19 މެއި

May 19, 2019 33
އާދައިގެ މަސްވެރިކަމެއް ނޫން! ކުޅަދާނަވެފައި، ހުޝިޔާރު

ދިރޭ މަހެއްގައި ނަނު އައްސާ ބާރުކޮށްލި އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭތި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލި އެވެ. އޭނާ ދެން ފަށަނީ ލޮނުގަނޑުގައި އެ މަސް ކާއްތާށެވެ. އެގޮތަށް ހަދަމުން މަޑުމަޑުން ދޯނި ދުއްވަމުން ދިޔަ އެވެ. އިރުކޮޅަކުން ފެނުނީ އަޑިން ކުރުމަސް ތިލަކޮށްލައި، އޭގެ ފަހަތުން އަންނަ ތަނެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 10
ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވަން ސާވޭ ކުރަނީ

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި އެތަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަން ހުރީ ކޮން ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯ އިންޑިއާގެ މާހިރުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށްގެން މަންފާ ލިބޭނެ: ޔުމްނާ

ސަގާފީ ތަރިކަތައްް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ މާލީ ގޮތުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 16
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މަރާމާތުކޮށް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިހުންނާނެހެން މަރާމާތުކޮށްފައިވާ ތާރީހީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 5
ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އިންޑިޔާއަށް!

ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 44
މި ޒުވާނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރޭގައި!

އެއީ މީގެ 13 ވަރަކަށް އަހަރުކުރި އެވެ. ހިނގަމުން ދަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ އިންޓޯލު ވަގުތެވެ. ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ އޮތީ ރަކަރަކަ އަޅާފަ އެވެ. ހެދިކާ ކަމުން ފުޅިބޮމުން، ހީ ސަކަރާތްޖަހައި މަޖާނެގުމައިގެންނެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަ ނޫނީ ކޮންމެވެސް ގޭމެއްގެ މޮޅު ވާހަކަ ދެއްކުމައިގެންނެވެ. އެ އެންމެންނާ ވަކިން ތަންކޮޅެއް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 61
އީދު ފާހަގަކުރަން މި ގޮތް ކަމުދޭތަ؟

ފެން ޖަހާ ތެންމާލަ އެވެ. ނުވަތަ ކުލަ ފެން އަޅާފައިވާ ކޮތަޅު މީހުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި ފަޅާލަ އެވެ. މިއީ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ކުރިންސުރެ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުން ފާހަގަކުރެވޭ "ފެންކުޅި" ކުޅުމުގެ އާދަކާދަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފެނާ ނުލައި ހިކި ކުލަ ޖެހުން މަގުބޫލުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ހުދު ހެދުން...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭން ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކުރާ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަނީ

ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރާ ދުވަހެއް، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 2
އިސްލާމީ ސަގާފަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން

ސަގާފަތަކީ މީހާގެ ޝަޚުޞު ނުވަތަ ކާކުކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އަދި މީހާގެ ސުލޫކު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ސަގާފަތު އިސްލާމީ ސަގާފަތާ އެއްގޮތްވާން ޖެހެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017
ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ "ސާކް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް އޮން ޓްރެޑިޝަނަލް ޑާންސް 2017" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ގްރޫޕްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 58
ލ. އަތޮޅުން މައިދައިތަމެން މިތިބަ އަންނަނީ ބަލައި!

ލ. އަތޮޅުގެ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރާ ނަމަ، އެހާ އާދައިގެ ގޮތަކަށް އެ އަތޮޅު މީހުން މިކަން ނަގާނެ ކަމަށް ހީނުކުރާށެވެ. ލ. އަތޮޅު ރަށެއްގެ ފިރިހެނަކު، ރަށުން ބޭރު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރާނަމަ، އަންހެން ކުއްޖާ ބަލައި ދާނީ ވެސް އެ ރަށެއްގެ މީހުންނެވެ. ދޯނި ފަހަރުގައި ބޮޑުބެރު ޖަހަމުން، ނަށަމުން އަންހެން މީހާގެ ގެއާ ހަމައަށް "މައިދައިތަ"މެން...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 2
ސަގާފަތްކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތަރިކައާއި އަދާކާދަ ކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 4
ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ހައިރާންކުރުވަނިވި ގަވާއިދުތައް

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ހައިރާންވާ ކަހަލަ ގަވާއިދުތައް ހަދާފައި ހުރެ އެވެ. މި ޒަމާނުގައި ވެސް އެފަދަ ގަވާއިދުތަކަށް މީހުން އަމަލުކުރާތީ ގިނަ ބަޔަކު އަޖައިބުވެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 7
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ: ހެރިޓޭޖް

އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް ކޮންނަމުން ދަނީ އެތަނުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކަށް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެ ޒިޔާރަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަަމަށް ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމެންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 3
ފުވައްމުލަކުގައި ތުނޑުކުނާ ވިޔަން ދަސްކޮށް ދެނީ

ފުވައްމުލަކުގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތުނޑުކުނާ ވިޔަން ދަސްކޮށް ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައި، އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 7
ދަރިވަރުންގެ ތަރިކައިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ތާާރީޚާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އިން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓައި ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި "ދަރިވަރުންގެ ތަރިކަ" އިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 8
ތިން އަންހެނުންގެ ކަސަބު ބޯވަޅު އެޅި ލިބާސް

ލިބާސް ކަނޑަނީ ބޮޑުދައިތަ އެވެ. ކަސަބު ވިޔުމުގެ ކަވި މަސައްކަތް ކުރަނީ މާމަ، ފާތުމަތު ފަރިޔާޒު، 71، އާއި މަންމަ ޝަރީފާ މުހައްމަދު، 59، އެވެ. ލިބާހުގައި ކަސަބު އަޅައި އެ ތައްޔާރުކޮށްގެން މާލެ ފޮނުވުމުން އެ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ދަރިފުޅު އާޝިފާ މުސްތަފާ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 21
މަރުހަބާގެ ވައްޓަފާޅި ބާވެއްޖެތަ؟

ސިޔާސީ ވެރިން، ޚާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގަންނަވަންޏާ ރަށްރަށުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެ އެވެ. އެ ބޭފުޅަކަށް ތާއީދާއި އިތުބާރު އޮތް ކަން ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތަކާއި ދިދަ ފަދަ ތަކެތިން ރަށު ތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރެ އެވެ. ގިޑިގެ އާއި އުނދޯލިގެ ހަދަ އެވެ. ޒަމާންވީ މި އާދަކާދައިގައި ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް މެހްމާނަށް މަރުހަބާ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
"ހަބޭސް" ފެއިމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް

އެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ހުނަރުތައް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވަން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް (ފެއިމް) ގެ ޕާޓްނަރަކަށް މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް "ހަބޭސް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.