05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
"މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާ ރިޝްވަތާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ފާހަގަ...

February 05, 2018 5
ފްލެޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އާއިލާ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް ހައުސިން އެޕާޓްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ހޯއްދަވަން ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 2
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ޚިޔާނާތް 11 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 2015 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގައި ސަރުކާރަށް 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޚިޔާނާތުގައި ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރުޖުނާ މަހެންދުރަން އާއި އޭނާގެ ދަނބިދަރިއެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 7
އެއްބަސްވުމެއް ނެތި 19 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދި

އެއްބަސްވުމެއް ނެތި 19 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވާކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

February 01, 2018
ދާންދޫގައި 87 ގެ އެޅުމަށް އިތުރު ތިން މިިލިއަަން ނެގި

ގއ. ދާންދޫގައި 87 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އިތުރު ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން...

February 01, 2018 33
މޮހޯ އާއި އޭނާއާ "ގުޅުންހުރި" އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކެއްގެ މައްސަލާގައި 10 ކުންފުންޏަކާއި ދެ މީހެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 2
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުން އަވަސް ކުރަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 31, 2018 10
ދަރުބާރުގޭ ކުލިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބައޮތް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

January 31, 2018 4
ބަންދުކުރި މީހުންގެ އަތުން 107 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 31) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަތުން ސަރުކާރަށް 107 ބިލިއަން ޑޮލަރު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018
މީހުން ބަންދުކުރި ސައުދީގެ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ހުސްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 30) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެތައް ބަޔަކު ބަންދުކުރި ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ހުސްކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2018 7
ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން އަދީބަށް އިތުރު ހުކުމެއް

ތަފާތު ތިން މައްސަލައެއްގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް، ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމުގެ ކުށުގައި މިއަދު އިތުރު 15...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 149
ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް...

January 28, 2018 7
ފްލެޓްތަކުގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބެއް އޭސީސީން ނުބުނި!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދޫކުރީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް އާންމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 5
ސައުދީން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 27) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހައްޔަރުކުރި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަދި މުއްސަނދިންގެ ތެރޭން އިތުރު މީހުން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 16
އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއިން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ އާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް އާއި އެހެން މެމްބަރުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަބަލަން ރަނިލް ވެސް ތާއީދުކުރައްވާނެ

ކެންޑީ (ޖެނުއަރީ 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހިންގާފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލަން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވެސް ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 24, 2018 11
ފަހު ކުއާޓާގައި އޭސީސީން 500 މައްސަލަ ނިންމި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

January 24, 2018 11
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގ. ހުދުރުވާ އިދްރީސް އިސްމާއިލް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 3
ޖަލަކަށް ހެދި ސައުދީ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ގެސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 15) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ސައުދީ ބިލިއަނަރުންނާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ޕްރިންސުން ބަންދުގައި ތިބި ރިޔާޒުގެ ފަސް ތަރީގެ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ގެސްޓުންނަށް އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
މިނިވަންވޭތޯ ފައިސާދޭން ޕްރިންސް ވަލީދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޖިއްދާ (ޖެނުއަރީ 14) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ސައުދީ ބިލިއަނަރު ޕްރިންސް ވަލީދު ބިން ތަލާލް މިނިވަންވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ކޭބަލްގެ މަސައްކަތް ޑޮންފެންއާ ހަވާލުކުރުން މަޑުކޮށްފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޑީއީއީސީ)އާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެންގުމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން އެކަން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 19
ކޭބަލް އެޅުން ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އަންގައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 8
ފޯނެއް އޮތްތޯ ބަލަން އަދީބުގެ ގޮޅި ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ފޯނެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެމަނިކުފާނު ދޫނިދޫގައި އޮންނެވި ގޮޅި ބަލައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 36
އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ފޯރުކޮށްދީ: ގާސިމް

ބޭސްފަރުވާގެ ފުރިހަމަ ހައްގު ލިބުން ލަސްވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ތަޖުރިބާކުރައްވާފައިވާާ ކަމަށާއި އެ ހައްގު، ޖަލުގައި މިހާރު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ވެސް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 24
ސަފާ ފުރުވާލި މައްސަލާގައި ހާނިމާއި އާޒިމަށް ދައުވާ

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށްލާފައި ހުރި މ. ލޮނުމިދިލިގޭ އިބްރާހިމް ޝަފާޒް އަބްދުއްރައްޒާގު (ސަފާ) ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލި މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު ހާނިމާއި ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

January 04, 2018
"ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ތަހުގީގުގައި ޒިޔަތަށް ނުކުރޭ"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ދައުވާ ކުރަނީ އެ...

January 04, 2018 8
ޝުކޫރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރާއި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 56
ފެނަކައިގެ ޑޮލަރު މައްސަލައިން ނިމާލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އެހެން އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ނިންމައި އެކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަންގައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 20
ފްލެޓް ހަވާލުކުރިއިރު ވެސް އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ނުނިމުނު!

މި ސަރުކާރުން 2014 ގައި ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ދޫކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށް އެތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފަށާއިރު ވެސް، އެ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގެއް ނުނިމެ އެވެ.