15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
ރައީސް އާއި ޔުވްރާޖްގެ މެޗު: މޮޅުވީ އެއާ-އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ޔުވްރާޖް ސިންގްގެ އުކުމާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ބެޓިން ޕާޓްނާޝިޕެއް ފެނިގެން ދިޔަ ހާއްސަ...

February 15, 2019
ރާއްޖެ އަތުން އެއާ-އިންޑިއާ އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަތީ ފަންތީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އެއާ އިންޑިއާގެ ޓީމުން މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު އަތުން އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 5
މިއީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް: ޔުވްރާޖް

އިންޑިއާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ކްރިކެޓް ސީރީސްގެ ނަމުގައި، ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އަދި އިންޑިއާ އެމްބަސީ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރި ޔުވްރާޖް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 5
ޔުވްރާޖާއި ހަރްބަޖަން ހާއްސަ މެޗަކަށް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެޕްޓަންކުރައްވާ ޓީމަކާއި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމާ އެކު ހުކުރު ދުވަހު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޔުވްރާޖް ސިންގާއި ހަރްބަޖަން ސިންގް ހިމެނިގެން އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ސްރީ ސާންތު ދެން ބޭނުމީ ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސްރީ ސާންތަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިން ގިނައިން ފެންނަ ތަރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ސްރީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަލާޒުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 ގައި ވެސް ވާދަކޮށް ގަދަ ތިނަކާ ހަމައަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ރަންވީރު ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ ކްރިކެޓް ކުޅެން

އެކްޓަރަކަށްވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަކީ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއަކަށްވުން ކަމަށް ޒުވާން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 5
ކްރިކެޓް ތަރި އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދިއުމަށް ފަންޑް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން އިބްރާހިމް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުޅެން އަދި ތަމްރީން ހަދަން ދިއުމަށް ފަންޑް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ވަން8: މިއީ ވިރާޓް ކޯލީގެ ވަސް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ އަށް ނިސްބަތްވާ ސެންޓެއް "ވަން8" ގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ޒަހީރު ހާނާއި ސުނިލް ޝެޓީ ކްރިކެޓް ލީގެެއް ހަދަނީތަ؟

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންނާ ބޮލީވުޑާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ލޯބީގެ ކަންކަމުގަ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ކްރިކެޓް ތަރިންނަކީ މިހާރު ވެސް ފިލްމީ ބަތަލާއިންނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިރާޓް ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ، ހަރުބަޖަން ސިންގް އާއި ގީތާ ބަސްރާ އަދި ޔުވްރާޖް ސިންގް އާއި ހެޒެލް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަނުޝްކާ ދޮގުކޮށްފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީއާ ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ނިމްރަތާއި ކްރިކެޓް ކޯޗްގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންނާއި އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ބަތަލާއިން ކައިވެނިކޮށްގެން ވެސް އުޅެނީ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނާ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 6
މޫސާ ކަލީމްގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރު

ސޮނީ ހާޑުވެއާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ އޮފީސް ކޮޓަރީގައި ހުންނާނީ ހާޑުވެއާގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ހަނދާންތައް ކަމަށް އާންމު މީހާއަށް ހީވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާތީ، ކްރިކެޓްގެ ފޮޓޯތައް ކަމަށް ވެސް ހީކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މޫސާ ކަލީމަށް ހާއްސަ އޮފީސް ކޮޓަރި...

20 މެއި

May 20, 2018
މި ފަހަރު އަންހެން ކްރިކެޓާއެއްގެ ވާހަކަ

އެކި މީސްމީހުންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމުތައް އުފެއްދުމުގެ ފޯރި ބޮލީވުޑްގައި ގަދަވެފައި ވާއިރު، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 6
ކްރިކެޓް ޓީމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ މައިދާނަށް

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ވާދަކުރާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޓްވެންޓީ20 ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެން ގައުމީ ކްރިކެޓް...

April 03, 2018 2
އިންޑިއާގެ މަތީ ޝަރަފެއް ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް ދޯނީ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޭޕްރިލް 3) – އިންޑިއާގައި މަދަނީ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ ޕަދްމާ ބުޝާން އެ ގައުމުގެ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މަހިންދުރަ ސިންގް...

31 މާޗް

March 31, 2018
ވިރާޓް ކޯލީގެ ސްޓެޗޫ މެޑަމް ޓްސޯޑްސް ދިއްލީ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާގެ ފިރިމީހާ ވިރާޓް ކޯލީގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫ ހަދަން މެޑަމް ޓްސޯޑްސް މިއުޒިއެމް އިން ނިންމައި އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 1
ހަސަންގެ އޮސްޓްރޭލިއާ ތަޖުރިބާ: "އިތުބާރު ލިބިއްޖެ!"

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް އޮތްތާނގައި ބާއްވާށެވެ. ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން އިބްރާހިމް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ގެންއުޅޭ ވިސްނުމާއި ކުރާ ހިތްވަރަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އާއިލާއިން ސާބަސްދޭން ޖެހެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ލީގެއްގައި ކުޅުމަށް އޭނާ ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދެ މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
"ޓެންޑުލްކާގެ ދަރިއަށް ވުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން"

ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ (ޖެނުއަރީ 31) - ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ޓެންޑުލްކާގެ ދަރިއަކަށް އޭނާ ވުމަކީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޮތް ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަރްޖުން ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 9
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ މެޑަލް ރައީސް މައުމޫނަށް

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން އެމަނިކުފާނަށް މިއަދު ރަން މެޑެއްޔަކާއި ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 4
ފައިނަލް މެޗު އެއްވަރުވެ ކްރިކެޓް ތަށި ދެ ޓީމަށް

ގައުމީ ކްރިކެޓުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އެއްވަރުވެ ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސް އާއި މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޖޮއިން ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 3
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވަރުގަދަ ކްލަބާ އެކު ހަސަން ތަމްރީނަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރިކެޓް ލީގު ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިގް ބޭޝްގައި ވާދަކުރާ މެލްބަން ރެނެގޭޑްސްއާ އެކު ތަމްރީން ހަދައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން އިބްރާހިމް އޭނާގެ އުއްމީދުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް، ކުރިއަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.