20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 44
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތޮއްޔިބުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މީހުން ހޯދުމަށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވޭތީ ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 19
ޒިޔަތު ޚިޔާނާތްވި ކަމަށް ބުނާ އަދަދު 700 މިލިއަނަށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގައި، އޭނާ ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނާ އަދަދު 700 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

November 14, 2017 3
ޖާނުންފިދާވެ ހަމަލާދޭން އުޅުނު ދެ ދިވެހިންނަށް ދައުވާ

ޖާނުންފިދާވެގެން ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

November 14, 2017 7
"12 މިލިއަންގެ ޗެކާ ހަވާލުވިން، ޚިޔާނާތެއް ނުވަން"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 12.9 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 40 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޗެކްތަކާ ހަވާލުވިޔަސް އެ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ އުފުލައި، މާދަމާ ޝަރީއަތް ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 13, 2017 1
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ދައުލަތުން އެދިގެން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 59
23 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކަށް ޚިޔާނާތެއްނުވަން: ޒިޔަތު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިނުވާ ކަމަށާއި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު 23 މިލިއަން ޑޮލަރު (357 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ޗެކްތަކާ ހަވާލުވި ނަމަވެސް އެއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 15
މީހަކަށް ފައިސާ ދޭން ފާރިސް ހަވާލެއް ނުކުރޭ: ޝާފިއު

އެއްވެސް މީހަކަށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ފައިސާއެއް ހަވާލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް، އެކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އަހުމަދު ޝާފިއު ބުނެފި އެވެ.

November 09, 2017 1
ވަކީލާ ބައްދަލު ނުވާތީ ޒިޔަތުގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން(އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ކުރާ ދައުވާތަކަށް...

November 09, 2017 4
ޝާފިއުގެ އޯޑިއޯ ގާނޫނީ ހެއްކަކަށް ވުމުގެ ބަހުސް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި، މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައެއްގެ އޯޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017
ފާރިސްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން އޭނާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 5
މަޖިލިސް ހަތަރު މެމްބަރަކު ޝަހުސް އޮޅުވާލި: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސްގެ މައްޗަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ކުރާއިރު އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރަކު...

November 02, 2017 9
ފާރިސްގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި 47 މީހެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި ފާރިސްގެ ފަރާތުން 47 މީހަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 9
އިޖްރާއާތު ގޯސްވުމުން ޑްރަގްގެ ދެ ދައުވާއެއް ބާތިލް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި އިޖްރާއާތު ގޯސްވުމުން، އެ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 2
ފިލައިގެން އުޅުނު އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުުރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 2
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލަން ދައުލަތުން ދެކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
އެއާޕޯޓުގަ މުޒާހަރާކުރި މީހުންނަށް ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރި މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީގެ ފަސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށް، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި...

October 25, 2017 1
ނަދީމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލުން ހޯދަން ފުރުސަތު

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ހަތަރު މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017
ނަދީމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި...

October 24, 2017 30
ރިޝްވަތު ލިބުނު މީހާ ސިއްރު ކޮށްދޭން ދައުލަތުން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ ހެކިބަސް ސިއްރު ނަގައިދޭން ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 51
އާފިޔާގެ ރުޅިވެރި ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑު: ޑރ. ނާޒް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދަކީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ހުރެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ނަފްސާނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒް ކޯޓުގައި މިއަދު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 15
ސީރިއާއަށް ދާން އުޅުނުކަމަށް ބުނި މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސީރިއާ ހަނގުރާމަ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ އަހަރު ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށް ރާއްޖެއަށް ގެނައި ތިން ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި...

October 22, 2017 10
"ފާރިސްއާ ދެކޮޅު ހެކިންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު އެބައޮތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރަން ހުށަހެޅި ދެ ހެކިވެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ގެއްލުމުގެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 3
ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
ހެކި ގަބޫލުނުކުރަން ފާރިސްގެ ފަރާތުން ހަތް ހުށަހެޅުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގައި ފާރިސްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިތައް ގަބޫލުނުކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 1
އަމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ފަސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.