08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 5
އޮޅުން ބޮޅުން: ވިސްނަވާ، ބަދަލަކަށް ބޭނުންވޭ!

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަންތަން ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ވެސް ގާއިމްކުރުމެވެ. މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ޚިޔާލު ހޯދައިގެން، ރަށުގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ރަށްފުށުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ އުޞޫލު އަށަގެންނެވުމެވެ. ޑިމޮކްރެސީގެ ބޮޑު "ސްޓޭޖަށް" އެރުމަށް އެންމެ ތިރިން ފެށިގެން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ....

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 4
ކްރޯމޯލްޑިވްސް: ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ނަމޫނާއެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި އާބާދީގެ 49.30 ޕަސެންޓު މީހުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭގަ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ހިންގުން މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ސަބަބުންނާއި ވިޔަފާރިތައް މާލެއަށް ޖަމާވެފައި އޮތުމުންނާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މާލެ އާއި މާލެ ސަރަހައްދަށް ހިޖުރަކުރަން...