26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން ޒަރީރަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017
ޕީޖީ ވަކީލަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކޯޓު ރޫމެއްގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލަކަށް އިންޒާރު ދިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

February 22, 2017 2
ޒައިދުލް އަމީން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބަންދަށް!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ގޭ ބަންދުން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

February 22, 2017 62
ބަންދުކުރީ ބަންގަލޯއެއްގައި، އެއީ ހައްޔަރެއް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ. އާރަށުގައި ބެހެއްޓީ ބަންގަލޯއެއްގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 6
ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރަން: އަމީން

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއަށް އޭނާ މިއަދު އިންކާރުކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 17
އިބްތިހާލް މަރާލީ ނޭވާ ހާސްކޮށްލައިގެން: ޑޮކްޓަރު

ވ. ރަކީދޫ މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރާލީ ނޭވާ ހާސްކޮށްގެންލައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އިބްތިހާލް ބެލި ޑޮކްޓަރު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 8
ލޯޑަރެއްގެ ދަށުވެ ކުއްޖަކު މަރުވުމުން ދައުވާކޮށްފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިދިޔަ އަހަރު ލޯޑަރެއް ދަށުވެގެން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

February 15, 2017 19
ފިލްމީ ތަރި އައްޔަގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު (އައްޔަ) ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ!

އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 7
ފަނޑިޔާރުން މިނިވަން ނުވާހާ ހިނދަކު އިންސާފެއް ނެތް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިވެރިންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 4
ޒައިދު އިތުރު 10 ދުވަހަށް ގޭ ބަންދަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން އިތުރު 10 ދުވަހަށް ގޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 10
"އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމެއް ކުރިއަކުން ނޭނގޭ"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ...

February 09, 2017 1
ހެކިވެރިންގެ ހިމާޔަތާ އެކު ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެއްކާ ބެހޭ އާ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވަައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 9
އިސް ގާޒީ ބާރީގެ ބޭބެގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ބ. ކެންދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ރޯކޮށް، އަންދައިލި ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފްގެ ބޭބެ އަބްދުއްސަލާމް ޔޫސުފަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް...

February 08, 2017 35
ޝުމްބާ މަންމަގެ އާދޭސް: ބަދަލު ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ!

ޝޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު، އަހުމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ ގޮންގު) ސްރީ ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކުރީ މީހަކަށް ބިރު ދެއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. އެ ތުހުމަތާ އެކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން، އޭނާ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 17
އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރުމުން އއ. އުކުޅަހު މަގުމަތީގައި "މަހާނަ"އެއް ހެދި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

February 06, 2017 51
އައްޑޫ މޭޔަރު ސޯބެގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މައްސަލާގައި އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 5
ބޭރުގައި ހަނގުރާމަ ކުރި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކުރި ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި އިތުރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 14
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރިކަން އެނގޭ، ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ވެސް، އެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 6
ޒިޔަތު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައެއް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ހިޔާނާޔާތްތެރިވި ކަމުގެ ދައުވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ...

January 26, 2017
އިބްތިހާލުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ރަބަރޭގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

މަރާލުމަށް ފަހު ސްރީލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާއަށް ވަކީލަކު...

January 24, 2017 31
ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރު ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވެ، 28،800ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
ކުށްކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު، އެ ކުށް ކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

January 23, 2017 16
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ދޭން އުޅެނީ ނުހައްގު އަދަބެއް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި އެ މީހުންނަށް މާދަމާ އަދަބު ކަނޑައަޅާއިރު، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް...

January 23, 2017 2
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ދޭނެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 12
ޝިއުނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ކާރު ޑްރައިވަރަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒަރީރަށް ހުކުމްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.