05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 45
ޖޭއެސްސީ އިމުން ބޭރުވަނީތަަ؟

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރުމުގެ ވައުދާއި އަހުދުތައް ހަނދާން ނެތި، ކިއިހައި ޅެންތައް ފަރިއްސަށް ވެ ނިމިއްޖެ އެވެ. ޖޭއެސްސީ މިނިވަންކުރުމުގެ ލަވައަކީ އެއިރެއްގައި އިދިކޮޅުގައި ތިބެގެން ބާރު ހޯދަން ދައްކާ ހުވަފެނެއް ކަމަކަށް ނޫނީ މިއަދު...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 11
"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން"

ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން، މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވައިލި އުސޫލެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 39
ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން އަލަށް ގެނައި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 7
ވީޑިއޯ މެދުވެެރިކޮށް އެންމެ ގިނަ ކައިވެނި އޮތީ މިއަދު

މިއަދަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުން އެންމެ ގިނަ ކައިވެނިކޮށް ދިން ދުވަސް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 20
ބޮޑުފިނޮޅުގެ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް!

އެތައް މަހަކު މުސާރަ ނުދީ ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުވި ބިދޭސީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުމުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންނަށް މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި ތަރުޖަމާނެއް ހަަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ކޯޓުތައް ވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން، ޝަރުއީ ކޯޓުތައް ވެސް އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 10
ހަމައެއްލަމައެއް ނެތް ކަމަކަށް ހައި ކޯޓުން ފުލްސްޓޮޕް

މަދަނީ އަދުލުގެ އިޖްރާއާތުތަކެއް ލިޔެވިފައި ނެތުމަކީ މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުސްކަމެވެ. މަދަނީ ހައްގުތަކާ ގުޅިގެން އިންސާފު ހޯދުމަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިދީފައި އޮތަސް، އެކަމާ ބެހޭ ތަފްސީލީ އިޖްރާއާތުތަކެއް ނެތުމުން ނިޒާމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ހުޅުވިފަ އެވެ. ދައުވާ...

17 ޖޫން

June 17, 2020 11
ބޯލްޓަންގެ ފޮތް ހުއްޓުވަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 17) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އޭނާ ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވަން ޖަސްޓިސް ޑުޕާޓްމަންޓުން ކޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 10
އިންތިގާލީ އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ހަނި!

އިންތިގާލީ އިންސާފު ނުވަތަ (ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް) އަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކޮށްފައި ހުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމާ ހިލާފު ކަންކަން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއިންނާއި ބޭރުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމެވެ. އަދި މިކަންކަން ތަހުގީގުކޮށް، މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް ހޯދައި، އަނިޔާ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް އީމެއިލް އިން ސާފުކުރެވޭނެ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަައި ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 2
ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ

ހުކުމްތަކާ ގުޅިގެންނާއި ކޯޓުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމައްސައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 8
ހުޅުމާލޭ ކޯޓު އުވާލުމުގެ ކަންކަން ޖޭއެސްސީން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އުވައިލުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ފަށަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2020
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އީމެއިލްއިން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެއް ހަފުތާއަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އީމެއިލް އާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް...

17 މާޗް

March 17, 2020 5
ވަސީލަތް ހުރިނަމަ ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީއަތް ގެންދަން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުތަކުން އެގޮތަށް ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ސިވިލް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯކޮށް ގެންދަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 4
ކޮވިޑް-19: ކޯޓުތަކުން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނޫނީ ނުކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 16
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ލިޔުން ފޮނުވުމުގެ ސާކިއުލާ ބާތިލް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އެޑްރެސް ކުރުމަށާއި އެފަދަ ލިޔުންތަކުގައި އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނެރެފައިވާ ސާކިއުލާ އާއި އެ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ބައެއް ސާކިއުލާތައް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 7
ހައި ކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 21
"އިންސާފުގެ އިހްސާސް ނުވާނަމަ، އެއީ އިންސާފު ނެތުން"

އިންސާފު ގާއިމްވިޔަސް، އިންސާފު ގާއިމް ކުރެވޭ ކަމުގެ އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ނަމަ އެއީ އިންސާފު ނެތުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޗެއާމަން ޝަހުދީ އަންވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 13
ޝަރީއަތްތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިން އާންމުކުރަން ފަށައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިން އެ ކޯޓުން އާންމު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 24
ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ކޯޓް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ގާއިމްކުރަނީ

މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުތައް ހިންގާނެ ކޯޓް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ.