02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 63
ބައެއް ވެބްސައިޓުތަކަށް ބީއެމްއެލުން ކާޑު ބްލޮކްކޮށްފި

ޖުވާ އާއި ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ އަދި އޮންލައިން ޓްރޭޑިން ވެބްސައިޓުތަކުގައި ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 129
ޑޮލަރު ބޭރުވާ މިންވަރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ލިމިޓު ކަނޑައެޅީ ބޭންކުގައި ޑޮލަރު ހުރި މިންވަރު ނިސްބަތުން ދަށްވުމާ އެކު، ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު މަދު ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 22
ބަލިމީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑު ލިމިޓު އިތުރުކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކުރި ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ މީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ގޫގުލް އިން ސްމާޓް ޑެބިޓް ކާޑެއް އުފައްދަނީ

ގޫގުލް އިން ސްމާޓް ޑެބިޓް ކާޑެއް އުފައްދަނީ އެވެ. މިއީ "އެޕަލް ކާޑް" މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ފަދަ މާލީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެ އަށް ގޫގުލް ވަނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް، އެޕަލްއާ ޚިލާފަށް، ގޫގުލް އިން އުފައްދަނީ ޑެބިޓް ކާޑެކެވެ. އެޕަލް ކާޑަކީ، ކްރެޑިޓް ކާޑެކެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 3
ބީއެމްއެލުން އެމެކްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް (އެމެކްސް) ގެ ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖެ އަށް މިރޭ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 1
ކްރެޑިޓް ކާޑު "ހިތުދަސްކޮށް" ވައްކަން ކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިއޯގެ މޯލެއްގައި ޕާޓްޓައިމްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޭޝިއަރަކު ކަސްޓަމަރުންގެ ކްރެޑިޓް ކާޑްގެ މައުލޫމާތުތައް "ހިތުދަސްކޮށް" ނާޖާއީޒު ފައިދާތަކެއް ނަގާ މައްސަލަ ފަޅާއަރައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 51
"ކަނޑާފައި ވަނީ ލިންޗްޕިން އަށް ލިބެންވާ ފައިސާ"

ލިންޗްޕިންގެ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިން މާ ކުރިން ކުރި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓުން މިހާރު ކެނޑެމުންދާ ފައިސާ އަކީ އެތަނަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 1
އެޕަލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޓީވީ ޝޯތައް ލޯންޗްކޮށްފި

އެޕަލް އިން އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް، އެޕަލް ކާޑުގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ މުޅިން އާ ހިދުމަތްތަކާއި ޒަމާނީ ފީޗާތަކާ އެކު މި ކާޑު ނެރުނު ހަފުލާގައި އެޕަލް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 5
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އާ ކެމްޕޭނެއް

ބީއެމްއެލުން ދޫކުރާ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާ މެދު ކަސްޓަމަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްކުރަން އާ ކެމްޕޭނެއް އެ ބޭންކުން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރަނީ

ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ކުރަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017
ބީއެމްއެލް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްގެ ކެމްޕޭނެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓޫރިޒަމްގެ މަގުބޫލު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް: ގިފްޓް ކާޑުން ވައްކަންކުރަނީ

"ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް" އަކީ އޮޓަމެޓިކް ކޯޑް އިންޖީނެކެވެ. ކުރާ ކަމަކީ ވައްކަންކުރުމެވެ. އޮންލައިން ވިޔަފާރި ނެޓްވޯކްގައި ރީޓެއިލް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރާ "ގިފްޓް ކާޑް" ގައި ހުންނަ ފައިސާ، ވެރި ފަރާތަށް ނޭނގި އަތުލައިގަނެ، ބޭނުންކުރުމެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 2
ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ކެނޑޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް ހަދައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 6
ބީއެމްއެލް އިން 280،000 ކާޑު ދޫކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރި 280،000 ވަނަ ކާޑު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
އެމްސީބީ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ރުފިޔާ ދައްކައިގެން، މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ)ގެ ވިސާ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ބޭންކުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 1
ބީއެމްްއެލްގެ ކާޑުގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރައިފި

ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ކޭޝް ކާޑު ބޭނުންކުރަމުންދަނިކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑު މެޝިން ނެޓްވޯކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ހެދި ކާޑުގެ ހިދުމަތް ދެ ގަޑިއެއްހާއިރަށް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ.