01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 2
ރޮނާލްޑޯ އެދުމުން ޕޯޗުގަލުން އޭނާ އަށް ޗުއްޓީ ދީފި

ލިޒްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ޕޯޗުގަލުން ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗާއި ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ޗުއްޓީ ދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ރޮނާލްޑޯ ޕޯޗުގަލް ޓީމުން ޗުއްޓީއެއް ނަގަނީ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޮގަސްޓް 30) - ޔުވެންޓަސް އަށް ވަގުތުދޭން ބޭނުންވާތީ ޕޯޗުގަލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުގައި ނުކުޅެން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
ރޮނާލްޑޯގެ ދަރިފުޅު ޔުވެންޓަސްގެ އެކަޑަމީއަށް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 28) – ދާދި ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ކްރިސްޓިއާނޯ ޖޫނިއާ އެ ކްލަބުގެ ޔޫތު އެކަޑަމީގެ ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާ ގުޅި، ޕްރޮފެޝަނަލް ތަމްރީންތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 2
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ: ވަލްވާޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 24) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމާ އެކު އޭނާ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 3
ޔުއެފާ އެވޯޑަށް މޮޑްރިޗް، ސަލާ އަދި ރޮނާލްޑޯ ވާދަކުރަނީ

ނިޔޯން (އޮގަސްޓް 21) – ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލޫކާ މޮޑްރިޗް އަދި ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހު ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަށް ފަހު ވަގުތު މޮޅެއް

ވެރޯނާ (އޮގަސްޓް 19) – ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކިއޭވޯ ވެރޯނާ އަތުން ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 2
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓަސް ޔުވެންޓަސް ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 18) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ މެޗުތަކުން މޮޅުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓީމުތަކާ މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖަހައިފި

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 13) – ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ޔުވެންޓަސްގެ ބީ ޓީމު އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވިއިރު އޭނާ ލަނޑު ޖަހައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
"ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދާނެ"

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 9) – ޔުވެންޓަސް އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދިއުމުގެ ގާބިލްކަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018
ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ: ކްރޫސް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 7) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޮނީ ކްރޫސް ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ރޮނާލްޑޯއާ ބެހޭ ސުވާލުތައް ނުކުރަން ލޮޕެޓެގީ އެދިއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 5) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-1 އިން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ބެހޭ ސުވާލުތައް ނޫސްވެރިން ގިނައިން ކުރާތީ ރެއާލުގެ ކޯޗު ހޫލެން ލޮޕެޓެގީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން، ސްޕެއިނުގައި ތަރިންގެ ވެއްޓުން

ފާއިތުވި 15 ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު ސްޕެއިން ލީގުގެ ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ކުޅުންތެރިންގެ އޭޖެންޓުން އަދި ކޯޗުން ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގައި ޖަލުގެ ހުކުމެއް އައި ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައިގެން ސަލާމަތްވި ކުޅުންތެރިން...

31 ޖުލައި

July 31, 2018 5
"ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ރެއާލަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވާނެ"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 31) - ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު އެންމެ ފަހުން ހޯދި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިމަތިވާނެ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލެން ލޮޕެޓެގީ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
އިނިއެސްޓާ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނެތުމަކީ ގެއްލުމެއް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 30) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ނެތުމަކީ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އޭގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018
އިޓަލީގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިއޭވޯއާ ދެކޮޅަށް

ރޯމް (ޖުލައި 27) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ނުކުންނާނީ ކިއޭވޯ ވެރޯނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 10
"ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް ދެވޭނެ"

ޓިއުރިން (ޖުލައި 24) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، އެ ޓީމާ އަލަށް ގުޅުނު ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018
ރޮނާލްޑޯގެ ސަބަބުން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައަށް ފައިދާކުރާނެ: ކަކާ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 17) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުން މުޅި އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައަށް ތާޒާ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ލީގުގައި...

July 17, 2018 26
"މި އުމުރުގައި އަހަރެން ވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތް"

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 17) - އޭނާގެ އުމުރުގައި އެ ވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި...

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 12) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކަމަށް ރޮނާލްޑޯގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯ ސޮއިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 10) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް އެ ކްލަބްގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ސޮއި ނުލިބި ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާކަން އިއުލާންކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު އޭނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.