12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 56
ރާއްޖޭގައި ފުރާނައެއްގެ އަގަކީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ!

ރާއްޖޭގައި ގެއްލިގެންދާ ފުރާނައިގެ އަގަކީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެފި ނަމަ އެއީ ޖޯކެއްހެން ވެސް ހީވެދާނެ އެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާ އެކު، މިހާރު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މާ ބޮޑު އަގެއް ނެތެވެ. މަސްތުވާތަކެތި 14 ގްރާމަށް ވުރެ ގިނައިން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް މަދުވެގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް އާދެ އެވެ. ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ދައުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭ ބާބަށް އަމަލުކުރަނީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމެންދެން، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްސަ ބާބަށް އަމަލުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ސިއްރު ހެއްކަށް ގާނޫނުން ހުރަހެއް ނެތް: ދައުލަތް

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ސިއްރުން ހެކިބަސް ނަގަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް ހުރަސް ކުރިމަތިވީ ގާނޫނުގެ އެ މާއްދާއާ މެދު ހައި ކޯޓުން ދިން މާނަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
ކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާ: ހިސާބު ނަންބަރަކާ ނުގުޅުވޭނެ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ހަބަރުތަކުން މީޑިއާ މި އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ކެކިއަރަނީ އެވެ. އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް، ހާއްސަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަތާ 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް ދޫވެ އެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ކަމާ...

29 ޖޫން

June 29, 2020
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސުން ޝަރީއަތް ކުރެވޭ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 4
ސިއްރު ހެކީގެ މައްސަލަ: ގިނަ ސުވާލުތައް ދައުލަތަށް

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން މިހާރު ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
ބިލަށް ބަދަލުތަކެއް، ވީޑިއޯ ޝަރީއަތްތަކަށް ޝަރުތުތަކެއް

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ހިމަނައިިި، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 12
"ވާނުވާ" ލާޒިމްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ލާޒިމްވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 5
ކުދި ކުށުގައި ބަންދު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 15 ދުވަހަށް

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުވާ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެކިފަހަރު މަތިން އިތުރު ކުރިޔަސް، 15 ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަންދުގައި ނުބޭތިއްބޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 2
ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ޝަރީއަތް ކުރެވެންޖެހޭ

ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، ފަސޭހައިން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 2
އިންސާފު ހޯދުން "ލޮކްޑައުންއެއް" ނުކުރެވޭނެ!

އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް އެންމެންނަށް އިވޭ ގޮތަށް މި ފަހުން ލައިވްކުރި އެވެ. ފަނޑިޔާރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް އަލަށް އެ ކޯޓުން ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެއް ފަނޑިޔާރަކު ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު...

13 މެއި

May 13, 2020 1
ޖިނާއީ އިޖްރާއާތު ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހިންގައި، ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020
ބަންދުުގައިި ތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯކޮށް ފަށަނީ

ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައި ވިޔަސް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 7
އިމަޖެންސީގައި ޚާއްސަ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތު ހިންގޭ ބިލެއް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހިންގައި، ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 1
ދައުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ގާނޫނަށް ޚާއްސަ އިސްލާހެއް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 2
ބައެއް ޝަރީއަތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައި ވިޔަސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 5
ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގަން ޚާއްސަ ގަވައިދެއް

ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދުގެ ބަޔަކަށް އަމަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ގަވާއިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 3
ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީއަތް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެކުލަވާލައި، އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 6
ޚާއްސަ ގާނޫނުތަކުން ގާނޫނުލްއުގޫބާތު ޕެރަލައިޒްވެފައި؟!

މިހާރު ގާނޫނުލް އުގޫބާތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތުން އެކުލަވާލި ގާނޫނެވެ. އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ޕޯލް އެޗް ރޮބިންސަން ޑްރާފްޓް ކުރެއްވި އެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެންނަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ނުކުތީ 10 އަހަރު ފަހުންނެވެ. ގިނަ ދިރާސާތަކަކަށް ފަހު އެކުލަވާލި އެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 22
ޕީޖީ ޝަމީމް، އަމިއްލައަށް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް، އެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތް ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައްސަލައެއްގައި އަމިއްލަ އަށް ވަކާލާތު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.