16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒަރީރަށް ހުކުމްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަނގުރާމަކުރި މީހާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސް، ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ހަނގުރާމަކުރި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ އިން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 8
"ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ދިން"

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ހޭދަ ކުރި މީހާ، ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ފޮނުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 6
ރަބަރޭ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

މަރައިލުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހުސެއިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 13
ޝުމްބާއާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރަނީ ބޭއިންސާފުން: އާއިލާ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަހްމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ ގޮންގު) ގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، އޭނާއާ ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފުން އަމަލުކުރަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
މަހްލޫފާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން...

December 29, 2016 3
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އަމީނަށް ހަތް ދުވަސް ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 4
ޖޫރިމަނާއިން ރެކުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ

"އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުންނަ މީހަކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ ކާކު ދައްކާނީ؟." މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ޚަބަރަކަށް މީހަކު ފާޅުކުރި ޚިޔާލެކެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 19
އަޝްރާގެ ފަރާތުން ދައުވާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހައްވާ އަޝްރާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން އުފުލިޔަސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ތަހުގީގު ކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 8
ފަރުވާ އަށް ފަހު މަހްލޫފް އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ބޭސްފަރުވާ އަށް ފަހު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް މިރޭ އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 1
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ދެ ދިވެއްސަކު 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރުން ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

December 19, 2016 3
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހުކުމް އިއްވުމަށް މިއަދު މެންދުރަށް ތާވަލްކުރި...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 9
ހުސޭނުބެ މަރާލި މައްސަލާގައި 3 މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި، ހުސެއިން މުހައްމަދު މަނިކު (ހުސޭނުބޭ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެމީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 12
ނިޔާޒް ހައްޔަރުކުރީ ޕާޓީގެ ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަލީ ނިޔާޒް އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް އެ ޕާޓީން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ހުއްޓުވައި، ޗެއާޕާސަނަކު ނެތް މި ދަނޑިވަޅުގައި ޕާޓީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އެޅުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 15
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ހަތް ދުވަހަށް ގޭބަންދަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަލީ ނިޔާޒް ހަތް ދުވަހަށް ގޭގައި ބަންދުކުުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
"ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރަނީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް"

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ތިން ނޫސްވެރިންގެ ވަކީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 19
އެސްބީޓީ ބާގިރަށް އިތުރު ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އުމްރާ އަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އުމްރާ އަށް ގެންގޮސްނުދީ އަދި އެ ފައިިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގައި އެސްބީޓީ ޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ބާގިރު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 12
އިބްތިހާލްގެ ބަނޑަށް ލޭ އެޅިފައި ހުރި: ޑޮކްޓަރު

މިދިޔަ އަހަރު ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ބަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭ އެޅިފައި ހުރި ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވާނީ ބޮޑު އަނިޔާއެއް...

November 28, 2016 1
ދިރުވާލައިގެން ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ބައި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 24
އަމީން ފައިސަލަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 11
ކޮރެއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރިކަން ސާބިތެއް ނުވި

ދެކުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކު ރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ތިން ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވެ، އެ މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 5
ނުހައްގު އަދަބުން ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދީ: ރާއްޖެޓީވީ

ނުހައްގު އަދަބުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒުވާން ދެ ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.