26 ޖޫން

June 26, 2019 8
ކްރިކެޓް: ރާއްޖޭން ތައިލެންޑް ބަލިކޮށްފި

މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރި-ނޭޝަންސް ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން މިއަދު ތައިލެންޑް އަތުން ދެ ވިކެޓުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 9
ދިވެހި ކްރިކެޓަށް ސަޗިން ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗާޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބެޓްސްމަން އަދި އިންޑިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސަޗިން ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އިންޑިއާ އިން 1000 ކުދިންނަށް ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) އާއި އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 1000 ކުދިންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 18
އިންޑިއާ އިން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 5
ޔުވްރާޖާއި ހަރްބަޖަން ހާއްސަ މެޗަކަށް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެޕްޓަންކުރައްވާ ޓީމަކާއި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމާ އެކު ހުކުރު ދުވަހު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޔުވްރާޖް ސިންގާއި ހަރްބަޖަން ސިންގް ހިމެނިގެން އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 1
ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޖަމިއްޔާ އަށް އަފްލާހް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) ގެ ބޯޑުގައި އޭޝިއާ ތަމްސީލްކުރާ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަފްލާހް (އަފޫ) އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016
ގައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް މި ފަހަރު ބަދަލުތަކާ އެކު

މޯލްޑިވްސް ގޭސް އިން ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ، ގައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް (ލިމިޓެޑް އޯވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތް) ހުކުރު ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 4
އެންމެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ޝާހިދަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޮވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 9
އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިހާބާ އެކު އުއްމީދީ ކުލަތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިހާބީ ދައުރެއް ނިމިގެން ދަނީ، އެސޯސިއޭޝަން ހިންގަން ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި ނާކާމިޔާބުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކުޅިވަރު ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމަށް ވުރެ ބޮޑީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ލީޑާޝިޕުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމެވެ. ބަދަލަކަށް...

16 ޖޫން

June 16, 2016 1
ކްރިކެޓުގެ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަފްލާހް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަފްލާހް (އަފޫ) އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އަންގައިފި

މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިހާބު، އާންމު ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އަކާ ގުޅިގެން ފަސްކުރަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.