14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދު ހެދިން: އޭސީސީ

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 14, 2020 5
ގާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ގަވާއިދު އޭސީސީން ނަހަދާތީ މަޖިލީހަށް

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހަދާފައި ނުވާތީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ސިއްރު ހެއްކަށް ގާނޫނުން ހުރަހެއް ނެތް: ދައުލަތް

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ސިއްރުން ހެކިބަސް ނަގަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް ހުރަސް ކުރިމަތިވީ ގާނޫނުގެ އެ މާއްދާއާ މެދު ހައި ކޯޓުން ދިން މާނަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސުން ޝަރީއަތް ކުރެވޭ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 11
ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ޖިިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ނެތުމުން ކަމަށް ބުނެ ކޯޓުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރަން...

June 23, 2020 13
ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލި ގޮތް ބަލަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ގާނޫނުގައި ނެތުމުން އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ މީހަކު ކޯޓުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ...

19 ޖޫން

June 19, 2020 4
ސިއްރު ހެކީގެ މައްސަލަ: ގިނަ ސުވާލުތައް ދައުލަތަށް

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން މިހާރު ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
ބިލަށް ބަދަލުތަކެއް، ވީޑިއޯ ޝަރީއަތްތަކަށް ޝަރުތުތަކެއް

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ހިމަނައިިި، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 12
"ވާނުވާ" ލާޒިމްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ލާޒިމްވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 5
ކުދި ކުށުގައި ބަންދު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 15 ދުވަހަށް

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުވާ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެކިފަހަރު މަތިން އިތުރު ކުރިޔަސް، 15 ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަންދުގައި ނުބޭތިއްބޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 9
ގަވާއިދު ނުހެދުމުން ޕީޖީގެ އެންގުމެއް އެޗްއާރުސީއެމަށް!

ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަހުގީގު ކުރުމާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދު ނުހަދައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ތިން އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާތީ، އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގަވާއިދު ނިންމަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސެއިން ޝަމީމް އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 1
ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ޖަމިއްޔާއިން ތާއީދު

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ފަސޭހައިން އިންސާފަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 2
ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ޝަރީއަތް ކުރެވެންޖެހޭ

ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، ފަސޭހައިން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 2
އިންސާފު ހޯދުން "ލޮކްޑައުންއެއް" ނުކުރެވޭނެ!

އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް އެންމެންނަށް އިވޭ ގޮތަށް މި ފަހުން ލައިވްކުރި އެވެ. ފަނޑިޔާރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް އަލަށް އެ ކޯޓުން ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެއް ފަނޑިޔާރަކު ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު...

05 މެއި

May 05, 2020 7
އިމަޖެންސީގައި ޚާއްސަ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތު ހިންގޭ ބިލެއް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހިންގައި، ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 1
ދައުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ގާނޫނަށް ޚާއްސަ އިސްލާހެއް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 22
ޕީޖީ ޝަމީމް، އަމިއްލައަށް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް، އެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތް ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައްސަލައެއްގައި އަމިއްލަ އަށް ވަކާލާތު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 1
ސިއްރު ހެކީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނު އޮތްގޮތުން، ޖިނާއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ،އެއްދުވަހުން ހެކިބަސް ނަގަނީ

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދެ ފަރާތުން ދެކޮޅު ނަހަދާ ނަމަ، މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް އެއް ދުވަހެއްގައި ނެގުމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 7
ތަހުގީގުތަކުގައި ފުލުހުންނަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދެނީ

ފުލުހުންނާއި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށާއި ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދު ކުރުމުގެ ބައެއް އިޖްރާއާތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 17
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ބޮޑު ކުށަކަށް ހަދަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
ސިއްރު ހެކީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނު އޮތްގޮތުން ޖިނާއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.