20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ކައްކާކަށް ނޭނގޭ، ކައްކަނީ އަކްޝޭ: ޓްވިންކަލް

ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި މި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ކެއްކުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަމުން އަންނަނީ ފިރިމީހާ/އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރަވް ބާޓިއާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ޓްވިންކަލް ކަންނާ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 1
މިއީ ފަރާޓާއެއް، މާސްކެއް ނޫން!

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ފޭސް މާސްކް އެޅުމުގެ އާދަ އަދިވެސް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހިފަމުންނުދާތީ އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އިންޑިއާގެ ރެސްޓޯރަންޓް "މާސްކް ޕަރާޓާ" ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 2
"އަސްލު ބިރިޔާނީ" އާ މެދު ބަހުސެއް!

އަސްލު ހަގީގީ ބިރިއާނީ އަކީ "ހައިދަރުއާބާދީ ބިރިޔާނީ" ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 1
މިއީ އެންމެ ލޯބި ޝެފް

މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ ތުއްތު ޝެފަކަށެވެ. މިއީ އެންމެ އަހަރެއްވީ ފިރިހެން ކުއްކެޖެވެ. އެ ކުއްކާ "ކައްކާ" ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވަމުން އަންނަ އިރު މި ކުއްޖާ ލޯބިކަމުން އެ ވާހަކަ އެންމެން ވެސް އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ކިއާރާ ބުނަނީ ވަރަށް މީރުކޮށް ކައްކާ ކަމަށް

ވަރަށް މީރުކޮށް ކައްކާ ކަމަށާއި ކެއުމަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ކިއާރާ އަދުވާނީ ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 3
އަޖުމަ ބަލައިލަން ދޮންކެޔޮ ޕާނެއް ފިހަމާ

މި ދުވަސްކޮޅު ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމަކީ އެކި ވައްތަރުގެ ކާނާ ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. މިއީ އެއްގޮތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އަމިއްލަ އަށް ކައްކާލައިގެން ވީހާ ވެސް ތާޒާކޮށް ކާން ފުރުސަތު ލިބުމެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
ބަރުދަން ލުއިވޭތޯ މި ސޫޕްތަކުގެ އަޖުމަ ބަލައިލާ

މި ދުވަސްކޮޅު އަބަދުގައި ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމަކީ މާ ގިނައިން ކެވޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ފަލަވުމުގެ ބިރު ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. މުހިއްމު ކަމަކީ ކެއުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ އެކު، ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާތައް އިހުތިޔާރުކުރުމެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 4
ޔޫއޭއީގެ ބޭކަރީއެއްގައި ޕާން ފުށްގަނޑަށް ކުޅުޖަހައިފި

ޔޫއޭއީގައި، ޕާން ފިހަން ފުށްގަނޑު މޮޑެމުން އެއަށް ގަސްތުގައި ކުޅު ޖެހި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 06, 2020
ރަހަ މީރުކޮށްދޭ ދިރީގެ ފައިދާ ވެސް ގިނަ

ދިރި އަކީ ވަރަށް ކާނާގެ ރަހަ މީރުކޮށްދޭން ހަވާދުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބާވަތަވެ. ކުޅިކާ ތަކެއްޗާއި ފޮނިކާތަކެތީގައި ވެސް ދިރި އަކީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މީގެ ސިއްހީ...

31 މާޗް

March 31, 2020 1
ލެޓިއުސްގެ މުހިންމު ރެސިޕީތަކެއް

ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކާނާތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމުގެ ވާހަކަ މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ބޮޑެވެ. އެހެންވެ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަ އިރު، އޭގެ ތެރެއަށް ލެޓިއުސް އިތުރުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 6
ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ސޫޕް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ މި ދުވަސްކޮޅު ކެއުމަށް ވެސް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެނައުން ވަރަށް ބުއްދިވެރި އެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޑައިޓީޝަނުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކާނާ އަށް މި ދުވަސްވަރު ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 6
އެސްޓްރަބޯން:ލޭމްޕްކުކް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ބަދިގެ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ވިއްކާ އެސްޓްރަބޯން އިން ރާއްޖެ އަށް "ލޭމްޕްކުކް"ގެ ނަމުގައި އާ ވައްތަރެއްގެ ތެއްޔެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
ކައްކަން ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަން؟

ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓާއި ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީ ފަދަ ހިދުމަތްތަކާ އެކު މިހާރު އަމިއްލަ އަށް ކެއްކުމަކީ ނެތެދެމުންދާ އާދައެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އަމިއްލަ ކައްކާލައިގެން ކާނެ ވަގުތެއް ނުލިބުމެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
ކައްކާ ޝޯތަކުން ކުދިންގެ ސިއްހަތަށް ހެޔޮ އަސަރުކުރޭ

ކައްކާ ޝޯތައް ކުދިންނަށް ދެއްކުމުން ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުމަށް ހިތްޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ ކުދިންގެ ސިއްހަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ޖައްވުގައި ކުކީޒް ފިހެ، ޓެސްޓްކުރަން ދުނިޔެ އަށް

ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސް އަށް ކުރާ ދިގު ދަތުރުތަކުގައި ކެއްކިދާނެ މިންވަރު ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ތަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުކީޒްތަކެއް ފިހެ އޭގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަން މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔެ އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 38
އެންމެ މީރު ރިހައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މަސްރިހަ

އޭޝިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަކީ ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކަށް މަޝްހޫރު އަދި މީރު ހަވާދުގަނޑުން ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރިހަ ތައްޔާރުކުރަން މަޝޫހޫރު ގައުމުތަކެކެވެ. މި ސަރަހައްދުން މިކަމަށް އެންމެ ނަގާ ކިޔާ ގައުމުތައް ހިމެނޭ އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި ޕާކިސްތާން ފަދަ ގައުމުތަކުގެ މަގުބޫލު ރިހަތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރިހައެއް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 3
"މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް" ލޯންޗުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކައްކާ ޝޯ "މާސްޓަޝެފް" ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާޝަން "މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް" ގެނެސްދޭން ޕީއެސްމުން ނިންމައި. އެ ޝޯ ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
"މާސްޓަ ޝެފް އިންޑިއާ" ގެ އާ ސީޒަނެއް

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އެ ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ކައްކާ ޝޯ "މާސްޓާ ޝެފް" ގެ އިންޑިއާ ވާޝަނުގެ އާ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ އޮޑިޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 41
ފިޔާގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކޮން އެއްޗެއް؟

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ފެން ބޮޑުވެ، ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ބަދިގެތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފި އެވެ. ފޮނިތަކެތި ފިޔަވާ ދިވެހިންގެ އެހެން ހުރިހާ ކެއުމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފިޔާ މަދުވެ، އަގު ވަނީ ރަނަށް ވެފަ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޝެފެއްގެ ރޯލަށް ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު: ދިވްޔަންކާ

ކެއްކުމަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޝެފެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ޖެހުމުން ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް، ޓީވީ ބަތަލާ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 20
ޝެފް ސޮބާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުކުކުޅާއި ފިހުނު މަސް

ކުޑައިރު ވެސް އޭނާގެ އެންމެ މީރު ކެއުމުގެ ތެރޭގައި ފިހުނު މަހާއި ކަނޑުކުކުޅު ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނާގޮތުން، މި އެއްޗެހި މީރުކޮށް މި ކާލަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިން އެކަންޏެވެ. ޓޫރިސްޓުންނަށް މި އެހާ ކަމަކު ނުދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ޔޫރަޕު މީހުންނަށެވެ.