11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 15
ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި ސްވިޑަން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅިއަށް މިއަދު ހަވީރު ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާއެއްގައި އޭގައި ހުރި ސްވިޑެންގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 12
ލިބުނު 12 ދަރިން މަރުވި އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލިބުނު 12 ދަރިން ވެސް ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކެއްގައި މަރުވި ހއ. ހޯރަފުށީ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 8
ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގުކޮށް ރިޕޯޓް ރައީސަށް އަރުވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ލޮރީން މީހުން މަރުވި މައްސަލާގައި އަށް މީހުން ހައްޔަރު

ހެނޮއި (ނޮވެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިރުމަތީގެ އެސެކްސް އިން ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބާ 39 މީހުން ފެނުނު މައްސަލާގައި ވިއެޓްނާމުން އިތުރު އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 2
އިބްތިހާލްގެ ގައިގައި ދުވަސްވީ ލަކުނުތައް ވެސް ހުރި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ލަކުނުތަކެއް ވެސް ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ފުލުހަކު ކޯޓުގައި މިއަދު...

October 30, 2019
ޝަފީއުގެ ތަހުގީގަށް ނަޝީދާއާ ސުވާލުކޮށް ނިމިއްޖެ:ސުއޫދު

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި މުހައްމަދު ޝަފީއު ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ، އައިޝަތު ނަޝީދާއާ ސުވާލުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް، މަރާލާފައިވާ...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 39
ގެއްލުނު ޝަފީއުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު އަނބިމީހާ އަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފުވައްމުލަކުން ގެއްލުނު މުހައްމަދު ޝަފީއު، މަރާލައި ވަޅުލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، މަރު ކޮމިޝަނުން އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާއާ ސުވާލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
މަރުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ފެނުނު ލޮރީ ޑްރައިވަރަށް ދައުވާ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން މަރުވެފައިވާ 39 މީހަކު ފެނުނު ލޮރީގެ ޑްރައިވަރުގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމާއި މީހުން ވަގަށް ނެގުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 26
ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ މަރުން މީދު އަށް ސިހުން!

ދ. މީދޫ ޒުވާން މަސްވެރިޔަކު މަރުވުމާ އެކު އެ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

October 26, 2019 2
ލޮރީން މީހުން މަރުވި މައްސަލާގައި 4 މީހަކަށް ތުހުމަތު

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 26) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިރުމަތީގެ އެސެކްސް އިން ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ 39 މީހުން ފެނުނު މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 16
ޖިއާންގެ މަރު:ދެ މީހަކު ޖަލަށް، ތިން މީހަކު ޖޫރިމަނާ

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު، މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި އެކަކު ހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، އިތުރު މީހަކު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ތިން މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 3
ޒިޔާދާގެ މަރުގެމައްސަލަ އާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލަން އެދިއްޖެ

ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި ގދ. ތިނަދޫ ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހަށް ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހައި ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތްތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން (ޕީޖީ) މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 2
ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި

މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު، އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 1
ތޫފާން "ހަގިބިސް" ގައި ޖަޕާނުން 25 މަރު

ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން "ހަގިބިސް" އިއްޔެ ޖަޕާނަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 25 އަށް އަރައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 9
މަރުވި މީހާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތް

މާލޭގައި މިއަދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ފެނުނު ޒަހަމްތަކަކީ އެހެން މީހަކު ދީފައި ހުރި އަނިިޔާއެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

October 11, 2019 2
ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 21
ސައިކަލަކުން ވެއްޓި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ސައިކަލަކުން ވެއްޓި ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 10, 2019 17
ދަރިވަރު މަރާލީ އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން ތަޅާފައި!

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ތަޅާ މަރާލީ، އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން އޭނާއަށް އަނިޔާކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް، މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 21
ތަމްރީން ހަދަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގިރިފުށީގައި ތަމްރީން ހަދަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 17
ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ސަން ސިޔާމް ގުރޫޕުން ނ. ދިގުރަށުގައި ހަދާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު، ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ދަށުވެ އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 03, 2019 56
ދެ މަސް ތެރޭގައި 16 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ!

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން 16 ތުއްތު ކުއްޖަކު މާލޭގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ މަހު

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިއަދު ނިންމާލައި، އަންނަ މަހު ހުކުމް ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 4
މޫދުގައި ކައިވެންޏަށް ހުށަހަޅަނިކޮށް ގެނބި މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާ މީހަކު ޓެންޒޭނިއާގެ ރިސޯޓެއްގެ މޫދު އަޑީގައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ކައިވެނި ހުށަހަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.