25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 3
މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން މުނާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން އަބްދުﷲ މުނާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 16
އެކަނިމާއެކަނި 22 އަހަރު ދިރިއުޅުނު ސަމީހާ މަރުވެއްޖެ

ސ. ހުޅުދޫގައި އެކަނިމާއެކަނި 22 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދެއްގައި ދިރިއުޅުނު ސަމީހާ ހަސަން، 83، މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 27
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށަކަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 40
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތައް: ނުރައްކަލުގެ ހާއްޔެއް

ހެނދުނު ސައި ބޮއިގެން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަ ރައުޝަން ޖިއާން ހިނގާލާފައި ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމައާ އެކު އެވެ. މ. ނަލަހިޔާ މަންޒިލް ޕޭވްމަންޓު މަތިން ދިޔައިރު އޭނާގެ ކިބައިން ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައުސޫމްކަމާއި އުފާވެރިކަމެވެ. އެކަމަކު އެ އުފާވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީ އެންމެ ދެ ސިކުންތު ތެރޭގަ އެވެ: މަތިން ވެއްޓުނު 50 ކިލޯގެ ބޮޑު ސިމެންތި...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 17
ޖިއާންގެ ހަށިގަނޑާ އެކު އާއިލާ ރާއްޖޭން ފުރައިފި

ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިއަދު ނިޔާވި ރަވްޝާން ޖިއާންގެ ހަށިގަނޑާ އެކު އޭނާގެ އާއިލާ މިރޭ ރާއްޖޭން...

December 17, 2018 56
ޑަބްލިއު ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ:ސުއޫދު

އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ގެއަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް ޖިނާއީ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 19
މާޅޮހު މަޖުދީ އަވަހާރަވެއްޖެ

މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލި، ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި، މުހައްމަދު މަޖުދީ އިބްރާހިމް (މާޅޮހު މަޖުދީ) ރޭ އަހަވާރަޖެއްވެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 60
ބިލު އޮތީ ފުލުހުންނާއި އޭސީސީގެ ބާރު ހަނިވާ ގޮތަށް

"ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި މުދަލަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލް" އޮތީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ ބާރުތައް ހަނިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސިލަ ޖެނެރަލް ފާތުމަތު ފިލްޒާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 42
ދެ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި: ޕީޕީއެމް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް އުފެއްދި ދެ ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ވަކި ބޭނުންތަކެއް ހާސިލް ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

December 03, 2018 19
ދެ ކޮމިޝަން ތަހުގީގީ އިދާރާއަކަށް ހަދައި ބާރުތައް ދެނީ

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ދެ ކޮމިޝަން، ތަހުގީގީ ދެ އިދާރާއަކަށް ހަދައި ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 11
ސަރަނގު ޝަމީމާ އަވަހާރަވެއްޖެ

އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު ހާސިލްކުރެއްވި މަޝްހޫރު ފެހުންތެރިޔާ އަދި މައްޗަންގޮޅީ އަވަށުގެ ކުރިއެރުމަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި މއ. ފެހިއަލިއާގޭ ޝަމީމާ ކަނބުލޭގެފާނު (ސަރަނގު ޝަމީމާ) މިއަދު ހެނދުނު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 60
އަލަތު ދަރިފުޅު އޭޑީކޭގައި މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކައިވެންޏަށް 13 އަހަރު ފަހުން، ދިވެހި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބުނު އަލަތު ދަރިފުޅު، އޭޑީކޭގެ އިހުމާލުން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 23
މަރުތަކަށް އިންސާފު ނުލިބެނީ ނުފޫޒު ވަންނާތީ:މިނިސްޓަރު

މަރުތަކަށް އިންސާނު ނުލިބެނީ އަދި އިންސާފު ލިބުން ލަސްވަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ނުފޫޒު ވަންނާތީ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިިއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 9
އުމަރު ޒާހިރުގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ކުރިން ފުރުއްވި އުމަރު ޒާހިރުގެ އަނބިކަނބަލުން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 3
ކޮނެފައިހުރި ވަޅަކަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮނެފައިވާ ވަޅެއްގެ ގުންޑޮޅި ކަނޑައިގެން ގޮސް ވެއްޓި، ހއ. އުތީމުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 52
ކުރީގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން އަބްދުﷲ ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 3
މަނިކުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޅިޔަން ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު)ގެ މޫނު ދެއްކުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު 10:00 ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ކަށު ނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އޮންނާނެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 34
ރައީސްގެ ޅިޔަނު، އެއްލައިދޫ މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޅިޔަން ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) އިންޑިއާގައި މިރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 13
ގާ އަޅާ މެޝިނަކަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅު ފަރެސްގައި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ގާ އަޅާ މެޝިނަކަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއެއް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 27
އާފިޔާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ: އިބްތިހާލު މަރައެއްނުލަން

ވ. ރަކީދޫ ގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ވާހަކަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ، އިބްތިހާލް މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 133
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރިލްވާން މަރެއް ނުވާނެ: ރައީސް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމަށާއި އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ރިލްވާން މަރު...

August 07, 2018 163
ރިލްވާން ވަނީ ނިޔާވެފައި: ރައީސް ޔާމީން

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގދ. މަޑަވެލީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.