26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 7
ރީނދޫ ސައި؛ ފައިދާ ބޮޑު ތަފާތު ބުއިމެއް

ސައިގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ އާއި ގިނަ ބަޔަކު ސަޔަށް ލޯބިކުރާ ވާހަކަ އަބަދު ވެސް ދެކެވެ އެވެ. ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނާގޮތުން ސަޔަކީ ސިކުނޑި ވެސް ވަރުގަދަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 3
ކެއްސާލި ތަނުން އަނގަޔަށް އައީ ފުއްޕާމޭގެ ތަންގަނޑެއް

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދަނިކޮށް ކެއްސައިގަތްލެއް ބާރުކަމުން، ފުއްޕާމޭގައި ލޭ ގަނޑުވެފައި ހުރި ބައެއް އިރައިގެން ގޮސް އަނގަ އަށް އައި ބަލިމީހެއްގެ ވާހަކަ ނިއު އިންގްލެންޑް ޖާނަލް އޮފް މެޑިސިންގައި ޝާއިއުކޮށްފި އެވެ. އެމެރިކާގެ މަސަޗޫސެޓްސްގެ މެޑިކަލް ސޮސައިޓީން ނެރޭ އެ ޖާނަލްގައި އެ ބަލިމީހާއާ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
ކެއްސަންޏާ ފުރަތަމަ ދޭންވީ މާމުއި

ކެއްސާ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެންޓިބަޔޮޓިކް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެންމެ މޮޅީ މާމުއި އަދި ކެއްސުން ލުއިކުރުމަށް ދޭ އާދައިގެ ބޭހެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް ފޯ ހެލްތު އެންޑް ކެއާ އެކްސެލެންސް (ނައިސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 6
ސެފްރޯން ތެލުގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން ސެފްރޯން ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ކިތަންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗަކަށް ވިޔަސް ކެއުންތަކާއި ތަފަތު ބުއިންތަކުގެ ރަހަ ވެސް މީރުކޮށްލަން ސެފްރޯނަކީ ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
މާ ގަދަޔަށް ކެއްސުމުން މޭކަށިގަނޑެއް ބިނދިއްޖެ

މާ ގަދަޔަށް ކެއްސުމުން އަންހެނެއްގެ މޭ ކަށިގަނޑެއް ބިނދިއްޖެ އެވެ. ނިއު އިންގްލެންޑް ޖާނަލް އޮފް މެޑިސިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި ރިޕޯޓުގައި އަންހެންމީހާގެ ނަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބުނެފައިވަނީ އެއީ 66 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 11
ސްވައިން ފްލޫއަށް މާ ބޮޑު ހައްލެއް ނާދޭ: މެމްބަރުން

ރާއްޖޭގައި ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ބޮޑަށް ފެތުރުނީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރުން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 4
ޓާސްކް ފޯސް އެންގީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާން ދަތިވާ ކަމަށް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތެރެމުން ދާ އެޗް1އެން1ގެ ކަންކަން ބަލާ ޓާސްކް ފޯސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުވާން ދަތިވާ ކަމަށް އެންގުމުން ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ރޭ ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 7
ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި

ހަ މަހާއި ތިން އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 13
އެޗް1އެން1ގެ ޓާސްކް ފޯސް މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން ދާ އެޗް1އެން1 ގެ ކަންކަން ބަލާ ޓާސްކް ފޯސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް މާދަމާ ރޭ ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 5
ރޭ މަރުވީ އެހެން ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން ރޭ މަރުވި އަންހެނަކީ ބޮޑު އެހެން ބައްޔެއްގައި ފަރުވާ ކުރަމުން އައި މީހެއް ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 16, 2017 65
ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ: ނާޒިމް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންނަށް ސިއްރުކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ސްވައިން ފްލޫ އުޅޭކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް...

15 މާޗް

March 15, 2017 19
ސްވައިންފްލޫ ފެތުރޭތީ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

ސްވައިން ފްލޫ އާއި ހުމުގެ ރޯގާ ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

March 15, 2017 12
މާބަނޑު މީހުންނަށް އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ދެނީ

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ އާއި ހުމާއި ރޯގާ އިން ދިފާއުވުމުގެ ގޮތުން މާބަނޑު މީހުންނަށް އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން...

March 15, 2017 16
އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަހާއި އޭގެ ހަގީގަތް

އިންފުލުއެންޒާ އަކީ ތިން މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އާއިލާއެކެވެ. އެއީ އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަސް އޭ ވައިރަސް ބީ އަދި ވައިރަސް ސީ އެވެ. މިދެންނެވި ތިން މެންބަރުން...

14 މާޗް

March 14, 2017
ޓައިނީ ހާޓްސްގެ ކޭމްޕް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ ހަފުތާގައި ޓައިނީ ހާޓްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ "ކެއާ ފޯ ޓައިނީ ހާޓްސް ކޭމްޕް"، މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 1
"ހެއިމްލިކް މެނޫވާ" އީޖާދުކުރެއްވި ޑރ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ކަރުތެރޭގައި އެއްޗެއް ތާށިވެ، ނޭވާ ނުލެވޭ ހާލަތުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދޭ ސާދާ އުކުޅު އީޖާދުކުރެއްވި އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރު ހެންރީ ހެއިމްލިކް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016
ރޯގާ ޖެހިގެން އެނދުގައި އޮތަކަސް ކަމަކުނުދޭ!

ބައެއް ފަހަރަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުމުން ނޫން ނަމަ ކިތަންމެ ކުޑަކޮށް ބައްޔެއް ވިޔަސް އެނދުން ނުތެދުވެ އޮންނަ ހިތް ވާނެ އެވެ. އޭގައި ރަނގަޅު ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ވެސް ބެލިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ބަލިމީހާ ބޭރު ތެރެއަށް ނުކުތުމުން ނުވަތަ އޮފީހަށް ދިއުމުން އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ބަލީގެ ޖަރާސީމު ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ.