22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 4
ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ރިލްވާންގެ މައްސަލާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 2
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ނެގުން ފަސްކޮށްފި

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން، ވަނީ ބަޔަކު ގަދަކަމުން ފޮރުވާފައި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން...

February 13, 2018 13
ޒައިދުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ދިރާސާކުރަން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒައިދުލްއަމީނަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންދިޔައީ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 41
"އެރޭ ރިލްވާންގެ ފަރާތުން އާދަޔާ ޚިލާފްކަމެއް ފެނުނު"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ އޭނާ ހުޅުމާލެ އަށް ދިޔަ ފެރީގައި އިންއިރު އާދަޔާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ސިއްރުން ފޯނާ ކުޅެމުން ދިޔަކަން ފާހަގަވި ކަމަށް، އޭނާއާ އެކު އެ ފެރީން ދަތުރުކުރި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކު މިރޭ ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 9
އެއްބަޔަކު ޖަލަށް، އަނެއް ބަޔަކު ގޭބަންދަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުން ފަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް...

February 11, 2018 10
ރިލްވާން ފޮރުވި ކަމަށް އިންކާރު،ހެކިބަސް ނެގުން މާދަމާ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުން އެ ދައުވާ އަށް މިއަދު އިންކާރު ކުރުމާއެކު، އެ މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުން މާދަމާ ފަށާ ގޮތަށް...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 11
މައުމޫންގެ ހެބިއަސް ކޯޕަސް މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް މިނިވަން ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެބިއަސްކޯޕަސްގެ މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
ފާރިސް ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކުރި އަމުރު ބާތިލްކޮށް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

February 05, 2018 8
ބޭނުންވީ އަޅުގަނޑު ވެސް ފްރީޒްކުރަން: އިލްހާމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވީ، ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލު ގޮޅީގައި "ފްރީޒްކުރި ގޮތަށް" އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި ވެސް...

February 05, 2018
"މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާ ރިޝްވަތާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ފާހަގަ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 16
ނާދިރާގެ ބަންދު އިތުރުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކުރި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އާމިނަތު ނާދިރާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ގެންދިއުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 04, 2018 4
ނާދިރާ ދޫކޮށްލުމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ގޮވާލައިިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކުރި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އާމިނަތު ނާދިރާ ދޫކޮށްލުމަށް އެ...

February 04, 2018 5
ފާރިސް ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުކުރި، ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަށް އޭނާ ހާޒިރުކޮށްނުދީ، ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 3
9 ބޭފުުޅުންގެ ހެބިއަސްކޯޕަސްގެ މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ނުވަ ބޭފުޅަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކޮށްފައި ނުވާތީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެބިއަސްކޯޕަސްގެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 8
އަދީބުގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑު އާމިރު މިނިވަންކުރަން އެދެފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ އެކު ޖަލަށްލި އޭނާގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑު އަހުމަދު އާމިރު މިނިވަންކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހެބިއަސް ކޯޕަސްގެ މައްސަލައެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިރޭ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 10
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ނަޖުމާ ގޭ ބަންދަށް

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ހައްޔަރުކުރި ނަޖުމާ އިބްރާހީމް،...

February 01, 2018 3
ޝަރީއަތާ ގުޅިގެން ފާރިސްގެ ޝަކުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސްގެ މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތާ ގުޅިގެން، އޭނާހެ ފަރާތުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 13
"ފާރިސަށް ކުރީ ދެސުވާލު، މައްސަލަ އޮތީ އުފައްދާފައި"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ހަ މަސް ދުވަހުގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލިތާ 40 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހައްޔަރުކޮށް، ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ކުރީ "ވަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ" ދެ ސުވާލު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާގެ ވަކީލުން މިރޭ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

January 31, 2018 3
އަޅުގަނޑު ނައްތާލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ: ފާރިސް

އޭނާ ނައްތާލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 31, 2018
މިނިވަން ފޮރެންސިކް ތަހުލީލަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ކޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރަމުންދާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގައި، މިނިވަން ތިން ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮރެންސިކް...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
ފާރިސް ބަންދުކުރަން ނެރުނު އަމުރު ވެސް އިސްތިއުނާފަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

January 29, 2018 1
ރިޔާޒަށް ފަހުން ކުރި ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ފަހުން އުފުލި ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

January 29, 2018 1
އަދީބަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 11
އާ ތިން ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރައްވައިފި

ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާ މިރޭ ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 28
އުޖާލާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ: ފާރިސް

އުޖާލާ މަންޒަރުތަކެއް މިހާރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އަދިވެސް ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މިއަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

January 25, 2018 113
ޝަރުތުތަކާ އެކު ފާރިސް މިނިވަންކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޝަރުތުތަކާ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
މޫސަ މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، މާފަންނު އައިޓަމްސް ފިހާރަ ކައިރިން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

January 24, 2018
ހާރިސްގެ މަރުގެ ދައުވާއަށް އިންކާރު، ގިނަ ހެކިތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާ އެ ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށް، އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ގިނަ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅަން...

January 24, 2018 14
ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން

ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
އަސީލްގެ މަރު: ދިފާއީ ހެކިން ގެންނަން ފަހު ފުރުސަތު

އަގޯރާ އެކްސްޕްރެސް ފިހާރަ ކައިރީގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި އަސީލް އަހުމަދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހުންގެ ދިފާއީ ހެކިން ހާޒިރުކުރަން ފަހު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުން ހަތް ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

January 21, 2018 13
ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކުން ރާ ގެންދާ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހަތަރު ރިސޯޓެއްގައި ހުރި ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ނިންމި މައްސަލަ ވިލާގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

January 21, 2018 23
ކަސްޓަމްސް ވަނީ ކޯޓު އަމުރާ ޚިލާފުވެފައި: ވިލާ

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހުރި ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ނެރުނު އަމުރާ، ކަސްޓަމްސްއިން ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ރިސޯޓުގައި ހުރި ރާތައް...