17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ބީއެމްއެލް އިން މާސްޓަކާޑާއި އެމްޕޮސް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބޭންކިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 51
"ކަނޑާފައި ވަނީ ލިންޗްޕިން އަށް ލިބެންވާ ފައިސާ"

ލިންޗްޕިންގެ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިން މާ ކުރިން ކުރި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓުން މިހާރު ކެނޑެމުންދާ ފައިސާ އަކީ އެތަނަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 5
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އާ ކެމްޕޭނެއް

ބީއެމްއެލުން ދޫކުރާ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާ މެދު ކަސްޓަމަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްކުރަން އާ ކެމްޕޭނެއް އެ ބޭންކުން ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް: ގިފްޓް ކާޑުން ވައްކަންކުރަނީ

"ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް" އަކީ އޮޓަމެޓިކް ކޯޑް އިންޖީނެކެވެ. ކުރާ ކަމަކީ ވައްކަންކުރުމެވެ. އޮންލައިން ވިޔަފާރި ނެޓްވޯކްގައި ރީޓެއިލް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރާ "ގިފްޓް ކާޑް" ގައި ހުންނަ ފައިސާ، ވެރި ފަރާތަށް ނޭނގި އަތުލައިގަނެ، ބޭނުންކުރުމެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 2
ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ކެނޑޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް ހަދައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.