24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް ސޮނާކްޝީގެ ކެމްޕޭނެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ #އަބްބަސް ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 9
އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކޮށް، ވަގަށް ފައިސާ ހޯދައިފި

އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދި ފޭސްބުކްގައި ޖެހި ޕޯސްޓެއްގައިވާ އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކޮށްގެން، ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން މީހަކު ފައިސާ ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 4
ކަރަންއަށް އިންޒާރު ދޭ މީހުންނަށް ދައުވާކުރަނީ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންޖް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދެމުންދާ އިންޒާރުތަކާއި ބިރުދެއްކުންތަކާ ހެދި ދައުވާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 14
މަލީހު، ފޯނަކީ ކުޅޭ އެއްޗަކަށް ހެދިޔަ ނުދީ

މައިންބަފައިން ގެންގުޅޭ ފޯނުން ގޭމު ކުޅެ، އިންޓަނެޓަށް ވަނުމަށް ދަރިންގެ އަތަށް ނުދިނުމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނާގެ...

July 06, 2020 22
ހައްދެއް ނެތް އިންޓަނެޓާ އެކު ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު އެހެން ސީރިއަސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފެންމަތިވި އެވެ. އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިން...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 13
މަޅި އެއްލަނީ އިންޓަނެޓުގައި، ދެން ޖިންސީ އަނިޔާ

ކިޔެވުމަށާއި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭތީ ކުދިން އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މި ހާލަތުގައި ނުރައްކަލުގެ ދޮރު ވަކިން ބޮޑަށް ހުޅުވިފައިވާކަމުގެ އިންޒާރު މާހިރުން ދެއްވާ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 24
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ޑާކްވެބުގައި ލީކު ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ވީވޯގެ 13،500 ފޯނެއްގައި އައިއެމްއީއައި އެއްގޮތް

ވީވޯ އަކީ އަހަރެމެން ވެސް ދަންނަ ނަމެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ސްމާޓްފޯނުތައް، ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރެ އެވެ. ވީވޯ މަރުކާގެ ސްމާޓްފޯނުތައް، އަހަރެމެންގެ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި އަދި ވަކިން މަޝްހޫރެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 15
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް މިރޭ ހެކްކޮށް ޓުވީޓްތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ކޮވިޑްގެ އިސް ސަފުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަނީ!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮވިޑާ ގުޅޭ 18 މިލިއަން ދޮގު މެއިލް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު، ޖީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ހިމެނޭ 18 މިލިއަން އީމެއިލް ދައުރުކުރާތީ އެފަދަ އީމެއިލުތައް ބްލޮކްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ގޫގުލް އިން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 2
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަމުންދާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އޮޅުވާލައިގެން މީހުންގެ އަތުން ފަައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ފުލުހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 4
އުރީދޫން "ސައިބާ ކްރައިމް" އާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެއްޖެ

ކޯޕަރޭޓް ސޯޗަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ (ސީއެސްއާރު)ގެ ދަށުން މި އަަހަރު "ސައިބާ ކްރައިމް" އާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް އުރީދޫން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
އެމެރިކާ ސިފައިން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ އެޕް، ޓިކްޓޮކުން ޖާސޫސް ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެ އެޕް ބޭނުން ކުރުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
ޓުޓޮކް އެޕް ގޫގުލް އާއި އެޕަލް ސްޓޯރުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ދާދި ފަހުން ވުޖޫދަށް އައި ޔޫއޭއީގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޓުޓްކޮކްގެ އެހީގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ޖާސޫސްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕް ގޫގޫލް އާއި އެޕަލް ސްޓްރޯން ނަގައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ކުޑަކުދިންގެ ސްމާޓްގަޑިތަކެއްގައި ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމެޒޯން އިން ވިއްކާ ސްމާޓްގަޑިތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑަކީ އަސްލެއް ނޫން، ސަމާލުވާތި

މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ވެސް ވަޓްސްއެޕް ޕްލަސްއެއްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދަޔަށް ދެކެވުނެވެ. މި ފަހަރު ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށާފައި މި ވަނީ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑް ހިޖުރަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ފޮނުވާ މެސެޖްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ސްމާޓް ޓީވީތަކަށް ފާރަވެރިވޭ، ހެކްކޮށްފާނެ: އެފްބީއައި

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއްހެން މިހާރު ސްމާޓްވަމުން އަންނަ އިރު، މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ އާލާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މީސް މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރުމެވެ. އެހެންވެ ސްމާޓް އާލާތްތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ، ފާރަވެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
އެޕަލް ސްޓޯރުން "ލައިކް ޕެޓްރޯލް" އެޕް ނަގައިފި

އިންސްޓްގްރާމުން ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަކާ ގުޅިގެން، އެޕަލް ސްޓޯރުން "ލައިކް ޕެޓްރޯލް" އެޕް ނަގައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 2
ސިޔާސީ މީހުންގެ އަނބިން ބްލެކްމެއިލްކުރާ މީހަކު ހޯދަނީ

އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން، ލަކްނޫ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންތަކެއްގެ އަނބިންނަށް ފްރެންޑް ރިކްއެސްޓް ފޮނުވުމަށް ފަހު، އެ މީހުންނަށް ގުޅައި ބްލެކްމެއިން ކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލެއް ފަޅާއަރައި، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ޓައިޕްކުރާ އަޑުން ވެސް ހެކަރުން ޕާސްވޯޑް ދެނެގެންފާނެ

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓާއި ލެޕްޓޮފް ފަދަ ޑިވައިސްތައް ބޭނުން ކުރާ އިރު، އޭގައި ޓައިޕްކުރާ އަޑުން ވެސް ހެކަރުން ޕާސްވޯޑް ދެނެގެންފާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ސަދަން މެތަޑިސްޓް ޔުނިވަސިޓީ (އެސްއެމްޔޫ) އިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.