22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 8
ޝައްފާން: އެހެން މީހުން އުފާކޮށްދިން ރަހުމަތްތެރިއެއް

މޫދަށް ވަރަށް ފަރިތަ އެވެ. ރައްޓެހިންނާ އެކު މޫދަށް ދިއުމާއި ޑައިވްކުރުމަކީ ޝައްފާން ރަޝީދު އުފަލެވެ. ނަމަވެސް ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ ސްނޯކްލިންނަށް އެކަނި ނުކުމު އުޅެނިކޮށް 24 އަހަރުގެ ޒުވާނާ މަރުވުމަކީ، އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 8
ފްރީ ޑައިވަރަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފްރީ ޑައިވަރަކު މާލޭގެ ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 21, 2020 6
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 90 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން 90 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ރޭ ދަންވަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު 9،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ބަލީގައި މިހާތަނަށް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 7
ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތް އެއްސަބަބަކީ ހުސައިން: ރައީސް

ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކަށް ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް މެެދުވެރިވި އެއް ސަބަބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ދިއްދޫ ވިޔަފާރިވެރިއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫގައި ހޮޓާ ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު އަބޫބަކުރު އަބްދުﷲ (ހޮޓާ ބަކުރު) މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 17, 2020
ހުސައިންގެ ތައުބީން ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ ހުސައިން މުހައްމަދުގެ ހަނދާނުގަައި ބާއްވާ ތައުބީންގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ ކަމަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ހުސެއިންގެ ހަނދާނުގައި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު (ހުސެންބެ) ގެ ހަނދާނުގައި މާދަމާ ރޭ ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން، އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 9
މާލެ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރު މަދު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ވުރެ މަދުކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 12
ރ.އަތޮޅު ކުރީގެ މެމްބަރު ކޮވިޑުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް، ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒަކަރިއްޔާ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 1
އުކުޅަހުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. އުކުޅަހުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި އަންހެނަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 13, 2020 4
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭ މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑުގެ މަރެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑުގެ މަރެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ކޮވިޑުގައި މަރުވި ފުރަތަމަ މީހާ އެވެ.

September 09, 2020 4
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދަނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 2
ތ. ގުރައިދޫގައި މޫދަށް ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ތ.ގުރައިދޫ ޖެޓީމަތިން އެ ރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓި، މިރޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ހުސެންގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު (ހުސެންބެ)ގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސްކޫތެއް ގެނެސްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 9
ރައީސް: ކޯލިޝަންގެ ކާމިޔާބީގެ އެއް ސިއްރަކީ ހުސެއިން

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އޭރުގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދުގެ ގެއަށް ގިނިކަންޏާ ވަޑައިގެން ބައްދަލުކުރެއްވީ ޚާއްސަ ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އޭރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އޮތް ގޮތުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ،...

September 04, 2020 2
ހުސައިން މުހައްމަދު: ރުޅިވެރިކަމެއް ނެތް ބޭފުޅެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ހުސައިން މުހައްމަދާ ދިމާވެ، އޭނާގެ އާންމު އުސޫލުން ހިނިތުންވެ ހުންނަވައިގެން، އަޅުގަނޑާ ދިމާއަށް...

September 04, 2020 20
ކުރީގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 12
ކޮވިޑް ބަލީގައި 79 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ 7،804 މީހުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 79 އަހަރުގެ މީހަކު ރޭ ދަންވަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ މާޗު 7 ގައި ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ފެނުނު ފަހުން މަރުވި 29 ވަނަ މީހާ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 34
ޒަހާގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި، ފާތުމަތު ޒަހާ އަހުމަދު ޝަކީލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ގިނަ ޒުވާނުންތަކަކާ ސުވާލުކޮށްފި...

August 31, 2020 2
މަރުވެފައި އޮތް މީހެއް ތިލަފުށީ ކައިރިން ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށީ ބޭރު ކަނޑުމަތިން، މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 39
ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި ޒުވާނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން އަންހެން މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް، އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 20
ހުޅުމާލޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 10
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރޭ ދަންވަރު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 11
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި އިތުރު މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި ބަލީގައި މަރުވި 26 ވަނަ މީހާ އެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވި ދެވަނަ މީހާ އެވެ.

August 21, 2020 14
ކޮވިޑްގައި ސިފައިންގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު އަވަހަރާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން އައި ސިފައިންގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު ރޭ ދަންވަރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 11
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 41 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ކޮވިޑްގައި އަނެއްކާވެސް މަރެއް، ޖުމްލަ 23 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން އަނެއްކާވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.