21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 11
އިމްރާން އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ދިގުމުއްދަތުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2017 4
ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި ދެ މީހަކު ދޫކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ ދެ މީހަކު މިނިވަންކަމާ އެކު މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލާފައި ތިބުމުން އާއިލާ...

September 21, 2017 6
ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 5
ޒިޔަތަށް ކުރި 33 ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ...

September 20, 2017 25
ސުއައިދު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން އަންގައިފި

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވައިލި މައްސަަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ މުހައްމަދު ސުއައިދު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކޯޓަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ މައްސަލަ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 4
ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 19, 2017 8
ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރި އިރު ސުއައިދު ވީތަނެއް ނޭނގެ!

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން ހުޅުމާލެ އިން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ސ. ހުޅުދޫ، އަތިޔާގޭ، މުހައްމަދު ސުއައިދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާ އިރު އޭނާ ވީތަނެއް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 1
ފާރިސަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 1
"ފާރިސްގެ ދައުވާ އިސްލާހުކުރީ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ އަށް ދައުލަތުން ބަދަލު ގެނައީ، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ...

September 17, 2017 33
ރިލްވާން މައްސަލާގައި ތިން މީހަކަށް ޓެރަރިޒަމް ދައުވާ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން ހުޅުމާލެ އިން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 16
ފާރިސް އާއި ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ކުރަން އެދިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 12
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 31 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލެއްވި

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް 31 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 1
މަފާޒުގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް

ކެފޭއެއްގައި އިންދައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް 24، ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު މަފާޒުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

September 11, 2017 20
ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާ ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނިކޮށް އެ ދައުވާ އިސްލާހުކޮށް، ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމުގެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 10
ޔާމީންގެ މަރުގެ މުޅި ޝަރީއަތް ސިއްރެއް ނުކުރާނެ:ޕީޖީ

މިިދިޔަ މެއި މަހު މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސިއްރު ކުރަން އެދޭނީ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ކަމަށާއި މުޅި ޝަރީއަތް ސިއްރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 10, 2017 7
ފާރިސް ދޫކުރަން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިނުގަތީ ރަނގަޅަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ފާރިސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެބިއަސް ކޯޕަސްގެ މައްސަލަ...

September 10, 2017 14
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހު މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 7
ފެން ޕްލާންޓް މެނޭޖަރު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ލައިފް ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެތާނގެ މެނޭޖަރު، ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ...

September 07, 2017 4
ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިިީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް، އޭނާ އަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 30
ފާރިސްގެ ބަންދަށް 50 ދުވަސް، މައުމޫން ކޯފާވެއްޖެ!

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރިތާ 50 ދުވަސްވިއިރު ވެސް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ކޯފާވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 28
ގާސިމް ބޭރަށް ނުފޮނުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: ވަކީލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒު ނުވުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 12
ފާރިސް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން: ޕާޓީތައް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެންމެ ސިކުންތަކަށް ވެސް އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 20
ޔުނިފޯމް ނާޅާ ތިބެ ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޔުނިފޯމްގައި ނާޅާ ތިބެ ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާތީ އެ މީހާ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 4
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަނެއްކާ އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރު ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން މީގެ ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 10
"ޕީޖީ އުޅެނީ ފުލުހުންގެ ބަޔާންތައް ބަދަލުކުރަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަން މައްސަލައިގަައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވި އިރު އެކި ފުލުހުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް ތަފާތު ކަމަށާއި...

August 26, 2017 41
ގާސިމް ފުރުވާލުން ލަސްވާތީ އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް، އޭނާ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 14
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ:މައުމޫން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ރޭ ކުރި ހުކުމާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 25, 2017 17
ގާސިމް ޖަލަށްލިޔަސް ލީޑަރުން ހުހެއް ނުވާނެ: އިބޫ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށްލިޔަސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހުސްވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް...