23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
އިންޑިއާއިން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިންޑިއާއިން އޮންލައިން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 6
ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 53 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގަތް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 53 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި މި ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 41 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 3
އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަންގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 7
ޑްރަގްސް ގެނައި ބިދޭސީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަނިކޮށް އަތުލައިގަތް ހަތަރު ބިދޭސީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 9
އެތެރެހަށީގައި ޑްރަގްސް ގެނައި 5 މީހަކު އަތުލައިގެންފި

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފަސް މީހަކު ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 4
ހިފެހެއްޓި ފައިސާ ދޫކޮށްލަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓި 48،000 ޑޮލަރު (ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދޭން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯނާއި އެއާޕޮޑްސް އޮޅިއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯންތަކެއް، އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެއާޕޮޑްގެ ފޭކް އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމްސް އަށް ބައެއް މީހުންގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 17
ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރޭ ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 4
ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 7
ރަޖިސްޓްރީނުވެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަހުން ހިދުމަތް ނުދެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އޭޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގައިވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޝިޕިން އޭޖެންޓުންނަށް އެކަނި ކަމަށާއި އެހެންވެ ރަޖިސްޓްރީކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 4
ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމުގައި އޮޅުވާލާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމަށް ފަހު، ޑިއުޓީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވައިލާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން މަޝްވަރާ ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 14
"ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ފުށޫއަރާ އަމަލުތައް ބަލައިނުގަންނަން"

ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ފުށޫއަރާ އެއްވެސް އަމަލެއް ކަސްޓަމްސް އިން ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ޖޫންމަހު އެންމެ ގިނައިން އެތެރެކުރީ އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު

މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ މެޝިނަރީ އާއި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 4
ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް މަހްމޫދު

ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް މަހްމޫދު ރިޔާޒު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 21
ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިއަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރާގެ ތެރެއިން އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 2
މިހާތަނަށް 16 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީފި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަސްދުވަހު ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މުދަލުން 16.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

June 18, 2020
މިދިޔަ މަހުގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓު ވެސް ދަށަށް

މިދިޔަ މޭ މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓު ވެސް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 13
ފުރަތަމަ ތިންމަހު 144 މިލިއަން ސިނގިރެޓް އެތެރެކުރި

ދުންފަތާ ބެހޭ އާ ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރަން ފެށި ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު، މި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ސިނގިރެޓުގެ އަދަދު 21 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 3
މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު އަވަސްކޮށްފި

ލޮކްޑައުން އަށް ގެނައި ލުއިތަކާ އެކު މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު ވެސް އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 2
ޔޮޓުތަކުން ނަގާ ފީގެ 75 ޕަަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި

ހއ. ހުލިގަމުގައި ޔޮޓް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޔޮޓްތަކުން ކަސްޓަމްސް އަށް ނަގާ ފީ 75 ޕަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.