05 ޖޫން

June 05, 2020 28
"ތަހުގީގުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޒާމާ ބެހުމެއް ނޫން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވިޔަސް ޖިނާއީ ކަމެއް ހިންގައިފި ނަމަ ފުލުހުންނަށް ބެލޭނެ ކަމަށާއި އެއީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 6
ޖިސްމާނީ އަނިޔާ މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެއްޖެ!

މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމާ އެކު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވިޔަސް ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 12
ޓޫރިސްޓުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ނިމެންވާނީ ކޯޓުގައި

ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވަޅިން ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ނިމެންވާނީ ކޯޓުގައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 2
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ މައްސަލަ މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސިޓީގެ ކައުންސިލުން ދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 45
ބްލެކްމެއިލްކޮށް ރޭޕްކުރަނިކޮށް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އުމުރުން 16 އަހަރު ވެސް ނުވާ ކުއްޖެއްގެ އާއިލާ އަށް އޮޅުވާލައިގެން ރަށަކުން މާލެ ގެނެސް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ކުއްޖާ ބްލެކްމެއިލްކޮށް ކުއްޖާ ރޭޕްކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގެ...

May 30, 2020 2
މަގުމަތީ ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށްނަގައިފި

ތ.ތިމަރަފުށީގައި އުޅޭ ނުކުޅެދިންތެރިކަން ހުންމަ މީހަކު އެ ރަށު މަގެއްގެ މައްޗަށް ވެެއްޓިފައި އޮއްވައި އޭނާގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ވަގަށް ނަގައި އެ ވިއްކާލަން އުޅުނު ބަޔަކު...

25 މެއި

May 25, 2020 21
30 މީހަކު ދޫކޮށްލަން ޕީޖީން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖަލުގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުން މީހުން މަދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައިވާ 30 މީހެއްގެ ބަންދުގެ އަމުރު ރިވިއުކޮށް، ޝަރުތުތަކަކާ އެކު މިނިވަންކޮށްދޭން، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން ކޯޓުތަކުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 28
ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ނިންމައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

May 19, 2020 12
ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ރޯގާ އިން ފުލުހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ނެތް. ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަ...

16 މެއި

May 16, 2020 3
މާސްކް ގަންނަން ނުކުތް ޕައިލެޓަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 15
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް މިރޭ ހެކްކޮށް ޓުވީޓްތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ކޮވިޑްގެ އިސް ސަފުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަނީ!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި...

May 14, 2020 23
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތައް ގުުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް...

13 މެއި

May 13, 2020 1
ޖިނާއީ އިޖްރާއާތު ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހިންގައި، ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ...

May 13, 2020 4
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވި ނައިޖީރިއާގެ ހޮޓަލެއް ތަޅާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ތަބާނުވެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ނައިޖީރިއާގެ ދެ ގެސްޓް ހައުސްއެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާދީއްތަ...

11 މެއި

May 11, 2020 12
މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

އައްޑޫ މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައިގެން ރޭ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އެ ތަނުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

May 11, 2020 9
ޓެގް އެޅުވީ ދައުވާ ނުކުރެވި ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު މީހުންގެ

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިގައި ޓެގް އެޅުވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދިން މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރެވި ދޫވި މީހުންގެކަން...

09 މެއި

May 09, 2020 8
މާސްކް އަޅަން ބުނުމުން މޫނަށް ޖެހީ ކުޅު

ބަހަކަށް އެރި އަންހެނަކު އެހެން ފަސިންޖަރާ ދިމާލަށް ކެއްސާތީ މާސްކް އަޅަން ޑްރައިވަރު އެދުމުން އޭނާގެ މޫނަށް ކުޅު ޖަހާފައި ބަހުން ފޭބި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުން...

May 09, 2020 10
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ 8މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވަނީ

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަށް މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވަން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ މޮނިކަން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 10
ޕީޕީއީ ލައިގެން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ލައިގެން މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަދެ ވައްކަންކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

May 08, 2020
ބަންދުުގައިި ތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯކޮށް ފަށަނީ

ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައި ވިޔަސް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 08, 2020 14
16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އުތުރުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 18
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަކީ ޖަލެއް ނޫން: ފައިރޫޝް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަކީ ޖަލުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ތަންތަނަަށް ގެންދާ މީހުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 07, 2020 14
ކެނަރީފް ކަރަންޓީނުން ފިލި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް (ހެރެތަރަ) ގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ރޭ ފިލި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 07, 2020 1
ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އެމެރިކާގެ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު އެ ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އިނުމުން ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 7
ފެންފުށީ ޕޮޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެއްލުންދިން ބަޔަކު ހައްޔަރު

އދ. ފެންފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެއްލުން ދީ، ފުލުހުންނަށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައެއްގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 1
ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި އއ. ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 5
"ޓޫރިސްޓުންނަށް ހަމަލާ ދިނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން"

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ތިން ޓޫރިސްޓަކަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދިނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުުހުން ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ބިލެތްފައްސަށް އެރި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ށ. ބިލެތްފަހި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް އެ ރަށަށް މިއަދު އެރި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.