16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 67
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދާނެ: އަނިލް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ގެއްލުނު 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ސަރުކާރުން ހޯދާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 4
ރަޝިޔާގެ ވަޒީރަކަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތެއް

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 15) - ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމުގައި ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

November 15, 2016 45
ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް 8 މަހަށް ޖަލަށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން( އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުކުރި ގާސިމް...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 48
އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެވޯޑަށް ގާސިމް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކަސްޓަމަރެއްގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އެ ބޭންކުން ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 103
ޣާނިއާ އާއި މިންނަތުގެ ހިއްސާ ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ކުންފުނީގައި ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހިއްސާ އޮއްވާ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާ ކުންފުނިން މިހާރު އުނިކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 77
އޭސީސީން ބަލަނީ ލާލޭގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަލް ސްކޫލު ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިމާރާތް އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ފަސްކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެންގީ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް، ލާލޭގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 2
ރައީސާއާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ ސެމްސަން ކުންފުންޏަށް

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 8) - ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގުއުން-ހައި އާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި އެ ގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ސެމްސަން އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ އޮފީހަށް ވަދެ ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 30
ފެނަކައިގެ 17 މިލިއަނާ ގުޅިގެން ނިމާލް ދައުވާކުރަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ 1.15 މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ނުލިބުނު...

November 07, 2016 10
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލު ކޮލިޓޭޓަށް ދިނީ 15 އަހަރަށް

ލާލޭ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިމާރާތް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނަށް ސަރުކާރުން ދިނީ 15 އަހަރަށް ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ޖަލަށްދާން ޖެހިދާނެތީ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ރައީސް ޒޫމާ

ޕްރިޓޯރިއާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 2
ކޮރެއާ ރައީސާއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 5) - އެހެން މީހެއްގެ ނުފޫޒު ސަރުކާރު ތެރެއަށް ވަދެ އޭނާ ބުނާހާ ގޮތަކަށް ސަރުކާރު ހިންގާކަން ފަޅާއެރުމުން މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގެއުން ހައި ގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް ސޯލުގެ މަގުތަކަށް މިއަދު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 9
ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް މަޝްހޫރު އެވޯޑަކާ ދިމާއަށް!

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ހިޔާނާތާއި ވައްކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަތަރުގެ އަލްޖަޒީރާއިން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތެއްގައި ނެރުނު "ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެވޯޑަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 14
ޚިޔާނާތާ ހެދި ސަރުކާރުން އަތުލި ފަޅެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި މާލެ އަތޮޅުގެ ފަޅެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަތުލާފައި...

November 02, 2016 2
ނަޖީބު ދަތުރުގައި ދޮންދަރި ބައިވެރިކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 2) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދޮންދަރިފުޅު ރިޒާ އަޒީޒް ބައިވެރި ކުރެއްވި މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ބިއުނަސް އޭރީޒް (ނޮވެމްބަރު 1) - ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފެނާންޑޭޒް ޑި ކާޗާ އިއްޔެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތަށް 1 މިލިއަން މީހުން ތަހުގީގުކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ޗައިނާގައި އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްސަލާ ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެ...

October 24, 2016 33
އޭސީސީ: ބޮޑެތި ތަހުގީގުތަކުގައި ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަ

ނޫހުގެ ސުރުހީތައް ހަވާލިއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި އެތައް މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ތަހުގީގުކުރަމުން ދާކަން އެނގެ އެވެ. އެ ތަހުގީގުތަކާ މެދު އާއްމުކޮށް...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 10
ޕީޖީ އާއި އޭސީސީން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

October 23, 2016 1
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަޓްރާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 62
ރަންނަބަނޑޭރިމާލަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޔާމީން ފެކްޝަނަށް

އާއްމުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި...

October 18, 2016 5
އެސްއޯއެފް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވިޔަސް މައްސަލަ ހިންގަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފް ކުންފުނި އަތުން 160 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް އެސްއޯއެފް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 14
ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރާ މީހުންނަށް އޭސީސީގެ ހިމާޔަތް

ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ވިސްލް ބްލޯވާސް އަށް ހިމާޔަތް ދިނުމާ އެކު އެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވާ ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ހައްޔަރުކުރުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ފުލުހުންގެ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިވިޝަން (އެފްސީއައިޑީ)އާ ދެކޮޅަށް ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަޖްސާ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 24
ބޮޑު ވައްކަމުގެ ބަދަލު ތިން އަކުރުން ނުދެވޭނެ: ޖަމީލް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމަށް ތިން އަކުރުގެ "މައާފް" އަކުން ބަދަލު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު...

October 11, 2016 5
މެލޭޝިއާގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު ބޭންކު ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީ (1މެލޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު) ގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގާ ބޭންކެއް އެ ގައުމުގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 115
ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ރައީސް މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެންމެ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވިތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އިރު، ރައީސް އާންމުކޮށް މާފަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

October 10, 2016 8
ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން އަތުން 800،000 ޑޮލަރު

އަބޫޖާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ނައިޖީރިއާގެ ސީނިއާ ފަނޑިޔާރުން ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ފަހު އެ މީހުން އަތުން 800،000 ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2016 8
ފެނަކަ 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 2
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޗައިނާ އޮފިޝަލަކަށް މަރުގެ އަދަބު

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރިޝްވަތު ނެގި ކަމުގެ ކުށުގައި ޗައިނާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް މިއަދު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.