25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 42
ބެންކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތަކެއް ފޭރެން އުޅެފި

"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން މިއަދު ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރެން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ ބޭންކްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން އެކަން ހުއްޓުވައި...

October 25, 2020 1
ޑްރަގުގެ މައްސަލަތަކުގައި 16 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، 16 މީހަކު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެއީ މުޅިން ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 9
މަރުުވި ޒުވާނާ އެންމެފަހުން ފެނުނީ މޫދަށް އެރެނިކޮށް

މަރުވެފައި މޫދުގައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު ޒުވާނާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ރަސްފަންނުން މޫދަށް އެރެންދާތަން ވީޑިއޯ އިން ފެންނަކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 13
ބައްދަލުވުމެއްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރު ދެއްކި މައްސަލައެއް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

October 22, 2020 3
އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަންގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 22, 2020 4
ޕާޓީ ޑްރަގާ އެކު މާލޭން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއަކުން 841 ގުޅަ ޕާޓީ ޑްރަގާއި، ޑްރަގްސްގެ އެހެން ބާވަތްތަކަކާ އެކު ދެ މީހަކު އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 2
ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މީހަކު ހައްޔަރު

ށ. ފޯކައިދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 18, 2020
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވިވެކަށް ޑްރަގްސްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ އަންހެނުން ޕްރިޔަންކާ އަލްވާގެ ބޭބެ އަދިިތިއާ އަލްވާއާ ގުޅުން ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި، މުމްބާއީގައި ހުންނަ ވިވެކްގެ ގެއަށް ފުލުހުން...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 4
ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި، ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ވެފައިވާ...

October 15, 2020 36
ޖިންސީގޯނާގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް ވިކްޓިމް ކެންޔާއަށް!

ހުޅުމާލެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް އެ މައްސަލައިގެ ވިކްޓިމް އެނބުރި ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 64
ފަނޑިޔާރުން ރަތަށް: މިއީ ކުޅިވަރެއް ނޫން!

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގޮއްވައިލި މައްސަލައިގައި ޖަލަށްލި ސިފައިންގެ މީހާއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުވުމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ހޫނު ސުވާލުތަކެއް ކޮށް، ދައުލަތުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ފަނޑިޔާރުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 34
ސަފާރީ ކޭސް: ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނަށް އުނި އިތުރު ގެނެސް...

October 11, 2020 13
އަދުހަމު ކުރީ ހުސް ޝަކުވާ، އަދިވެސް ވަކީލަކު ނެތް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެކަމަށް ފަހުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދަށް އަށް މަސް ދުވަހުން ވެސް ވަކީލަކު ހަމަނުޖެއްސުނު ކަމަށް...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 6
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި އިތުރު ތިން މީހަކު ބަންދަށް

އައްޑޫ ސިޓީން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި އިތުރު ތިން މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

October 10, 2020 50
ސާމްޕަލް ނެގި މީހާއަށް ހަމަލާއެއް ނުދެން: އިކްރާމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ސާމްޕަލް ނަގާ އަންހެނަކަށް ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 20
ބޮންޑާ އާއި އިތުރު ހަތް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) އާއި އިތުރު ހަތް މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 26
އަދީބުގެ އެއްބަސްވުމުން ފައިސާ ހޯދޭނެކަން ޔަގީން: ޕީޖީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާ އެކު ހެދި އިއުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުމުން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުން ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ އެ ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިންނާއި މަންފާވި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރިއާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަކުރި، ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ ކަލާފާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަން ބޮމްބޭ...

October 07, 2020 60
ޖަލަށް ހުކުމްކުރި އަދީބު ގޭގައި!

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް، 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާތްވި މައްސަލައިގައި 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 9
އެތެރެހަށީގައި ޑްރަގްސް ގެނައި 5 މީހަކު އަތުލައިގެންފި

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފަސް މީހަކު ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 04, 2020 21
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތު

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރިހުލާ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ދެ މީހުންގެ...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 26
އަދީބު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

October 03, 2020 19
އަދީބުގެ އިއުތިރާފަކީ "ޑީލަކަށް" ވެދާނެ: އިދިކޮޅު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިޔާނާތް ހިންގި ގޮތާއި އެ ފައިސާ ބެހުނު ގޮތާއި މަންފާވި މީހުން ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި...

October 03, 2020 5
މި ފޮޓޯ "އަނިޔާވެރިކަމުން" ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭޖްވި އިނގިރޭސިވލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ބްރޫކްލިން ބެކަމާއި ލޯބިވެރިޔާ ނިކޮލާ ޕެލްޒް އެކީގައި ނަގާފައިވާ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 46
ފިހާރައަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ފޮނުވަނީ ފޭކް ސްލިޕް

ފިހާރައަށް އެމީހާ ފޮނުވި ލިސްޓުގައި، ކޯސްޓް ދެ ކިރު ދަޅުން ފެށިގެން ކޮފީ އާއި ބޮޑީ ސްޕްރޭ އާއި ސުޕާރީއަށް ދަންދެން އޮތެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގު ހަދާލި އިރު 1،739ރ އެވެ.