21 މެއި

May 21, 2020 6
އޮންލައިންކޮށް ސިންގަޕޫރްގައި އަލަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރްގައި އޮންލައިންކޮށް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ހިންގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 7
ޝެއިޚް މުޖީބުގެ ގާތިލް 45އަހަރު ފަހުން ދަންޖައްސައިފި

ޑާކާ (އެޕްރީލް 12) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ އަދި މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ބައްޕާފުޅު ޝެއިޚް މުޖީބުއްރަހުމާން 1975 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަކޮށްލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ސިފައިންގެ އޮފިސަރަށް، 45 އަހަރު ފަހުން މަރުގެ އަދަބު މިއަދު ދީފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 4
މުޝައްރަފުގެ މައްޗަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ލާހޯރު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޕަރުވޭޒް މުޝައްރަފް ގައުމަށް ގައްދާރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުށުގައި އިއްވި މަރުގެ ހުކުމުގެ އިޖްރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ހުކުމް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ޝޯ ދެނިކޮށް ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް މަރުގެ ހުކުމް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 31) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ލައިވްކޮށް ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިން ޔަމަން މީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ޓީވީ އަލް އަޚްބާރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 9
ޖަޕާނުން ޗައިނާ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ޓޯކިއޯ (ޑިސެމްބަރު 26) - ޖަޕާނުން ޗައިނާ މީހަކު ދަންޖައްސައިގެން އިއްޔެ މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
މުޝައްރަފުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޕަރުވޭޒް މުޝައްރަފް ގައުމަށް ގައްދާރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުށުގައި މަރުގެ ހުކުމް، އިސްލާމްއާބާދުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 2
ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒްކުރުން އަނެއްކާވެސް ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
ޑާކާގެ ކެފޭ ހަމަލާ: ހަތް މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ކެފޭއެއްގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ހަތް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 1
ސިރިސޭނާގެ ވެރިކަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ޑްރަގުގެ ކުށްވެރިންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭނެ ގޮތް ނުވެ ދައުރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 7
ދިރިހުއްޓާ ދަރިވަރު އަންދާލި 16މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރި ހުއްޓައި އަންދާލި 19 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި 16 މީހަކަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 9
ގާތިލް ސަމާހުގެ މައްސަލަ: ހައި ކޯޓުގައި ބޮޑު އޮޅުމެއް

ޕޮލިސް ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމްގެ ގާތިލް މުހައްމަދު ސަމާހަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ކަށަވަރު ކުރަން ދައުލަތުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އޮޅުންތަކެއް އަރައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 3
މެރުމުގެ ގަސްތެއްނެތް، މާފަށް އެދެން: ޝިހާމްގެ ގާތިލް

ކ. ތުލުސްދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި އަލީ ޝިހާމަށް ހަމަލާދިން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ މަރާލުމުގެ ގަސްދުގައި ދިން ހަމަލާއެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، ގާތިލް މުހައްމަދު ނިޔާޒް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު މާފަށް އެދެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލަންކާގެ ގިނަ މީހުން މަރުގެ އަދަބަށް ތާއީދުކުރޭ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 31) - ސްރީ ލަންކާގެ 90 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުން މަރުގެ އަދަބަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 6
2003އަށް ފަހު އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މަރުގެ އަދަބުދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - ދެހާސް ތިން ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ މައި ސަރުކާރުން މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ފަސް މީހެއްގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
މަރުގެ އަދަބުގެ މައްސަލާގައި އިމްރާނާ ސުވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމާ މެދު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 1
ސީއައިއޭއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން 17 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 22) - އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭ އަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން 17 މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، އޭގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
މަރުގެ އަދަބު އުވާލުމަކީ، ކުށްވެރިންނަށް ގައުމު ދިނުން

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 15) - މަރުގެ އަދަބު އުވާލަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހަކީ ޑްރަގު ޑީލަރުންނާއި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ގައުމު ހަވާލު ކުރުން ކަމަށާއި އެއީ މުޅި ގައުމު ހިތާމަ ކުރާނެ ދުވަހަކަށް ވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019
"ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭނީ އޮކްޓޯބަރުގެ ފަހުން"

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 6) - ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފަސް ކުރަން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 6
އަމިއްލަ ނަފްސު ވަނީ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 4) - މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓުވުމުގެ ކެމްޕޭން ފެއްޓެވި ފަހުން އަމިއްލަ ނަފްސު ވަނީ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 10
މަރުގެ އަދަބާ ގުޅިގެން ސިރިސޭނާގެ ހަމަލާތައް އދ.އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 2) - ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން އުޅޭތީ އެކަން ނުކުރުމަށް އެދި އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ކުރެއްވި ފޯން ކޯލަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.