23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބީއެމްއެލްގެ އެހީ އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބީއެމްްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުުން އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ އަށް ގިނަ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ދިރާގުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކޮމްޕިއުޓާ ލެބަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަސީލަތްތަކެއް ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 24
ސީއެސްއާރުގެ ފައިސާގައި ޓޫރިޒަމްގެ އިހުމާލު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސީއެސްއާރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އިންވެސްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ފައިސާގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
އައިފޯންގައި ހިއްސާވާ ކުންފުނިން މާސްކް އުފައްދަނީ

އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން އައިފޯން އުފެއްދުމުގައި ހިއްސާވާ ޓައިވާނުގެ ކުންފުނި ފޮކްސްކޮން އިން މާސްކް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އެވެެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ބީއެމްއެލްގެ ފަންޑުން އިތުރު ރަށްރަށަށް އެހީވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ބީއެމްއެލުން އާކަށް 60،000ރ. ދީފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ، އެޑްވަކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 60،000ރ. އިއްޔެ ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 2
ފިޔަވަތީގައި ކްލާސްރޫމެއް އަޅަން މީރާގެ އެހީ

ހުޅުމާލޭގެ ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުުދިންނަށް ކްލާސް ރޫމެއް އަޅަން، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން 65،000ރ. އިއްޔެ ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 4
ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ލިޓަސް އިން ހެލްމެޓް ބަހަނީ

ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮސިބިލިޓީ (ސީއެސްއާރު) ގެ ދަށުން ލިޓަސް އިން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހެލްމެޓް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން 60 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 60 މީހަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ބެޓެރީން ދުއްވާ ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 4
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ސީއެސްއާރު ސިޔާސީ ބޭނުމަށް!

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އިޖުތިމާއީ ފައިދާއަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފަސް ރަށަކަށް އެހީވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ން ފަސް ރަށަކަށް އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 5
ބީއެމްއެލުން އިހަވަންދޫގެ 4 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ދީފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ހއ. އިހަވަންދޫގެ ހަތަރު މީހަކަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ބޮޑު ދެ މީހެކެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 2
ދޮރަގަލި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާކަށް ނުޖެހޭ

ސީއެސްއާރު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރިސޯޓެއްގައި ގޮތުގައި ރ. ދޮރަގަލި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ އެކު ސޮއިކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 48
ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާން ނުކޮށް 17 ރަށް ދޫކުރި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ކައުންސިލް (އެންޕީސީ) އަށް ސީއެސްއާރު މޮޑެލްގެ ދަށުން ރިސޯޓް ހެދުމަށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ހޯދަން 660 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި 2011 ވަނަ އަހަރު އިއުލާން ނުކޮށް 17 ރަށަކާއި ފަޅެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރި ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
މާލެ ސާފުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ޗެލެންޖެއް: ތައްޔާރުވޭ

ޗެލެންޖަކީ މިއީ އެވެ؛ ތިޔަ ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުން ވެގެން މާލޭގެ ކޮންމެވެސް މަގެއް ކުނި ކަހައި ސާފުކުރަންވީ އެވެ. އެކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އެ ޗެލެންޖް...

February 15, 2017 3
ރަށްރަށަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އިތުރުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޖަމާއަތަށް ފައިދާހުރި މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ދިނުން އިތުރުކުރަން...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 4
ބީއެމްއެލް އިން ކެންސަ ސޮސައިޓީ އަށް 30،000ރ

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކެންސަ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް 30،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 29
އަހަރެންގެ ބޭންކް: ބީއެމްއެލް އިން ދިވެހިންނާ ގާތަށް

ދެމެހެއްޓެނި މަޝްރޫއަކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމާ އެކު، މުޖުތަމައު އަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.