30 ޖުލައި

July 30, 2019 19
ފެހެންދުއަށް ރައީސަކު މި ވަޑައިގަތީ 40 އަހަރު ފަހުން

ބ. ފެހެންދު އަށް ރައީސަކު ވަޑައިނުގަންނަވާތާ 40 އަހަރު ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ ރަށަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 5
ބ އަތޮޅުން ސިޓީއެއް: ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަންވީ ކީއްވެ؟

ހެނދުނު ހެނދުނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަތިރި މަތީގައި ހިނގާލަން ދިއުމުން ފެންނާނީ ހަމަ އެއް މަންޒަރެކެވެ. ވަޔާ އެކުވެދާ ރުއްތަކާއި، ހިމުން ހުދު ދޮންވެއްޔާއި، ސާފު މޫދު އަދި ޕްލާސްޓިކް ކުންޏެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 1
ބަޖެޓުން ބާކީވި 31 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކައުންސިލްތަކަށް

ކައުންސިލްތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ހަރަދު ނުވެ ބާކީ ހުރި 31.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ އިދާރާތަކަށް ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 10
ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ނިންމައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި އަދި މުސާރަ ހިފެހެއްޓި ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ އިޔާދަ ކުރުމަށް ދިނުމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 12
ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދޭންޖެހޭ، އެކަން ކުރާނަން: ކޮމެޓީ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އަލުން ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 35
ރިނބުދޫ ދަރިވަރުންނަށް ކިރާއި ބިހާއި ދޮންކެޔޮ ހިލޭ

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިރާއި ދޮންކޭލާއި ބިސް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 14
އުކުޅަހާއި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އއ. އުކުޅަހުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި އިތުރު އެހެން ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 7
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ހުސްވެފައިވާ އެ މަގާމަށް، މެމްބަރަކު އައްޔަން ނުކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ސާޖިދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 9
އިހަަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން 3 މަހަށް ސަސްޕެންޑް

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ތިން މަސް ދުވަހަށް، ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި ނޫސްބަޔާންތައް ނެރުމުން ސަސްޕެންޑްކުރި ބައެއް ކައުންސިލަރުން، ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އެނބުރި އޮފީހަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 2
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި ނޫސްބަޔާން ނެރުމުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު އެލްޖީއޭއިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 17
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް، ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް!

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 17
އިތުރު ފަސް ރަށަކުން 13 ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑް

އައްޑޫގެ އިތުރުން ފަސް ރަށެއްގެ 13 ކައުންސިލަރަކު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

March 18, 2018 14
އައްޑޫ މޭޔަރާއި ތިން ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިތުރު ތިން ކައުންސިލަރަކު، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 20
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަރުން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލުން އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން ތިން މަހަށް މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 10
ފެހެންދޫގެ ކައުންސިލަރުން ކުނި އުކައިދެނީ

ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނަށް ކުރިމަތި ލާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން، ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 24
ދެ މަސްވެރިއަކު މަރުވީ ސިހުރުންތޯ ބަލާނަން: ކައުންސިލް

އެއް ދޯންޏަކުން މަހަށް ދިޔަ ނ. ލަންދޫގެ ދެ މަސްވެރިން އެއް ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަރުވީ ސިހުރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެއީ ތެދެއްތޯ ބަލާނެ...

December 28, 2017 13
އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރަން ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ

ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކި މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެހީދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ކައުންސިލްތަކުން ބައްދަލުކުރާ އިރު، އެ ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 4
ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް އެދި ކޯޓަށް

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިން ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވައިލުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 19
އިހަަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭ: ޝައިނީ

މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ހއ. އިހަވަންދޫގައި އިއްޔެ ފާހަގަ ކުރީ އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނެތި، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 22
ކައުންސިލަރުންގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލަރުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ނަމަ، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާއްވާ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 49
ކައުންސިލަށް ޑިޕްލޮމޭޓުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނީ ހުއްދައާއެކު

ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކުގައި ނޫނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން، ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.