16 މެއި

May 16, 2019 18
އަނެއްކާވެސް ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާއެއްގެ ބިރު

ކަނޑުގެ ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިޔުމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގެ ދޭތެރެ ކައިރިވަމުން އައިސް، މި އަހަރު ވެސް އެފަދަ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ނެރޭ ފޯކާސްޓްގައި ރާއްޖެ މިހާރު ވަނީ "ވޮޗް" އިން "ވޯނިން" އަށް އަރައިފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް ހުރި...

13 މެއި

May 13, 2019 8
ގާހުދުވުމުގެ މައްސަލަ އޮތީ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން މިހާރު މަތިވެފައި ވާތީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ގާތައް ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ބޮޑުވަމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަކަށް ކަމަށް މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018
ސަންސްކްރީން މަނާކުރާ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ޕަލާއު

ދެހާސް އެކާވީހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ހަވާއީގައި ސަންސްކްރީން ވިއްކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފައި އޮތަސް މިކަމަށް އަމަލު ކުރާނެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ޕަލާއުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 122
ސިއްރުފެންފުށީގެ މޫދުގައި ހެދި އާދަޔާހިލާފު "ގެލަރީ"

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވި ފެއާމޮންޓް ސިއްރު ފެންފުށީގެ ހާއްސަކަން މީގެ ކުރިން މީހުން ސިފަ ކުރަނީ އެ ރިސޯޓުގައި ހުންނަ 200 މީޓަރުގެ ދިގު ސްވިމިންޕޫލާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު 120 ލަގްޒަރީ ވިލާގެ މި ރިސޯޓުގެ މޫދުގައި މިހާރު އެއަށް ވުރެ ހާއްސަ ތަނެއް ހުރެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ މޫދު ސްކަލްޕްޗާ ގެލަރީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވި...

10 ޖުލައި

July 10, 2018 1
ހަވާއީގައި ސަންސްކްރީން ވިއްކުން މަނާކުރަނީ

މުރަކަތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ސަންސްކްރީން ހަވާއީގައި ވިއްކުން މަނާކުރާ ގާނޫނެއް ގަވަރުނަރު ޑޭވިޑް އައިގް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 6
ތޫފާނުގައި ގެއްލުންވި ޅައިމަގުފަރުގައި މުރަކަ އިންދައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގެ އަސަރުކޮށް ރާއްޖެ އިން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވި ށ. ޅައިމަގު ފަރުގައި މުރަކަ އަލުން އިންދައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 1
ފަރުތައް ދިރުވުން؛ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެކަމެއް!

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު އަދި އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިފައިވާ ގުދުރަތީ ވެއްޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަރުތަކަކީ ރައްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތައް ސަލާމަތްކޮށްދީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އޮތުމަށް އެހީވެދޭ ގުދުރަތީ ވަސީލަތެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް އެކުލެވިގެންވަނީ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017
މުރަކަ އަށް ޕްލާސްޓިކް ވަރަށް މީރު: ދިރާސާ

މުރަކަތައް ޕްލާސްޓިކް ކަނީ މީރުކަމުން ކަން ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުމަކުން އެނގި، މުރަކަ އަށް ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލާ މެދު އިތުރު ކަންބޮޑުވުންތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 212
އުގައިލްގެ މަރުކަޒު ހުރި ރަށް ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަން ކޮރަލިއަން ލެބްގެ ނަމުގައި ޅ. ވައްވަރުގައި، ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ހިންގަވާ މަރުކަޒު ހުއްޓާލައި އެ ރަށް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 9
މުރަކަ ގެނައީ ދުވާފަރުން، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކަ މާލޭގެ ގެއަކުން ފެނުނު މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 18
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަތް މުރަކަ އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުރަކަ މާލެއިން މިއަދު ހަވީރު އަތުލައިގެންފި އެވެ.