05 ޖުލައި

July 05, 2020 2
ދިވެހި ދެވަނަ ދެމަފިރިން ކޮވިޑްގައި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރޭ ދަންވަރު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަކީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ހަމަ މި ބަލީގައި މަރުވި އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހާގެ އަނބިމީހާ އެެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 10
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 14
ޝައުނާގެ ފޯނުކޯލާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ފިހިގެން މަރުވި އާއިޝަތު ޝައުނާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފޯނު ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތައް ބެލުމުގެ އަމުރެއް ފުލުހުންނަށް ދެވެން ނެތް...

July 01, 2020 5
ކޮވިޑްގައި މަރުވި ބަޔަކު އުކާލި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 1) - ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި ބަޔަކު އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ އިން ވަޅަކަށް އުކާލި މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯތައް އާއްމުވުމުން އެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން ސްޓޭޓުގެ އޮފިޝަލުން މާފަށް...

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު...

June 30, 2020 15
ކޮވިޑް-19 ގައި ނުވަ ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން ނުވަ ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 35
ކައިވެންޏަށް ހަތަރު ދުވަސް، ހިތާމަވެރި މަރެއް

ކައިވެންޏަށް އެންމެ ހަތަރު ދުވަހުގައި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 22
ނަތީޖާ ނުނެރެވި މަރު ކޮމިޝަން މަރުވެއްޖެ؟!

އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި މަރު ކޮމިޝަނުން ނަތީޖާ ނުނެރެވި ކޮމިޝަން "މަރުވެފައިވާ" ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 8
ގަމުގެ ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވަންދެން ވެސް ބަލިމީހުންނާ އެކު

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޑރ. ރާޖޭޝް އަޗަރްޔާ އަށް އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެނގިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ބަލި މީހުން ބައްލަވައި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ. ކަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގިނަ...

10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ވަޅުލައިފި

ހިއުސްޓަން (ޖޫން 10) - އެމެރިކާގެ މިނިއާޕޮލިސްގެ ދޮން ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ފުލުހެއްގެ އަނިޔާވެރި އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މަރުވި ކަޅު ނަސްލުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ރޭ ވަޅުލައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 5
ފްލޮއިޑް މަރާލި ފުލުހުގެ ކަފާލާތަށް 1.25 މިލިއަން

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 9) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ހިންގައިގެން މަރާލި ދޮން ނަސްލުގެ ކުރީގެ ފުލުސް އޮފިސަރު ޑެރެކް ޗައުވިންގެ ކަފާލާތެއްގެ ގޮތުގައި 1.25 މިލިއަން ޑޮލަރު ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 28
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 8 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަށް ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 29
ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 57
އައިސޮލޭޝަންގައި ހުއްޓައި 89އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ފެސިލިޓީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 89 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 02, 2020 6
ފްލޮއިޑް މަރުވީ ކަރު ފިއްތާލުމުން އޮކްސިޖަން ނުލިބުމުން

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 2) - ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރުވީ ފުލުސް މީހާ އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި ފިއްތައިގެން...

01 ޖޫން

June 01, 2020 39
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 6 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހަ ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2020 21
ޖޯޖް ފްލޮއިޑުގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު 30 މިނިޓް

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 1) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުހުންގެ މީހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި...

30 މެއި

May 30, 2020 64
އަބްދުﷲގެ މަރުގެ ވާހަކާގައި ސިރާޖު ކީރިތިކުރައްވައިފި

މޭ ޑޭގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުވެ މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މައްސަލާގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން...

May 30, 2020
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހާ މަރާލި ފުލުހަށް ދައުވާކޮށްފި

މިނިއާޕޮލިސް (މެއި 30) - އަތުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނެތް އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދޮން...

27 މެއި

May 27, 2020 4
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން މަރުވި މީހުން އެއްލައްކައަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100،000 އަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 34
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްް ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެންއީއޯސީ އިން ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެ ފިރިހެން މީހާ ރޭ 10...

25 މެއި

May 25, 2020 15
އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫ މަސްދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 25, 2020 13
ތައިލެންޑުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދިވެހި މީހާ ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 6
މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް އެސްއޯޕީއާ އެއްގޮތަށް ވަޅުލައިފި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި މަރުވި މީހަކު، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނުވަތަ އެ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާ (އެސްއޯޕީ)އާ އެއްގޮތަށް، މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.