15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އިރާގު ފޯވާޑް އޮބައިދާ ކަދުމްގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 5-2 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
ލީގުގެ ފަހު ބުރު ފަށާއިރު މާޒިޔާ ބޮޑު ލީޑެއްގައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އެވެ. ލީގުގެ ފަހު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ފަސް މެޗު އޮތްއިރު، ގިނަ ޓީމުތައް އޮތީ މާޒިޔާ އަތުލެވޭނެ ހިސާބެއްގައެއް ނޫނެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 4
އެންމެ ފަހުން ނިންމީ ހަ ޓީމާ އެކު ފަހު ބުރު ކުޅެން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ދެ ބުރުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެންމެ ހަ ޓީމު ބައިވެރިކޮށްގެން ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
ނިލަންދޫ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ފ. ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 1
ޔޫވީ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ އެއްވަރުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
ފޯކައިދޫ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ށ. ފޯކައިދޫ ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 1
ޓީސީން ފަހަތުން އަރައި ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށްފި

އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅެ، ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 4
މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ދާއިރު މާޒިޔާ އިން އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

October 26, 2019 2
"މާޒިޔާ ބަލިކުރަން ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ބަލިކުރަން ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
އީގަލްސް އިން މާޒިޔާއާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކައިރިކޮށްފި

އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކައިރިކޮށްފި...

October 20, 2019 5
"ބްރޭކްތައް އަންނާތީ ފެންވަރު ހިފަހައްޓަން އުނދަގޫ"

ދަ ގްރާންޑޭގެ ކުޅުން އެއް ފެންވަރެއްގައި ދަމަހައްޓަން ދިމާވާ އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ބްރޭކްތަކެއް އައިސްގެން ކުޅުމަަށް ކުރާ އަސަރު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ)...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ދަ ގްރާންޑޭއާ އެއްވަރުވެ ގްރީނަށް އުނދަގޫތަކެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ފަހު ވަގުތު އީގަލްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޓޯސޫ ކްރިސްޓިއަން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 2-2 އިން...

September 24, 2019
އީގަލްސް އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައެއް ނޫން: މޯހަން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އީގަލްސް އިން ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުގައި ބޭނުންވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމު އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައި ނޫން ކަމަށް ކޯޗު...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 3
ލީގު ހުއްޓާލަން ޖެހުމުގެ ބިރު ވެސް އެބައޮތް: އިންމަ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކްލަބްތައް އޮތީ މާލީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ކުރިއަށްދާ ނަމަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގު ހުއްޓުމުގެ ބިރު ވެސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
ކުރިއަރާނީ ހުރި ޕްރެޝަރުތަކަށް ހޭނިގެން: ސެކުލޮސްކީ

އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން ވެސް ކުރިއަރާނީ އެކި ހާލަތްތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރުތަކާ ކުރިމަތިލައި އެއަށް ހޭނިގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 1
ޓީސީ އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ގްރާންޑޭ އަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު އޮތީ ޓީސީ އަށް: އާތީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗުގައި ދަ ގްރާންޑޭއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 7
ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް ގްރީން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މި މެޗާ ހަމައަށް މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަކާ އެކު އައި ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
މެޗު ލަސްކޮށްގެން ކުޅުމަކީ މޮޅު ކަމެއް ނޫން: ސުޒޭން

އިދިކޮޅު ޓީމު ކުޅުނަނުދީ މެޗު ލަސްކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރުމަކީ އޭނާ ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ރޫހަށް ބަލާއިރު އެއީ މޮޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 5
ވަރުގަދަ މެޗުތަކަށް ދަ ގްރާންޑޭ ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އެވެ. ދަ ގްރާންޑޭގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ ކުރިއަށް ހުރި ވަރުގަދަ މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު މިއީ...

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.