10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ހަމްޒަތު މަރުވި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ތަހުގީގުކުރަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރުވި ހަމްޒަތު އަހުމަދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 60
ފަރުވާ ނުދީ ކަރެކްޝަންސް އިން ހަމްޒަތު މަރާލީ: ބައްޕަ

ޖަލުގައި ހުރި ހަމްޒަތު އަހުމަދު މަރުވީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުން އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް އިން ނުދިނުމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ "ދަރިފުޅު މަރާލުން" ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 26
ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއެއްގެ ހާލު ގޯސްވެގެން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 6
ލިޔުންތެރިޔާ އާސްތާނާ ޝަކޫރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރު އާއި ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރެއްވި އާތިފް ޝަކޫރުގެ ބައްޕާފުޅު އަބްދުއް ޝަކޫރު އަލީ (އާސްތާނާ ޝަކޫރު) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
11 މީހުން މަރުވިކަމަށް ބެލެވެނީ އަމިއްލައަށް: ޕޮލިސް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 5) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ އުތުރުގެ ބުރާރީ ސަރަހައްދުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެންބަރުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 9
ނާންގައި، މައްޔިތުން ވަޅުލުން ކުށަކަށް ހަދަނީ

ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުމެއް ނެތި، މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 5
އެއް އާއިލާއިން 11 މީހުން މަރުވި މައްސަލާގައި ސުވާލުތަކެއް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ އުތުރުގެ ބުރާރީ ސަރަހައްދުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެންބަރުން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށް ވެސް ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
ތިލަފުށި ފަޅުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކ. ތިލަފުށީ ފަޅު ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 4
އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެމްބަރުން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 1) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ އުތުރުގެ ބުރާރީ ސަރަހައްދުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެންބަރުން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 4
ނައިޖީރާ މީހަކު ބީއެމްޑަބްލިއު ކާރާ އެކު ވަޅުލައިފި

ނައިޖީރިއާ މީހެއް ކަމަށްވާ އަޒްބޫކޭ އޭނާގެ ބައްޕަ އަށް ވައުދުވެފައި އޮތީ ބައްޕަ މަރުވުމުގެ ކުރިން ބީއެމްޑަބްލިއު ކާރެއް ދުއްވުމުގެ ނަސީބު ހޯދައި ދޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހޯމަ ދުވަހު ބައްޕަ މަރުވީ އެކަން ހާސިލް ނުވެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 28
މަރުވި ޒުވާނާ އަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނިން: އާސަންދަ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހާގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ނުފިލައިގެން، މެމޯ ނުހެދި ފަރުވާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު...

June 10, 2018 90
މަރުވި ޒުވާނާ އަށް ފަރުވާ ލަސްވީ މެމޯއެއް ނުހެދިގެން

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ޒުވާނާގެ މައުލޫމާތު ދޭނެ މީހަކު ނެތިގެން އޭނާގެ މެމޯ ނުހެދި، ފަރުވާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ދިޔަ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހަކު...

09 ޖޫން

June 09, 2018 155
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މީހާ ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
ކޮކޯ ޕާމްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 12
ތިން މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވުމުން ބައްޕައާ ސުވާލުކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މައްސަލައިގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕައާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށް، ކަން ހިނގި ގޮތުގެ ބަޔާން ނަގައިފި...

June 06, 2018
ކޭޓްގެ ކުއްލި މަރުން ފެޝަންގެ ދުނިޔެ ޝޮކުގައި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 6) - އަތްދަބަހާއި ފެޝަނުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑު، 'ކޭޓް ސްޕޭޑް ނިއުޔޯކް' ގެ ބާނީ، ކެތަރީން ބްރޮސްނަހާންގެ ކުއްލި މަރާ އެކު ފެޝަންގެ ސިނާއަތަށް ސިހުން...

04 ޖޫން

June 04, 2018 13
އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރުގައި ތިން މަހުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 13
ކާފަގެ ޖަނާޒާއަށް އަމީތު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ކާފަގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނުދިން ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 02, 2018 8
މަރުވި ގައިދީންނާ ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ކުއްލި މަރުތައް އާއްމުވެފައިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް، މަރުވެފައިވާ މީހުންނާ ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ފަށައިފި އެވެ.

June 02, 2018 5
ޑރ. މަޖީދު އެންމެ ލޯބިކުރެއްވީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމަށް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މިދިޔަ މަހު އަވަހާރަވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެންމެ ކުރައްވާ ހިތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި އިލްމު...

01 ޖޫން

June 01, 2018 52
މަޖީދުގެ ދީނީ ލަފަޔަށް ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހުއްޓާލި

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި ކެސިނޯއެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަން ހުއްޓާލެއްވި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 58
އޭޑީކޭގެ އިހުމާލުން މީހަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލުން ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނާ މައްސަލައެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 17
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މަޝްހޫރު ސަޕޯޓަރު ކައިރޭ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް، ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުވި ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ) މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 42
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހޮޅުދު އަށް ހިތްދަތިކަން

އިރުފުށި ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ، ނ. ހޮޅުދޫ ވިނަރެސް، އަހުމަދު އަދީލް 26، އޭނާގެ ރަށަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ލިބުނު ޗުއްޓީ ދުވަހު އާއިލާ އާއި ގާތް އެކުވެރިންގެ ގާތުގައި ހޭދަކުރާށެވެ. އެ ރަށުގައި އަދީލްގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކީ އެ ރަށު ގުލްދަސްތާގޭ ހުސްނާ މުހައްމަދު، 26، އެވެ.