07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 3
ޑރ. ފައުޗީ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޓާސްކް ފޯހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ތަޖްރިބާކާރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 6
ޖާބިރު: 20 މެމްބަރަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު އެބަ ލިބޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 20 މެމްބަރަކަށް ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްުދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިިިި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 105
ނަޝީދާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ދެއްކި މީހަކަށް ދައުވާ

ކުރީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ކީރިތި ރަސޫލާއާ މެދު އިހާނެތި ބަސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވަން އެ މަނިކުފާނު ނިންމަވައިފި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 8
ފުލުހުންނަށް ބިރު ދެއްކި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 2
މެމްބަރު ޝަރީފަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
ފުލުހަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން އުޅުމުން ފުލުހަކަށް ރޭ މަރުގެ އިންޒާރު ދީ، މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 42
ހިޝާނަށް ބިރުދެއްކި މައްސަލަ ބަލަން އެއްބާރުލުން ނުދިން

ނިކަމެތިންނަށް އެހީވަމުން އަންނަ އަހްމަދު ހިޝާނަށް ބިރުދައްކައި އިންޒާރުދެމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ ބަލަން އޭނާގެ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 15
އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަން އެ ޕާޓީން ފުލުހުންނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 26
އެކްސިޑެންޓްވުމުން ޑްރައިވަރަށް މަރުގެ އިންޒާރު

ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކަށް ފަހު، ޕިކަޕްގެ ޑްރައިވަރަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 39
މަރުގެ އިންޒާރުދިން އައިޕީ އެޑްރެސް ހޯދަން ކޯޓުއަމުރެއް

ވަގުތު ނޫހުގެ އާޓިކަލްއެއްގައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީ ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓެއް ޝާއިއުކުރުމުން، އެ ކޮމެންޓްކުރި އައިޕީ އެޑްރެސް ފުލުހުންނަށް ހާމަކުރުމަށް އެ ނޫހުގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 12
ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީގެން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މިއަދު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 51
ޝަހިންދާއަށް އިންޒާރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ ފައުންޑަރު ޝަހިންދާ އިސްމާއިލަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ ފުވައްމުލަކުން ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 27
ޝަހިންދާ މަރަން ގޮވާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި

ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެމް) ގެ ފައުންޑަރު ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް މަރާލަން ގޮވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން...

October 22, 2019 17
މަރުގެ އިންޒާރުދޭތީ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދު ޖަހައިފި

ކަރުބުރިކޮށް، މީހުން މެރުމަށާއި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ގޮވަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 42
ނަޝީދުގެ ނުރުހުން އިމްރާނަށް!

ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި މީހުން މަރަން ގޮވަމުންދާ އިރު، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅުއްވައި ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 33
ސީޕީ ހަމީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 22
އިންޒާރު ދޭ މީހުންނަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަމީދު

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ދީނާ ދެކޮޅު އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށް، އެކި މީހުންނަށް ދެމުންދާ އިންޒާރުތަކާ މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 22
ލުތުފީ އަކީ އަޅުގަނޑަށް ކަމުދިޔަ ބޭފުޅެއް ނޫން:ޝިޔާމް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އަކީ ކަމުދިޔަ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 06, 2019 17
މެމްބަރުންގެ ރުޅި ލުތުފީއަށް، ދިފާއުކުރެއްވީ އިމްރާން!

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ އިންޒާރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން...

August 06, 2019 3
އިމްރާންގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ އިންޒާރާ ގުޅިގެން...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 12
އިމްރާންގެ އިންޒާރަކީ ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް: އިދިކޮޅު

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ އިންޒާރަކީ ނާތަހުޒީބު ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 16
ފަސް މެމްބަރަކަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ފަސް މެމްބަރަކަށް ސިފައިންގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 5
މެމްބަރުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހުން ހޯދައިފި

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް، ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.