21 މާޗް

March 21, 2018 15
"ވޯލްޑް ކަޕަށް ޕޯޗުގަލް ދާނީ އިސް އުފުލައިގެން"

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (މާޗް 21) - ޖޫން މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ޕޯޗުގަލް ދާނީ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަންގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސް އުފުލައިގެން ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 3
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން މެޑްރިޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 11) – ކުޅުން ދަށްވެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 2
ރޮނާލްޑޯ އަލުން ޔުނައިޓެޑާ ނުގުޅޭނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 26) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 15
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ އަތުން 7-1 ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 7
"ރެއާލުން ނޭމާ ގަންނާނީ ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލާފައި"

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 17) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނާނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލާފައި ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމޮން ކަލްޑެރޯން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 8
މެޑްރިޑުން ރޮނާލްޑޯ އާއި ނޭމާ ބަދަލުކުރަނީ؟

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 15) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017
ކުޑައިރުގެ ހީރޯއަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ: އެމްބާޕޭ

އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ހީރޯ އަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުއްމީދީ އެއް ފޯވާޑް ޕީއެސްޖީގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރާ އިރު އެމްބާޕޭ އަށް ރޮނާލްޑޯއާ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 3
މިއަދުގެ މެޗަށް ރޮނާލްޑޯ ފިޓް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 23) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ 100 ޕަސެންޓް ފިޓް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 8
ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށްޓާ އެކު ރެއާލަށް ރެކޯޑެއް

ދުބާއީ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޑިސެމްބަރު 16) - ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހަަމައެކަނި ލަނޑާ އެކު 1-0 އިން ބްރެޒިލްގެ ގްރެމިއޯ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް ރެކޯޑެއް ހަަދައިފަ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 8
"ރޮނާލްޑޯ އަކީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާ"

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 9) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި އޭނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭ ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 7
މެސީގެ ބެލޮންޑިއޯ ރެކޯޑާ ރޮނާލްޑޯ ހަމަކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 8) – ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މަޖައްލާ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ހާސިލްކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑް ގޯލާ އެކު ރެއާލަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-2 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދިއިރު، ރޭގެ މެޗުގައި ރެއާލުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޭނާ އާ ރެކޯޑެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
ފާޑުކިޔަސް ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 6) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ފާޑުކިޔަން އަދި އަވަސް ކަމަށާއި ސީޒަނުގެ ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި އޭނާ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 1
މަލާގާ އަތުން ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މޮޅުކޮށްދީފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-2 އިން މަލާގާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 18
ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑް ހެދިއިރު މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ނިކޮސިއާ، ސައިޕްރަސް (ނޮވެމްބަރު 22) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގާއިމްކުރި ރެކޯޑާ އެކު ސައިޕްރަސްގެ އެޕޮއެލް ނިކޮސިއާ އަތުން 6-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 8
ރޮނާލްޑޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަނީ؟

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 16) – މި ސީޒަން ނިމުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި ކަމަށާއި އަދި އެކަން ކްލަބަށް ވެސް އޭނާ އަންގައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 2
މީޑިއާގެ ސުވާލުތަކާ ހެދި ރޮނާލްޑޯ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 2) - ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެކު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ކުރުމަށް އުޅޭ ކަމަށް ފެތުރިފައިވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ އިން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރާތީ އޭނާ އެކަމާ ރުޅިގަދަވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 5
މެސީއާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެ ޓީމުން ދޭ ވަރުގެ މުސާރައެއް ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދޭން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 31
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ރޮނާލްޑޯ، ކޯޗަކަށް ޒިދާން

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 24) – ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ފީފާގެ އަހަރުގެ މޮޅު ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެންމެ މޮޅުގެ ކޯޗުގެ އެވޯޑް އެ ޓީމުގެ ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 15
ފީފާ އެވޯޑަށް މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ނޭމާ ވާދަކުރަނީ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ފީފާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މި ފަހަރު ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އެންމެ ފަހުން އެ އެވޯޑް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.