްކަތް ކުރި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދިނުމުން ހިންގި...

July 19, 2020 26
މި ފެންނަނީ "ކޯޕަރޭޓް އިންސާފު"!

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީން ހިންގި ބޮޑު ހަަމަނުޖެހުމަށް ފަހު ޑިވެލޮޕަރު ދިޔައީ ބ. ތުޅާދޫ ކޯޓަށެވެ. ބޮޑުފިނޮޅު ތަރައްގީ ކުރާ...

09 ޖުލައި

July 09, 2020 2
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން މުސާރަ ދޭން ފަށައިފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސަައްކަތް ކުރާ ތައިލެންޑްގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަަ ނުދޭތީ ކުރި އިހުތިޖާޖްތަކަށް ފަހު އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން މުސާރަ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 33
ސިފައިން/ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް އާރުސީސީއާ ހަވާލުކުރަނީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އާރުސީސީއާ ހަވާލުކުރަން ތައިލެންޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު، އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ތައްްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 83
ރިޒް އަށް ވަނީ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައި: ސީލް

ބ.އަތޮޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕަރު ފައިސާ ނުދޭތީ ކަމަށް ބުނެ ރިޒް ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ނެރުނު ބަޔާނަށް ޑިވެލޮޕަރު ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ވަކީލުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 39
ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދިނުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު މިއަދު ކުރިމަތިލުން ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 25
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ލޭބަރުންނަށް ދެނީ އިނާމު:ސައުދު

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވެނީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންނަށް "އިނާމް" ދޭތީ ކަމަށް ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ...

June 10, 2020 23
މަހާޖައްރާފުގައި 4 މަސް ފަހުން އުޅޭނީ ހުސް ދިވެހިން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، މަހާޖައްރާފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ވެސް ދިވެހި...

29 މެއި

May 29, 2020 8
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަން ހުއްދަދެނީ

މާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ދީފައިވާ ލުއި ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 8
އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، އެ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުން އަލުން ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ހަ ގަޑި އިރަކުން ލޭބަރުންގެ ހުން ބަލަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ގައިޑްލައިންނަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން...

08 މެއި

May 08, 2020 23
މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 48
ފޮނުވާލަން ޖެހޭ 20،000 ބިދޭސީން އެބަތިބި: މަސީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 20،000އެއްހާ ބިދޭސީންނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ފޮނުވާލަން ޖެހޭ މީހުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)...

April 28, 2020 6
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ގެއްލުން ބޮޑު ތިން މަސް!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހުއްޓިފައި ވާއިރު، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތައް ހިންގަން މަހަކު 205 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 44
ފެސިލިޓީ ހަދަން ޗައިނާ މަސައްކަތު މީހުންނާއި ތަކެތި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ހަދާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ މަސައްކަތައް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި ސާމާނު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު ޖާން ލިޖޯން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 4
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (އެމްއެންސީއައި) އިން ސާވޭއެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.