26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ރޮނާލްޑޯއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ސާރީ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އޭނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 5
ރެކޯޑް މުގުރާލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރޮނާލްޑޯ ދީފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 18) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފަހު މެޗުގައި ލަގްޒެމްބާގް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލުން ކަށަވަރުކުރިިއިރު، ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދީފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 6
މާފަށް ނޭދުމުން ރޮނާލްޑޯއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 13) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭސީ މިލާން އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން އޭނާ މެޗު ނުމެނީސް ސްޓޭޑިއަމުން ނުކުމެގެން ގެޔަށް ގޮސް އަމަލުކުރިގޮތާ މެދު އެ ކްލަބްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކިބައިން އޭނާ މާފަށް ނޭދޭތީ އެކަމާ މެދު ޔުވެންޓަސްގެ ވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 21
ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ މެޗު ނުނިމެނީސް ގެޔަށް؟

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 11) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން އޭނާ މެޗު ނުމެނީސް ސްޓޭޑިއަމުން ނުކުމެގެން ގެޔަށް ދިޔައީ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 6
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 31) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 2-1 އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 7
ޕޯޗުގަލް އަންހެން ޔޫތު ޓީމަށް ރޮނާލްޑޯގެ ހަދިޔާއެއް!

ލިޒްބަން (އޮކްޓޫބަރު 29) - ޕޯޗުގަލްގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ އެލީޓް ބުރަށް ކޮލިފައިވުމުން ޕޯޗުގަލްގެ ފިރިހެން ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، އަންހެން ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ މެސެޖަކާ އެކު ހަދިޔާއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 12
ޕެލޭގެ ރެކޯޑް ރޮނާލްޑޯ މުގުރާލާނެ: މެންޑޭސް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ޕެލޭގެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މުގުރާލާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭސް ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 7
ރޮނާލްޑޯ 700 ލަނޑު ހަމަކުރަނީ

ލިޒްބަން (އޮކްޓޯބަރު 12) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ލަގްޒަމްބާގް އަތުން 3-0 އިން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ވައްދާލި ގޯލަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 699 ވަނަ ގޯލެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
"އިދިކޮޅު ޓީމުގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޖެހިލުންވޭ"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 7
މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެން ޑައިކްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޝޯޓްލިސްޓުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 10
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ: އިހުތިރާމާއި ތައުރީފް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 30) - ޔުއެފާގެ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާއި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ވާދަވެރިން ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އެކެއް އަނެކަކަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 6
މެސީއާ އޮތީ ރަނގަޅު ވާދަވެރިކަމެއް: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 23) – ލިއޮނަލް މެސީއާ އޭނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ފައިދާވި ކަމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 112
ދުނިޔޭގެ އިސް ސަފަށް އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި؟!

މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުން މިވަގުތު ދަގަނޑޭ އަށް ޖާގަ ނުދޭތީ އެ ލިސްޓުގައި ކުރިއަށް އަރައި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީއާ އެއް ސަފެއްގައި ހިމެނުނުގެ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 16
މެސީ އަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ކެރިއަރު ފުރިހަމަ: ރޮނާލްޑޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ވުރެ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފުރިހަމަކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގައި އޭނާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ރެއާލަށް އަދި ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 30) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އެއް ފަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެލުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 4
ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅުމުން ކޮރެއާ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ސޯލް، ދެކުނު ކޮރެއާ (ޖުލައި 27) - ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅޭތީ މެޗު ބަލަން ދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މެޗުގެ ޓިކެޓްގެ ރިފަންޑަށް އެދެން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުން ރޮނާލްޑޯ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލިސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ އަންހެނެން ރޭޕު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުނުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ސެލެބްރިޓީއަކީ ޓޭލާ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީ އަކީ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 11
ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންސަށް ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވޭނެ: ކޫމަން

ލިޒްބަން (ޖޫން 9) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ނެދަލެންޑްސްގެ ޑިފެންސަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.