02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 63
ބައެއް ވެބްސައިޓުތަކަށް ބީއެމްއެލުން ކާޑު ބްލޮކްކޮށްފި

ޖުވާ އާއި ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ އަދި އޮންލައިން ޓްރޭޑިން ވެބްސައިޓުތަކުގައި ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 129
ޑޮލަރު ބޭރުވާ މިންވަރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ލިމިޓު ކަނޑައެޅީ ބޭންކުގައި ޑޮލަރު ހުރި މިންވަރު ނިސްބަތުން ދަށްވުމާ އެކު، ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު މަދު ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 22
ބަލިމީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑު ލިމިޓު އިތުރުކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކުރި ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ މީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ދެ ފަހަރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކޮށްދީފި

ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑުނު ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް، އިތުރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 22
ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑެނީ

ބީއެމްއެލް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދެ ފަހަރަށް ކެނޑޭ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ގޫގުލް އިން ސްމާޓް ޑެބިޓް ކާޑެއް އުފައްދަނީ

ގޫގުލް އިން ސްމާޓް ޑެބިޓް ކާޑެއް އުފައްދަނީ އެވެ. މިއީ "އެޕަލް ކާޑް" މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ފަދަ މާލީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެ އަށް ގޫގުލް ވަނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް، އެޕަލްއާ ޚިލާފަށް، ގޫގުލް އިން އުފައްދަނީ ޑެބިޓް ކާޑެކެވެ. އެޕަލް ކާޑަކީ، ކްރެޑިޓް ކާޑެކެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ބީއެމްއެލް އިން މާސްޓަކާޑާއި އެމްޕޮސް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބޭންކިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 51
"ކަނޑާފައި ވަނީ ލިންޗްޕިން އަށް ލިބެންވާ ފައިސާ"

ލިންޗްޕިންގެ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިން މާ ކުރިން ކުރި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓުން މިހާރު ކެނޑެމުންދާ ފައިސާ އަކީ އެތަނަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 5
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އާ ކެމްޕޭނެއް

ބީއެމްއެލުން ދޫކުރާ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާ މެދު ކަސްޓަމަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްކުރަން އާ ކެމްޕޭނެއް އެ ބޭންކުން ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް: ގިފްޓް ކާޑުން ވައްކަންކުރަނީ

"ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް" އަކީ އޮޓަމެޓިކް ކޯޑް އިންޖީނެކެވެ. ކުރާ ކަމަކީ ވައްކަންކުރުމެވެ. އޮންލައިން ވިޔަފާރި ނެޓްވޯކްގައި ރީޓެއިލް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރާ "ގިފްޓް ކާޑް" ގައި ހުންނަ ފައިސާ، ވެރި ފަރާތަށް ނޭނގި އަތުލައިގަނެ، ބޭނުންކުރުމެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 2
ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ކެނޑޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް ހަދައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.