26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 1
ގަންގޫލީގެ ފިލްމެއް، ކުޅޭނީ ރިތިކް؟

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި ސޯރަވް ގަންގޫލީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރާނީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އިންޑިއާގައި

މިހާތަނަށް ބިނާކުރި އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޭޑިއަމް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އޭޝިއާ ކަޕް ކޮލިފައިން އަށް ކްރިކެޓް ޓީމު ތައްޔާރުވަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި، އޭޝިއާ ކަޕް މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
އުމުރުން 45 އަހަރު ވަންދެން ކުޅޭނަން: ގޭލް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) – އުމުރުން 45 އަހަރު ވަންދެން ކްރިކެޓް ކުޅޭނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ޓްވެންޓީ20 ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވެސް ކުޅެން ވެސް ތައްޔާރު ކަމަށް ވެސްޓް އިންޑީޒްގެ ބެޓްސްމަން ކްރިސް...

January 14, 2020
ކްރިކެޓް ތަރި ޖޫލާންގެ ރޯލަށް އަނުޝްކާ

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އިންޑިއާގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 1
ޓެސްޓް ކްރިކެޓް ހަތަރު ދުވަހަށް ބަދަލުކުރުމާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – ފެށުނީއްސުރެ ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުޅޭ ޓެސްޓް ކްރިކެޓް މެޗުތައް ހަތަރު ދުވަހަށް ބަދަލުުކުރަން ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން އަދި ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު ބެޓްސްމަން ވިރާތު ކޯލީ ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 6
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރި ކޯޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް

ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި ދޫވުމުން އަލުން ހައްޔަރުކުރި ގައުމީ ކްރިކެޓް ކޯޗް އާސިފް ޚާންގެ މައްޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 4
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އަންހެން ކްރިކެޓަށް ފެށުމެއް

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް ތާރީހީ މުބާރާތަކަށް ވާނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުލަވައިލި ގައުމީ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަނީ އެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑުން ވަނީ މި ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ސްރީ ލަންކާ އިން އަންހެން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 2
އިންޑިއާގެ އެހީގައި ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯހެއް ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑް (ބީސީސީއައި) ގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗުންގެ ޓީމަކުން މިއަދު މާލޭގައި ލެވެލް ދޭއްގެ ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯހެއް ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 3
ހައި ކޯޓުގެ އަމުރަށް ކްރިކެޓް ކޯޗް ހައްޔަރުކޮށްފި

އެތައް ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި ދޫވި ގައުމީ ކްރިކެޓް ކޯޗު، އާސިފް ޚާން އަލުން ހައްޔަރުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކުރި އަމުރަށް އޭނާ އަލުން...

November 07, 2019 2
ކްރިކެޓް ކޯޗު އަލުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި ދޫވި ގައުމީ ކްރިކެޓް ކޯޗު، އާސިފް ޚާން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 35
ސީނިއާ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް؟

ސަރުކާރުން މުސާރަ ދީގެން ގައުމީ ސީނިއާ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ 14 ކުޅުންތެރިން މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އައީ ގަވާއިދުން ފަރިތަކުރަމުންނެވެ. އެ ޓީމުން ޖޫން މަހު މެލޭޝިއާގައި އޮތް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރި-ނޭޝަންސް ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުން ދެ ވަނަ ވެސް ހޯދި އެވެ. އާ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާ އެކު ބަދަހި ކުރި ގުޅުމާ އެކު ކްރިކެޓަށް ފަހިވި ފުރުސަތުތަކާ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 3
ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ ވިރާތުގެ ހިތް ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައި

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކެޕްޓަން ވިރާތު ކޯލީގެ ޝައުގުވެރިކަން ފުޓްބޯޅަ އަށް ހުރެ އެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ކްރިކެޓަށް މަރުދޭ ގައުމެކެވެ. ވިރާތުގެ އާއިލާގައި އޮތީ ވެސް އެ ޖޯޝެވެ. އެކަމަކު އޭރުގައި ވެސް ވިރާތު ހިތުގައި ފުޓްބޯޅަ އަށް އޮތް މުހިއްމުކަން ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަށް ބާރުލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އޭނާ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި އިރުފާން އެކްޓިން އަށް

ޕްރޮފެޝަނަލް ކްރިކެޓުން މިހާރު ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ، އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި އިރުފާން ޕަޓާން އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ކޯޗުގެ ހައްޔަރު އަމުރުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި

ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި ދޫވި ކްރިކެޓް ކޯޗު، އާސިފް ޚާން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުދިން މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 7
ފުލުހުންގެ އަތުން ދޫވެ ކޯޗަށް "ހިމާޔަތް"؟

ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި ދޫވި ގައުމީ ކްރިކެޓް ކޯޗް، އާސިފް ޚާން އަލުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުދިން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ހުއްޓާލައިފި

ގައުމީ ފިރިހެން ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ކުއްލި ގޮތަކަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ކޯޗުގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: މިނިސްޓްރީ

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާން، ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް އިން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް...

October 07, 2019 8
ސީރިއަސް ތުހުމަތެއް: ކްރިކެޓް ބޯޑާއި މިނިސްޓްރީ ހިމޭނުން

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާން، ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓާ އޭނާ މިވަނީ "ދޫވެފަ" އެވެ. ފުރަން ގޮސް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 14
ކޯޓަށް ގެންދިއުން ލަސްވުމުން ކްރިކެޓް ކޯޗް ދޫކޮށްލައިފި

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗް އާސިފް ހާން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިޔަ އިރު އޭނާ ބަންދުގައި ހުންނަތާ 24 ގަޑި އިރު ވެފައި ވާތީ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
މައްސަލަ ފޮރުވަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު ކްރިކެޓް ބޯޑަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި މިއަދު ހައްޔަރުކުރި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާން ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަން...

October 05, 2019 12
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ކްރިކެޓް ކޯޗް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗް އާސިފް ހާން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ނިއު ޔޯކުން: ދިވެހި ކްރިކެޓާ މެދު އުއްމީދީ ބަސްކޮޅެއް

ނިއު ޔޯކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އ.ދ ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ހަވާސާގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައް ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުވަނީ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާ އިންނެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންހުންނެވި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ވިއޮން ޓީވީ އަށް މިއަދު ދެއްވި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
ކްރިކެޓް ތަރި ދޯނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި އެމްއެސް ދޯނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.