15 ޖޫން

June 15, 2019 15
ފުރަތަމަ މެޗުން ބްރެޒިލަށް މޮޅެއް، ތަރިއަކީ ކުޓީނިއޯ

ސައޮ ޕޯލޯ (ޖޫން 15) – ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާ ނެތި ކުޅުނު ބްރެޒިލުން ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ބޮލީވިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 3
ނޭމާ ނެތުމުން ބްރެޒިލްގެ ބޮޑު ޒިންމާ ކުޓީނިއޯ އަށް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 14) - ބާރަ އަހަރަށް ފަހު ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ތަށި ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައި ބްރެޒިލުން މިރޭ އެ ގައުމުގައި ފަށާ ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޮލިވިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ އަނިޔާގައި ހުރުމުން އެޓޭކް ލީޑުކުރާނީ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ...

28 މެއި

May 28, 2019 6
ނޭމާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންްޑް ނަގައި އަލްވޭސް އަށް

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (މެއި 28) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަތުން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައި ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ފުލްބެކް ޑެނީ އަލްވޭސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 7
މެސީ އާއި އަގުއޭރޯ ސްކޮޑަށް، އިކާޑީ އާއި ހިގުއައިން ބާކީވެއްޖެ

ބީނޯޒް އޭރީޒް (މެއި 22) – ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ނެގި އާޖެންޓީނާ ޓީމުގެ އެޓޭކް ބެލެހެއްޓުން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯއާ ހަވާލުކުރި އިރު، އިންޓަ މިލާނުގެ މައުރޯ އިކާޑީ އާއި ޗެލްސީގެ ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އަށް ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 3
ބްރެޒިލް ޓީމަށް އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔާނެ: ކޯޗު

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (މެއި 19) - އޭނާ އަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައިހުރި މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަ މަހު ފަށާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބްރެޒިލް ޓީމަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން އެކަމާ ހައިރާންނުވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ކުޅެވޭނެ: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (މެއި 13) – މި ހަފުތާގައި ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް ކުޅުމާ މިވަގުތު ދުރުގައި ހުރި ނަމަވެސް އަންނަ މަހު އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށް އުރުގުއޭ އާއި ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތަށް އަންނަ އަހަރު ބަދަލުތަކެއް

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (އޭޕްރީލް 10) - ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކޮޕާ އެމެރިކާ އަންނަ އަހަރު ކޮލަމްބިއާ އާއި އާޖެންޓީނާގައި ބާއްވާއިރު، މުބާރާތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލް އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ތިން އަހަރު، ތިން ފައިނަލް، މެސީ އަށް ނާކާމިޔާބު!

އީސްޓް ރުތުފޯޑް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 27) - ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ފައިނަލުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ އަހަރު ޗިލީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވެ، އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމާ އެކު ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭ ލިބުނު ތިން ވަނަ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 2
މެސީގެ ހެޓްރިކުން އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް

ޗިކާގޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 11) - ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން އަރައި 18 މިނެޓުގެ ތެރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ޕެނަމާ 5-0 އިން ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 7
އުރުގުއޭ ކަޓައިފި، ސުއަރޭޒް ރަތަށް!

ފިލަޑެލްފިއާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 10) - ވެނެޒުއޭލާ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އުރުގުއޭ ކެޓިއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އަށް މެޗުން ފުރުސަތު ނުލިބުމުން ބެންޗުގައި ހުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016
އިކުއެޑޯ އިން ބްރެޒިލް ހިފަހައްޓައިފި

ކެލިފޯނިއާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގައި 1994 ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލް ކުޅުނު މަޝްހޫރު ރޯސް ބޯލް ސްޓޭޑިއަމުގައި، މިއަދު ކުޅުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނަރިއޯ މެޗުގައި ބްރެޒިލާއި އިކުއެޑޯ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ކަކާ އަށް އަނިޔާވެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ސައޮ ޕޮލޯ (ޖޫން 2) - ކުރީގެ ފޯމް ކަޓާފައިވާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަކާ އަށް ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ވާދަކުރާ ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބުމުން އޭނާ އާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ އަށް އަނިޔާވުމުން ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަކާ އަށް އަނިޔާގެ...

31 މެއި

May 31, 2016
ނާވަސް އަށް ކޮޕަ އެމެރިކާގައި ނުކުޅެވޭނެ

މެޑްރިޑް (މޭ 31) - ވާތު ފަޔަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ކޭލާ ނާވަސް އަށް ކޮޕަ އެމެރިކާ ސެންޓެނަރިއޯގައި ކޮސްޓަރިކާ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016 1
އޮލިމްޕިކް ގޯލްޑް ހޯދުން މާ މުހިންމު: ނޭމާ

އަންނަ މަހު އެމެރިކާގައި ފަށާ ކޮޕާ އެމެރިކާ އަށް ވުރެ އޯގަސްޓް މަހު އޮލިމްޕިކް ގޯލްޑް، ބްރެޒިލް އަށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު މާ މުހިންމު ކަމަށް ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.