25 މާޗް

March 25, 2020 4
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (އެމްއެންސީއައި) އިން ސާވޭއެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 5
ގެއެއްގެ 7 ވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ގެއެއްގެ ހަތް ވަނަ ބުރިން ވައި ގޮޅި ތެރެއަށް މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 15
ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ދެ ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ދެ ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 9
ރެނަޕްލާސްޓް: ހަރަދު ކުޑަކޮށް ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ހައްލު

ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކޮށްލެވެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކާ އެއް ފެންވަރަކަށް ރާއްޖެ ވެސް މި ދާއިރާގައި އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެސްޓީއޯއިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 7
ޖިއާންގެ މަރު:އެމްޑީގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރި ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 2
އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ބިދޭސީ އަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 6
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އުންމީދު އާވެއްޖެ: ޖަނާ

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ އުއްމީދުތައް އާވެއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

November 06, 2019
މަސީގެ ތިން ވަނަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) އިން ކޮންފަރެންސެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 4
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ހުޅުވަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދެކުނު...

October 28, 2019
ގިޓައެއްގެ ބައްޓަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި ހޮޓާ ހުޅުވައިފި

ގިޓައެއްގެ ބައްޓަށް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ބިނާކުރި 36 ބުރީގެ "ދަ ގިޓާ ހޮޓެލް" ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ 29 ޕަސެންޓް މައްޗަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ 29 ޕަސެންޓް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

October 27, 2019 1
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި ގާނޫނުތަކެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ނެތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 16
ޖިއާންގެ މަރު:ދެ މީހަކު ޖަލަށް، ތިން މީހަކު ޖޫރިމަނާ

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު، މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި އެކަކު ހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، އިތުރު މީހަކު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ތިން މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 9
ރާއްޖެ އަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައި "ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ރެކެޓް" އެއް އިންޑިއާ ފުލުހުން ހޯދައި އެކަމުގައި ބޮޑަކަށް ހުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 12
އިމާރާތެއްގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ

ފަރީދީ މަގުގައި ހަދަމުން ދާ އިމާރާތެއްގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު މިއަދު ވެއްޓި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
އާކިޓެކްޓުންގެ ޖަމިއްޔާ ޕްލޭނިންގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އާކިޓެކްޓުން ބައިވެރިވާ ޖަމިއްޔާ "މޯލްޑިވްސް އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން" ފަންްނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފި އެވެެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 17
ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ސަން ސިޔާމް ގުރޫޕުން ނ. ދިގުރަށުގައި ހަދާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު، ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ދަށުވެ އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 24
ޖިއާންގެ މަރު: ކޯޓުގައި ދެ ގަޑިއިރުގެ ހޫނު ބަހުސެއް

މާލޭގައި ހަދަމުން އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިމުމަކާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 71
30 މިލިއަން ހޯދަން މެލޭޝިޔާ ކުންފުނިން އާބިޓްރޭޝަނަށް

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 81
ލަފާކުރި ވަރާ ގާތަށް ވެސް އިގްތިސާދު ކުރިއެއް ނާރާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ކުރިއަރާފައި ވަނީ 3.1 ޕަސެންޓަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 8
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

September 22, 2019 5
އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ހުޅުވުން އަންނަ މަހު

އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސޭންޑްޓަންގައި ބިނާކޮށްފައިވާ 55 ބުރީގެ މި އިމާރާތުގެ އުސްމިނުގައި ހުންނަނީ 234 މީޓަރު (768 ފޫޓް)...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 7
ފުވައްމުލަކަށް ދޮންވެލި ދޭން ބައެއް ރަށްރަށުން އެއްބަސް

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދޮންވެލި ފުވައްމުލަކުން ނުލިބޭތީ ދޮންވެލި ހޯދަން ގއ. އާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހެކިބަސް ނެގުން ފަސްކޮށްފި

މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ރައުޝަން ޖިއާން މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވޭތީ ހެކިބަސް ނެގުން ފަސްކޮށްފި...

September 11, 2019 4
އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި، މާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.