08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ސީއެމްޑީ ފައިނޭންސަށް ފައިނޭންސް ލީސް ހުއްދަ ދީފި

ސީއެމްޑީ ފައިނޭންސް ލީސިން ކޮމްޕެނީ އަށް ފައިނޭންސް ލީސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމްއެމްއޭ އިން ދީފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 41
800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަވެއްޓެރި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ނިންމި 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ކްރެޑިޓް ލައިން އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 4
މިފްކޯ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން ދޫކުރި މުދާތަކަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ މިފްކޯ އަށް ދައްކަން އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 19
50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމެއް

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި އަދި އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި ލޯނު ލިބޭ ސްކީމެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.