26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 6
ރިޗަޑް ބްރޭންސަންގެ ކްރޫސްލައިނާ ދައްކާލައިފި

ވާޖިން ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރު އަދި ބިލިއަނަރު ރިޗާޑް ބްރޭންސަން އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ކްރޫސް ލައިނާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ކަރަންޓީން ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާގެ ދެ ޕަސިންޖަރުން މަރު

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުން ފެނިގެން ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާގެ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ވައިރަސް އެރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ކަރަންޓީންކުރި ޕެސެންޖާ ލައިނުން މީހުން ބާލަން ފަށައިފި

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 19) - ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީން ކުރި ޕަސިންޖާ ލައިނުން، 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ޕަސިންޖަރުން މިއަދު ބާލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ކްރޫޒް ލައިނާގެ ޕަސިންޖަރުންނަށް 2،000 އައިފޯން

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުން ފެނިގެން ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކްރޫޒް ލައިނާގެ ކޮންމެ ކެބިންއަކަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އައިފޯން ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
ފަސް ބަނދަރުން ހުއްޓުވި ކްރޫޒް ލައިނާ ކެމްބޯޑިއާ އަށް

ނޮން ޕެން (ފެބްރުއަރީ 13) - ކޮވިޑް-19 ވައިރަހުގެ ބިރަށް އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމެއްގައި ބަނދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން ކްރޫޒް ލައިނާ އެންމެ ފަހުން ކެމްބޯޑިއާގައި މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 2
ވައިރަހުގެ ބިރަށް ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ހުއްޓުވަނީ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް، 1،450 މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ތައިލެންޑުގައި ބަނދަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އަންގައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 1
ކްރޫޒް ލައިނާގެ އިތުރު 41 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 7) - ޖަޕާނުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަނދަރު ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް އިތުރު 41 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 2
3،700 މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ކަރަންޓީންކޮށްފި

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 3،711 މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ޖަޕާނުން ކަރަންޓީން ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ޝައްކުވެގެން ކަރަންޓީންކުރި ކްރޫޒް ލައިނާ ދޫކޮށްލައިފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 31) - ގާތްގަނޑަކަށް 6،000 ޓޫރިސްޓުން ތިބި އިޓަލީގެ ކްރޫޒް ލައިނާއެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޗައިނާގެ ދެމަފިރިއަކު ތިބުމުން އެ ބޯޓު ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 8
ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް: ރާއްޖެ އައި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނާ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ މާލެ އަށް އާދަޔާހިލާފަށް ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި ދުވަހެކެވެ. ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެއްފަހަރާހެން މާލެ ފޭބީ ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ، "ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް" އިންނެވެ. މި ކްރޫޒް ލައިނާއިން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނޫސްވެރިންނަށް ލިބުނެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
3000 ޓޫރިސްޓުން މާލެ އެރި ދުވަހެއް!

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އާއި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނާ "ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް" އިން 3،300 ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފައިބައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާއެއް އަންނަނީ

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ ޑިސެމްބަރު 6 ގައި މާލޭގައި ބަނދަރުކުރާނެ ކަމަށް، ޔޮޓް އެޖެންޓުންގެ މައި ޖަމިއްޔާ، މާޔާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 8
"ކްރޫޒްލައިންތަކަށް ޓާމިނަލް އަޅަން ހުށަހެޅިން"

ކްރޫޒް ލައިނާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް 40 ދުވަހު ތެރޭ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2019
ކަނޑުމައްޗަށް ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަ ކްރޫޒް ޝިޕެއް

ބައެއް މީހުންނަކީ ކަނޑުދަތުރަކަށް ނުކުންނަ އިރަށް ބޯ އަނބުރައި ހޮޑުލެވޭ މީހުންނެވެ. ކްރޫޒް ދަތުރެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވިޔަސް ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ނުވާ ސަބަބަކީ މިއި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 27
ކްރޫޒްލައިނާތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ފައިބާނެ ގޮތެއް ނެތް!

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކްރޫޒް ލައިނާތައް އަންނަން ފަށާއިރު، ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަސޭހަ އިން މާލެ އަށް ފޭބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކުރޫޒް ލައިނާތަކުގެ އެޖެންޓުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 2
ކްރޫޒް ޝިޕެއް 24 މީޓަރު ފުޅާ ކެނަލެއް ހުރަސްކޮށްފި

ގްރީސްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިންތު ކެނަލް އިން ކްރޫޒް ޝިޕެއް ދަތުރުކޮށް، އެ ތަނުން ދަތުރުކުރި އެންމެ ދިގު އުޅަނދުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 9
މިއީ އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބި ދުވަސް

ޖުމްހޫރީ މައިދާން އާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު އޮތީ ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ފުރިފަ އެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި އެހާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައެއް ނުވާނެ އެވެ.

April 10, 2019 2
އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕެސެންޖާ ލައިނާ މާލެ ބަނދަރުގައި

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕެސެންޖާ ލައިނާ މިއަދު މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 8
މަސްވެރިންގެ ޕާކު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކުރަނީ

މާލެއަށް ބަނދަރުކުރާ ކްރޫޒް ލައިނާތަކާއި ރިސޯޓްތަކުން މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެކި ހިދުމަތްތަކާއެކު މާލޭ މަސްވެރިންގެ ޕާކް ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ހާލުގައި ޖެހުނު ކްރޫޒް ލައިނާގެ ޕަސިންޖަރުން ސަލާމަތްކޮށްފި

އޮސްލޯ (މާޗް 24) - ނޯވޭގެ ހުޅަނގުން އިންޖީނު ހުއްޓި ހާލުގައި ޖެހުނު ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި 1،300 މީހުން ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
މެރިންއެކްސްޕޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންޑޯޒްކޮށްފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ އެންޑޯޒްކޮށްފި އެވެ.