19 މެއި

May 19, 2019
ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު އިންސާފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު މެޗަކަށް އިންސާފުކޮށްފި އެވެ.

May 19, 2019 2
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު މެލޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ރުހުން ދީގެން މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ޖޫން މަހު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 5
ރައީސަށް، ދޯނީ އާއި ވިރާތުގެ ރަމްޒީ ހަދިޔާއެއް!

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑާ އެކު ބެންގަލޫރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ...

April 21, 2019 25
ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއަން ޕްރިމިއަ ލީގު (އައިޕީއެލް) ގެ ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
މެލޭޝިއާ ޓީމަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހަސަނަށް ލިބިއްޖެ

މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓީ-ޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ކުއާލަ ލަމްޕޫރު ސްޓޭޓް ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ފާސްޓް ބޯލަރު ހަސަން އިބްރާހިމް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އިންޑިއާ އިން 1000 ކުދިންނަށް ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) އާއި އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 1000 ކުދިންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 18
އިންޑިއާ އިން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 1
ދެކުނު އެފްރިކާ އަތުން ލަންކާ އަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ޕޯޓް އެލިޒަބަތު (ފެބްރުއަރީ 24) – ސިލްސިލާގެ ދެ ވަނަ މެޗުން އިއްޔެ ދެކުނު އެފްރިކާ އަތުން އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެ އެ ގައުމުގައި ޓެސްޓް ސިލްސިލާއެއް ކާމިޔާބުކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ...

February 24, 2019 4
ކްރިކެޓް އެވޯޑް އަޒްޔާން އާއި އައިމާ ހާސިލްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ޔޫސުފް އަޒްޔާން ފަރުހަތު އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އައިޝަތު އައިމާ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
މިއީ ކްރިކެޓަށް ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް: މޫސަ

އިންޑިއާގެ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް އިއްޔެ ލިބުނު ފުރުސަތު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން...

February 16, 2019 4
ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ފެނިއްޖެ: ރައީސް

އެއާ-އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު އިއްޔެ މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުން، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި މިފަދަ ފުރުސަތުތައް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
ރައީސް އާއި ޔުވްރާޖްގެ މެޗު: މޮޅުވީ އެއާ-އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ޔުވްރާޖް ސިންގްގެ އުކުމާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ބެޓިން ޕާޓްނާޝިޕެއް ފެނިގެން ދިޔަ ހާއްސަ...

February 15, 2019
ރާއްޖެ އަތުން އެއާ-އިންޑިއާ އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަތީ ފަންތީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އެއާ އިންޑިއާގެ ޓީމުން މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު އަތުން އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 5
މިއީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް: ޔުވްރާޖް

އިންޑިއާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ކްރިކެޓް ސީރީސްގެ ނަމުގައި، ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އަދި އިންޑިއާ އެމްބަސީ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރި ޔުވްރާޖް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 5
ޔުވްރާޖާއި ހަރްބަޖަން ހާއްސަ މެޗަކަށް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެޕްޓަންކުރައްވާ ޓީމަކާއި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމާ އެކު ހުކުރު ދުވަހު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޔުވްރާޖް ސިންގާއި ހަރްބަޖަން ސިންގް ހިމެނިގެން އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ސްރީ ސާންތު ދެން ބޭނުމީ ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސްރީ ސާންތަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިން ގިނައިން ފެންނަ ތަރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ސްރީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަލާޒުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 ގައި ވެސް ވާދަކޮށް ގަދަ ތިނަކާ ހަމައަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ރަންވީރު ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ ކްރިކެޓް ކުޅެން

އެކްޓަރަކަށްވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަކީ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއަކަށްވުން ކަމަށް ޒުވާން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 5
ކްރިކެޓް ތަރި އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދިއުމަށް ފަންޑް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން އިބްރާހިމް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުޅެން އަދި ތަމްރީން ހަދަން ދިއުމަށް ފަންޑް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ވަން8: މިއީ ވިރާޓް ކޯލީގެ ވަސް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ އަށް ނިސްބަތްވާ ސެންޓެއް "ވަން8" ގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ޒަހީރު ހާނާއި ސުނިލް ޝެޓީ ކްރިކެޓް ލީގެެއް ހަދަނީތަ؟

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންނާ ބޮލީވުޑާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ލޯބީގެ ކަންކަމުގަ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ކްރިކެޓް ތަރިންނަކީ މިހާރު ވެސް ފިލްމީ ބަތަލާއިންނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިރާޓް ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ، ހަރުބަޖަން ސިންގް އާއި ގީތާ ބަސްރާ އަދި ޔުވްރާޖް ސިންގް އާއި ހެޒެލް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަނުޝްކާ ދޮގުކޮށްފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީއާ ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ނިމްރަތާއި ކްރިކެޓް ކޯޗްގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންނާއި އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ބަތަލާއިން ކައިވެނިކޮށްގެން ވެސް އުޅެނީ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނާ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 6
މޫސާ ކަލީމްގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރު

ސޮނީ ހާޑުވެއާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ އޮފީސް ކޮޓަރީގައި ހުންނާނީ ހާޑުވެއާގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ހަނދާންތައް ކަމަށް އާންމު މީހާއަށް ހީވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާތީ، ކްރިކެޓްގެ ފޮޓޯތައް ކަމަށް ވެސް ހީކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މޫސާ ކަލީމަށް ހާއްސަ އޮފީސް ކޮޓަރި...

20 މެއި

May 20, 2018
މި ފަހަރު އަންހެން ކްރިކެޓާއެއްގެ ވާހަކަ

އެކި މީސްމީހުންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމުތައް އުފެއްދުމުގެ ފޯރި ބޮލީވުޑްގައި ގަދަވެފައި ވާއިރު، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.