23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 11
ފޯނު ހުޅުވަން ކޯޓުތަކަށް އަމުރެއް ނުކުރެވޭނެ: ރިޔާޒް

މޮބައިލް ފޯނު ހުޅުވައިދޭން ކޯޓުތަކަށް އަމުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ހަނު ހުރުމުގެ ހައްގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 76
ގާސިމް 15 ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، 15 ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

April 21, 2017 8
މުއްދަތު ޖަހަން ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ދާދި ދެންމެއަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

April 21, 2017 115
ގާސިމް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަނެއްކާވެސް މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 23
ރިޔާޒްގެ ފޯނު ހުޅުވައި ދީފި، ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ފުލުހުންނަށް ފޯނު ހުޅުވައި ނުދިން ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އެ ފޯނު ރިޔާޒް މިރޭ ހުޅުވައި ދިނުމުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

April 20, 2017 5
ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލާގައި މިރޭ ބާއްވަން އޮތް ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

April 20, 2017 14
ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް މިރެއަށް އަވަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލާގައި އަންނަ އާދީއްތަދުވަހު ބާއްވަން އޮތް ޝަރީއަތް މިރެއަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 16
ގާސިމްގެ މައްސަލަ އާއްމު އުސޫލާ ވެސް ހިލާފު: ޝަމީމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ކަންތައް ކުރަނީ ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ، ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ވިސާމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

April 16, 2017 4
ޒައިދު އަނެއްކާ ވެސް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށް، ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު...

April 16, 2017 14
ތޮއްޔިބު ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތޮއްޔިބު ޝަހީމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ދެންމެ އަމުރުކޮށްފި...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 15
މާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ޝަރީއަތަށް ހިސާން ވައްދައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހިސާން ހުސެއިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަން މިއަދު ހުއްދަ...

April 13, 2017 44
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގާސިމް ބަންދުކުރަން އަމުރެއް ނުދިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 18
މާދަމާ ޝަރީއަތް ފަށަނީ ގާސިމް ބަންދު ކުރަން: ވަކީލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލިޔަސް މާދަމާ ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޝަރީއަތުގައި ގާސިމް އަލުން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ...

April 12, 2017 13
ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް ވެސް މާދަމާ ފަށަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ވެސް މާދަމާ ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 5
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 4
ޒައިދުގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

April 09, 2017 20
ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައެއްނުގަތް: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރި...

April 09, 2017 5
ގާސިމް ބަންދުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 17
އަލީމްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައި ގެ ފާސްކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ ގެ ފާސްކޮށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

April 07, 2017 1
ތޮއްޔިބްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމްގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

April 07, 2017 37
ގާސިމްގެ ބަންދަށާއި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ހަ ދުވަސް ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތި ދިނުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ހިތްވަރުދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 19
ހަނީފްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް ހަނީފްގެ...

April 05, 2017 7
ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ފުލުހުން ހިފެހެއްޓި އަމުރު...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 2
ޒައިދުގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

April 04, 2017 36
ރިޝްވަތެއް ނުދެން، ޖަލަށް ލާފާނެތީ ބިރެއްނުގަނޭ:ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވި ކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި...

April 04, 2017 13
މިރުޒާގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދީ އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހަކު މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 46
މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ޖަލަށްލި ނާސިރާ މިނިވަންކޮށްފި

އިިދިކޮޅު ފަރާތްްތަކުން މޭޑޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ނާސިރާ އަލީ ޝަރުތުތަކާ އެކު މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދު އިތުރުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރަން ނިންމުމުން އެކަން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 11
ޗިޓް ހަވާލު ނުކުރެވޭތީ ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ނުފެށުނު

މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ނަޝީދާ ހަވާލު ނުކުރެވޭތީ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 113
ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް، ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

March 28, 2017 9
ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 9
24 ކިލޯ ޑްރަގް އެތެރެކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެ ކުރި 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

March 27, 2017 16
"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނުން މަނާ!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ޝަރީއަތަކަށް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން ނުވައްދަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 2
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިދީފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 25
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަަތައް އަވަސްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.