24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 29
ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 2
ހޯމަ، ބުދަ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެކައުންޓަރުތައް ހުޅުވާނެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ހަތަރު ވަނަ ހަފުތާ އަކަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް އިން އަންނަ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 2
އެމްޓީސީސީން "ހިނިތުންވުމާއެކު" ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ދުނިިޔޭގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ހަފްތާއާ ގުޅުވައިގެން އެމްޓީސީސީން "ހިނިތުންވުމާއެކު"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 15
އަޕްގްރޭޑިންގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ: ދިރާގު

ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 5
އިންޑިޔާގެ އެހީގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު

އިންޑިޔާގެ ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް އާއި ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއާ ދެމެދު ވީ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 5
ފެން ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް ދޭ އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އާ އިމާރާތެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެކްސްޕޯރިއަންސް އެވޯޑަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެ އެވޯޑު ތައާރަފްކުރި ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ފައުންޑޭޝަން މޯލްޑިވްސް (ސީއެކްސްއެފްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
ސީއެކްސް އެވޯޑު ލިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ ރިސާޗެއް ހަދަނީ

ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) އެވޯޑު ލިބޭ ކުންފުނިތަކުން ގެންގުޅޭ ކާމިޔާބު ސްޓްރެޓަޖީ ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިސާޗެއް ހަދަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާ އެކު، ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ފައުންޑޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
ރޮން ކައުފްމަން އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (މާޕް) އިން އަންނަ އޯގަސްޓް މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ، މަޝްހޫރު ކަސްޓަމާ ސާވިސް ކޮންސަލްޓަންޓް ރޮން ކައުފްމަން އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 2
ސީއެކްސް ކޮންސަލްޓެންޓް ރޮން ކައުފްމަން ރާއްޖެ އަށް

އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ، ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންސަލްޓަންޓް ރޮން ކައުފްމަންގެ އިވެންޓެއް އޮގަސްޓް 4 ގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑު ޖުލައި މަހު ބާއްވަނީ

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ތައާރަފް ކުރި "މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެންޑް ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑް" އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 5
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ތައާރަފް ކުރި "މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑް" އަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016
އެލައިޑުގެ އެޕާއި ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު ތައާރަފްކޮށްފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން އޮންލައިންކޮށް ދެމުން އަންނަ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭ މޮބައިލް އެޕެއް ލޯންޗުކޮށް، އެ ކުންފުންޏާ ގުޅޭނެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރެއް ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 3
ދިރާގު ކަސްޓަމާ ސާވިސް: އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކޯލް ސެންޓަރު

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޯލް ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ، ޒަމާނީ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތިން ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ދިރާގު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.