23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 10
"ޔާމީނަކީ މުހިއްމު، އެންމެން ލޯބިވާ މުވައްޒަފެއް"

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދަކީ ކުންފުނީގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރާ، އެންމެން ލޯބިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 23, 2017 14
ޔާމީންގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާ އިން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ހަށިގަނޑުގެ 14 ތަނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނުނު، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވާތީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު...

April 23, 2017 249
ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލައިފި، 14 ތަނަކަށް ވަޅިހަރާފައިވޭ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައި އޮއްވައި ރޭ ދަންވަރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 8
މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއެކު ދިރިއުޅޭ ބައެއް

އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވޭސީގެ ޓޮރޯޖާންގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހެއް ވެސް ހޭދަކުރަނީ މަރުވެފައިވާ މީހުންނާ އެކުގަ އެވެ. މިއީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބީބީސީގެ ސަހަރް ޒޭންޑް ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލެއްގެ ތަރުޖަމާ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 40
ރައުދާގެ މަންމަގެ އެދުމެއް އާންމުންނަށް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ބެހޭގޮތުން އެކި ތުހުމަތުތައްކޮށް، އެކި ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 6
ރައުދާގެ ގަބުރު ނަގަން ކޯޓުން ހުއްދަ ދީފި

ބަނގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ހަށިގަނޑު ކޮނެގެން ނެގުމުގެ ހުއްދަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

April 18, 2017 19
ރައުދާގެ ގަބުރު ނެގުމަށް ސީއައިޑީން ކޯޓުގައި އެދެފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ހަށިގަނޑު ކޮނެގެން ނެގުމަށް، އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ އެ ގައުމުގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 11
ދަރިވަރަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 17) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހަމަލާދީ މަރާލި ދަރިިވަރުގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި އިމާމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 14
ދަރިވަރު މަރާލުމުން ބޮޑު ވަޒީރަށް ވެސް ޝޮކެއް

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 16) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރަކު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އެހެން ދަރިވަރުން ހަމަލާދީ މަރާލި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ދަރަވެ، ޝޮކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 3
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކިޔަވާ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 13) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރަކު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އެހެން ދަރިވަރުން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 6
ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަންހެން ފަނޑިޔާރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 13) - އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަންހެން ފަނޑިޔާރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 48
ރައުދާގެ މަރުގެ މައުލޫމާތުން ޓްވިޓާ މައިތިރިކުރެވުނުތަ؟

ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ސުވާލުތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުން އިއްޔެ ޖަވާބުދީފި އެވެ. އެއީ ގަތުލެއް ނޫން ކަމަށް ސީދާ ނުބުންޏަސް، ބަންގްލަދޭޝް އަށް...

April 12, 2017 39
އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައުދާ ސަމާސާކުރި: ކޮލެޖް

ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، މަރުވުމުގެ ތިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައްޓެއްސަކާ ސަމާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައުދާގެ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 20
ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި

ބަނގްލާދޭޝްގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރަނގަޅަށް ކުރި އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުގެ ރާޖްޝާހީ މެޓްރޯޕޮލިޓަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ފުލުހުންނަށް އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 16
ޕްރެޒެންޓަރަށް ކިޔުނީ ފިރިމީހާގެ މަރުގެ ކުއްލި ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ އައިބީސީ-24 އިން މިއަދު ހެނދުނު މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނެވެ. ޓީވީން ޚަބަރު ހުށަހަޅައިދޭން އިން އަންހެން...

April 08, 2017 85
ލޯބިވެރިޔާދެކެ ރުޅިއައިސްގެން ރައުދާގެ ފޯނުން މެސެޖްކުރި

ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ފޯނުން، ލޯބިވެރިޔާ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކޮށްފައި ހުރި މެސެޖްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 7
ރައުދާގެ މަރާ މެދު ހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބެންޖެހޭ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 52
ކަރުގައި ހިފައި ރައުދާ "މަރާލީ"، އާއިލާ އިން ކޯޓަށް

ހެނދުނު ކޮލެޖަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރައުދާ އާތިފް ހުރީ، އެ ދުވަހުގެ މެންދުރަށް ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ކެއްކި ލޭޑީސްފިންގާ ރިހަ ތެލި އުނދުން މަތީގައި ހުއްޓެވެ. އެއަށް، ކޮށައި ބާކީވި ޓޮމާޓޯ އާއި ލޭޑީސްފިންގާ އާއި އެހެން ވެސް ތަކެތި ރައުދާ ބެހެއްޓި ގޮތަށް ކަޓިން ބޯޑު މަތީގައި ހުއްޓެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 30
ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕޮލިސް

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުރި ކޮލެޖްގެ ހޮސްޓެލްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭނާ މަރާލީ ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން ކަމަށާއި އޭނާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން 50 ޕަސެންޓް ޗާންސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 48
ރައުދާއާ އެކު އުޅުނު ދަރިވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ބަންގްލާދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އޭނާއާ އެކު އެންމެ ފަހުން އުޅުނު އަންހެން ދަރިވަރަށް ކޮށްފި އެވެ.

April 04, 2017
އެކުގައި 71 އަހަރު، މަރުވީ އެއްވަގުތެއްގައި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެމަފިރިއަކު ކައިވެންޏަށް 71 އަހަރު ފަހުން އެއް ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ކުރިން މަރުވީ ފިރިމީހާ އެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓް ފަހުން...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 8
ގެދޮރާއި ވަޒީފާ ދިން މީހުންނަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިންގްލެންޑުގައި ފަގީރު ހާލުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު މީހަކަށް އެހީވެ ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިން މަންމައަކާއި އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކަށް އެ މީހާ ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 24
ޑިޓެކްޓިވް ބްރާންޗުން ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަނީ

ބަންގްލާދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރު އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ޑިޓެކްޓިވް ބްރާންޗުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 02, 2017
ރައުދާގެ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާގެ ނިޝާން ހުރި: އާއިލާ

ބަންގްލާދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް މަރުވީ "ދަންޖެހިގެން" ކަމަށް އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓުން ދެއްކިއަސް އެ ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އާއިލާ އިން ދެކޮޅު...

April 02, 2017
ސަޕްރައިޒް ޕާޓީ ނިމުނީ ފަސް މީހެއްގެ ޖަނާޒާ އިން

ރިސޯޓެއްގެ ވެރިއަކު އޭނާގެ ބޯޓެއްގައި އެކުވެރިއެއްގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ސަބަބުން...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 7
އޮޓޮޕްސީއަށް ފަހު ރައުދާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލައިފި

ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓާ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މަރުވި، ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.