26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 4
މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ދާއިރު މާޒިޔާ އިން އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

October 26, 2019 2
"މާޒިޔާ ބަލިކުރަން ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ބަލިކުރަން ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
އީގަލްސް އިން މާޒިޔާއާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކައިރިކޮށްފި

އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކައިރިކޮށްފި...

October 20, 2019 5
"ބްރޭކްތައް އަންނާތީ ފެންވަރު ހިފަހައްޓަން އުނދަގޫ"

ދަ ގްރާންޑޭގެ ކުޅުން އެއް ފެންވަރެއްގައި ދަމަހައްޓަން ދިމާވާ އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ބްރޭކްތަކެއް އައިސްގެން ކުޅުމަަށް ކުރާ އަސަރު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ)...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ދަ ގްރާންޑޭއާ އެއްވަރުވެ ގްރީނަށް އުނދަގޫތަކެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ފަހު ވަގުތު އީގަލްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޓޯސޫ ކްރިސްޓިއަން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 2-2 އިން...

September 24, 2019
އީގަލްސް އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައެއް ނޫން: މޯހަން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އީގަލްސް އިން ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުގައި ބޭނުންވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމު އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައި ނޫން ކަމަށް ކޯޗު...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 3
ލީގު ހުއްޓާލަން ޖެހުމުގެ ބިރު ވެސް އެބައޮތް: އިންމަ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކްލަބްތައް އޮތީ މާލީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ކުރިއަށްދާ ނަމަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގު ހުއްޓުމުގެ ބިރު ވެސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
ކުރިއަރާނީ ހުރި ޕްރެޝަރުތަކަށް ހޭނިގެން: ސެކުލޮސްކީ

އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން ވެސް ކުރިއަރާނީ އެކި ހާލަތްތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރުތަކާ ކުރިމަތިލައި އެއަށް ހޭނިގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 1
ޓީސީ އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ގްރާންޑޭ އަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު އޮތީ ޓީސީ އަށް: އާތީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗުގައި ދަ ގްރާންޑޭއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 7
ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް ގްރީން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މި މެޗާ ހަމައަށް މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަކާ އެކު އައި ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
މެޗު ލަސްކޮށްގެން ކުޅުމަކީ މޮޅު ކަމެއް ނޫން: ސުޒޭން

އިދިކޮޅު ޓީމު ކުޅުނަނުދީ މެޗު ލަސްކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރުމަކީ އޭނާ ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ރޫހަށް ބަލާއިރު އެއީ މޮޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 5
ވަރުގަދަ މެޗުތަކަށް ދަ ގްރާންޑޭ ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އެވެ. ދަ ގްރާންޑޭގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ ކުރިއަށް ހުރި ވަރުގަދަ މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު މިއީ...

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭ ދެ ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 8
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދަ ގްރާންޑޭ އިން ނިލަންދޫ ބަލިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ، ފ. ނިލަންދޫ އަތުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 1
ސާފްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ފައިސަލް ދަ ގްރާންޑޭ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭގެ އަމާޒަކީ ގަދަ ހަތަރެއް: އިންމަ

މި އަހަރު މުޅިން އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭގެ އަމާޒަކީ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 1
އާއްކޮ ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) މި ފަަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ދަ ގްރާންޑޭގެ ކޯޗަކަށް އިންމަ ހަމަޖައްސައިފި

މި އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗަކަށް މާޒިޔާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 1
ހޮކޭ ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ) މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

February 19, 2019 4
ދަ ގްރާންޑޭ: ފުޓްބޯޅައިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަމާޒުގައި

ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މީގެ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ޒުވާނުންތަކެއް އިސްކޮށް ތިބެ ދުރު ރާސްތާ ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއިން ވުޖޫދުކުރި ކްލަބެކެވެ. އެ...