04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 6
ފަނޑިޔާރު ހަސަންގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީ ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީއާ ގުޅޭ އިތުރު މައްސަލަައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 32
އަދީބު ބޭރަށް ފުރުވާލާތީ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް ކޮމިޓީއަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 15
ހަސަން އަލީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޖޭއެސްސީން އައްޔަން ކުރި ހަސަން އަލީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ މިރޭ ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 15
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހަސަން އަލީ އައްޔަން ކުރަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ ހަސަން އަލީ އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 9
ހަސަން ވަކިކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ: ޓްރައިބިއުނަލް

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ރެޖިސްޓްރާ ހަސަން އަލީ އެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 24
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަކަށް ހަސަން އަލީ

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަދި ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު ހަސަން އަލީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 24
ހައި ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ހަސަން އަލީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހަައި ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާގެެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން އަލީ އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.