24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަބަލަން ރަނިލް ވެސް ތާއީދުކުރައްވާނެ

ކެންޑީ (ޖެނުއަރީ 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހިންގާފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލަން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވެސް ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 24, 2018 11
ފަހު ކުއާޓާގައި އޭސީސީން 500 މައްސަލަ ނިންމި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

January 24, 2018 11
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގ. ހުދުރުވާ އިދްރީސް އިސްމާއިލް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 3
ޖަލަކަށް ހެދި ސައުދީ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ގެސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 15) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ސައުދީ ބިލިއަނަރުންނާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ޕްރިންސުން ބަންދުގައި ތިބި ރިޔާޒުގެ ފަސް ތަރީގެ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ގެސްޓުންނަށް އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
މިނިވަންވޭތޯ ފައިސާދޭން ޕްރިންސް ވަލީދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޖިއްދާ (ޖެނުއަރީ 14) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ސައުދީ ބިލިއަނަރު ޕްރިންސް ވަލީދު ބިން ތަލާލް މިނިވަންވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ކޭބަލްގެ މަސައްކަތް ޑޮންފެންއާ ހަވާލުކުރުން މަޑުކޮށްފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޑީއީއީސީ)އާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެންގުމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން އެކަން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 19
ކޭބަލް އެޅުން ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އަންގައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 8
ފޯނެއް އޮތްތޯ ބަލަން އަދީބުގެ ގޮޅި ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ފޯނެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެމަނިކުފާނު ދޫނިދޫގައި އޮންނެވި ގޮޅި ބަލައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 36
އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ފޯރުކޮށްދީ: ގާސިމް

ބޭސްފަރުވާގެ ފުރިހަމަ ހައްގު ލިބުން ލަސްވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ތަޖުރިބާކުރައްވާފައިވާާ ކަމަށާއި އެ ހައްގު، ޖަލުގައި މިހާރު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ވެސް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 24
ސަފާ ފުރުވާލި މައްސަލާގައި ހާނިމާއި އާޒިމަށް ދައުވާ

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށްލާފައި ހުރި މ. ލޮނުމިދިލިގޭ އިބްރާހިމް ޝަފާޒް އަބްދުއްރައްޒާގު (ސަފާ) ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލި މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު ހާނިމާއި ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ އާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

January 04, 2018
"ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ތަހުގީގުގައި ޒިޔަތަށް ނުކުރޭ"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ދައުވާ ކުރަނީ އެ...

January 04, 2018 8
ޝުކޫރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރާއި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 56
ފެނަކައިގެ ޑޮލަރު މައްސަލައިން ނިމާލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އެހެން އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ނިންމައި އެކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަންގައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 20
ފްލެޓް ހަވާލުކުރިއިރު ވެސް އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ނުނިމުނު!

މި ސަރުކާރުން 2014 ގައި ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ދޫކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށް އެތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފަށާއިރު ވެސް، އެ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގެއް ނުނިމެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 34
"ބަދަލުގައި 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް ހުށަހެޅިން"

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް 5000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރަން ހަވާލުވެ ދިން މުއްދަތުގައި އެކަން ނުވުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 3 މިލިއަން ޑޮލަރު (46 މިލިއަން ރުފިޔާ"ގެ ޕެކޭޖެއް އެމްއާރުޑީސީއަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ރެއިޒްކްރައުން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 18
ވައްކަން ކުރަން ރައީސް ވިދާޅުވެފައެއް ނެތް: ސިޔާމް

ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިރު، ވައްކަމެއް ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދުވަހަކު ވެސް އޭނާގެ އަރިހުގައި ވިދާޅުވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 1
ފައިސާ ދީފައި މިނިވަންވާން އަމީރް އަލްވަލީދު ދެކޮޅު

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލިއަނަރު އަލްއަމީރް އަލްވަލީދް ބިން ތޮލާލް، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުން ބައެއް، ސައޫދީ ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ފަހު މިނިވަންވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 5
ފަލަސްތީނުގެ ބިލިއަނަރު ސައޫދީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ބިލިއަނަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަބީހް އަލް މަސްރީ ސައޫދީ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 36
އެމްއާރުޑީސީގެ އެންމެ މުއާމަލާތަކުން ފެންނަ މަންޒަރު!

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަކީ ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ވަކި އިންތިހާ އަށް ހިއްޕާލާފައި އަދި އެކަމުން ސަލާމަތް ނުވެވިފައިވާ އެއް ތަނެވެ. އެ ކުުންފުނިން ހިންގާ އެކި މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ހިންގާ އެކިއެކި ތަހުގީގު ތަކުން...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 18
ދަރުބާރުގޭ މަރާމާތަށް ސިވެކަށް އިތުރު ތިން މިލިއަން!

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ޖާފަތް ބާއްވަން ކުރި މަރާމާތަށް ސިވެކުން އިތުރު ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 52
މިނިވަން 50ގެ ގިނަ ހަރަދުތައް ކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް

ރާއްޖޭގެ މިިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކަށް 66 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކުރި އިރު، އެއީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ފިނޭންސް...

December 10, 2017 4
ކޮރަޕްޝަނުން ދުރުވާން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލަތު ގޯސް ކަމަށާއި ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވާން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ނިމާލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އިސްވެރިންތަކަކަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.